X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44052
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o akty prawne:

- Ustawa: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (DZ. U. z 2006r.Nr 97 poz.674 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013,poz.393)

Cele stażu:
1. Doskonalenie warsztatu pracy, który ma istotny wpływ na jakość pracy placówki
2. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne
Zadania
Forma realizacji
Dowód realizacji
Termin
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Analiza dokumentacji placówki niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Znajomość procedur awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie i przedłożenie Dyrektorowi placówki planu rozwoju zawodowego
Znajomość aspektów prawnych uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
IX 2017
Udział w warsztatach przygotowujących do postępowania kwalifikacyjnego.
Okres stażu

Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Systematyczne kompletowanie dokumentacji działań realizowanych w trakcie stażu. Gromadzenie dokumentów
Dokumentowanie realizowanych działań
Cały okres stażu

Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowywanie krótkich sprawozdań z realizacji planu
Sporządzenie końcowego sprawozdania
V 2020r. z odbytego stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Każdy semestr okresie stażu

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Prowadzenie zajęć indywidualnych.
Praca w zespołach nauczycielskich.
 Systematyczne poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy placówki;
 Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i placówki (udział w warsztatach, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach);
 Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań placówki;
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych;
 Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć;
 Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy;
 Prowadzenie imprez turnusowych;
 Porady, zajęcia, spotkania indywidualne, konsultacje, warsztaty;
 Praca w zespołach: ewaluacji i kontroli, koncepcji pracy DWD, ds. procedur, programów edukacyjnych DWD, w komisji inwentaryzacyjnej. Cały okres stażu

 Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy, wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy
 Potwierdzenia udziału w warsztatach, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.
 Dokumentacja z zebrań rad pedagogicznych
 Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy
 Opracowane materiały, scenariusze, turnusowe plany pracy, przygotowane pomoce
 Raporty z prac zespołów, sprawozdania z prac komisji
 Notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie w pracy technologii komputerowej, Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych, Korzystanie z Internetu,
Opracowywanie prezentacji multimedialnych,
Publikacje własne na stronie internetowej
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną;
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych;
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania;
Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji poprzez Internet;
Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej;
Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych;
Tworzenie narzędzi do pracy wychowawczej i opiekuńczej, dokumentacji pracy własnej oraz korespondencji służbowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
Opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie różnych materiałów dydaktycznych na zajęcia,
Pisanie informacji o zachowaniu wychowanków;
Wykorzystywanie technologii informacyjnej w bezpośredniej pracy
z wychowankami (korzystanie z portali, stron internetowych, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej,);
Przygotowywanie dokumentacji turnusowej;
Opracowywanie prezentacji;
Umieszczenie opracowanych przez siebie materiałów na stronie internetowej.
Cały okres stażu
 materiały dydaktyczne
 scenariusze zajęć
 wiadomości na poczcie elektronicznej
 prezentacje multimedialne

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Współpraca z Radą pedagogiczną, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, efektywna współpraca z innymi nauczycielami na rzecz prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich, dzielenie się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń, warsztatów;
Przygotowanie i prowadzenie WDN;
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć;
Udzielanie pomocy wychowawcom sezonowym w przygotowywaniu dokumentacji, wspieranie w pracy - udzielanie rad, wskazówek;
Wspólne z innymi nauczycielami opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń, współpraca w przygotowaniu informacji o zachowaniu wychowanków podczas pobytu w DWD;
Uzyskiwanie informacji na temat wychowanków od nauczycieli przyjeżdżających z grupą, konsultacje z wychowawcami klas na temat określonego wychowanka;
Wypracowanie wspólnych z innymi nauczycielami dróg efektywnego osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych, dzielenie się własnymi obserwacjami i spostrzeżeniami, udzielanie rad, wskazówek do pracy
z dzieckiem trudnym, wykazującym zaburzenia w rozwoju psychospołecznym, wspólne rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się problemów.
Cały okres stażu
 Materiały dydaktyczne
 Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktycznego z zakresu zdrowego odżywiania Opracowanie i wdrożenie programu Podczas trwania stażu program profilaktyczny

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Promowanie placówki w środowisku;
Organizowanie i prowadzenie wycieczek dla wychowanków, modyfikacja oferty;
Organizowanie konkursów i okolicznościowych imprez dla wychowanków;
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków
Kino sferyczne
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Działania na rzecz oferty i reklamy placówki;
Opracowywanie i planowanie organizacji wycieczek;
Obserwacja wychowanków pod kątem ich zainteresowań i uzdolnień;
Organizowanie zajęć dodatkowych w ramach rozwoju talentów;
Planowanie i prowadzenie konkursów, imprez oraz pomoc wychowankom w przygotowaniu do nich;
Nawiązanie współpracy z „Mobilnym planetarium” (prezentacja sferycznych filmów edukacyjnych pod kątem 360° Niepowtarzalne widoki z głębin oceanu i przestrzeni kosmicznej.Ciekawe doświadczenie, niepowtarzalna atmosfera, wesołe konkursy, upominki);
Spotkania z ludźmi różnych zawodów bądź mającymi ciekawą historię lub takimi, którzy spełniają swoje marzenia i ambicje, mają pasje twórcze, którzy mogą być wzorem do naśladowania. Cały okres stażu  Dokumentacja szkolna
 Plany pracy
 Scenariusze
 Dokumentacja fotograficzna

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami najbliższej okolicy
(z Zespołem Szkół i Kościołem Parafialnym w Jodłówce Tuchowskiej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach, gospodarstwo „Pod Skałką” w Jodłówce Tuchowskiej, obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim i innymi)
Zapobieganie ryzykownym zachowaniom wychowanków.
Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, z terenów, z których przyjeżdżają wychowankowie.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Współpraca z placówkami służby zdrowia i innymi promującymi zdrowie Korzystanie z Sali gimnastycznej i klas lekcyjnych, wspólna organizacja imprez kulturalnych, sportowych, okolicznościowych, uczestnictwo w nabożeństwach, zwiedzanie kościoła i zabytkowych rzeźb na cmentarzu parafialnym.
Organizowanie wycieczek celem popularyzacji regionu, poznawania jego historii, zabytków, przyrody i ciekawych miejsc.
Warsztaty w gospodarstwie „Pod Skałką”, nawiązanie współpracy z obserwatorium astronomicznym w Rzepienniku Biskupim
Współpraca z OPS – wymiana doświadczeń, wzajemne udzielanie wskazówek celem opracowania pomocy rodzinom (wychowankom) dysfunkcjonalnym, działania edukacyjne i profilaktyczne (ciekawe zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych, promocja zdrowia w sposobie spędzania czasu wolnego), współpraca z policją – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, wspólne prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa czy postępowania w sprawach nieletnich, współpraca z Sądem Rodzinnym – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.
Dbanie o prawidłowy rozwój i zdrowie wychowanków.
Zapraszanie na zajęcia pielęgniarki, dietetyka na pogadanki dotyczące np. zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy. Umożliwianie doraźnej pomocy medycznej
Cały okres stażu
 Dokumentacja szkolna, raporty, sprawozdania, harmonogram zajęć, karty wycieczek, sprawozdania, opis wydarzeń, karty informacyjne.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch problemów wychowawczych – opracowanie zasad pomocy wychowankowi z różnymi problemami społeczno-emocjonalnymi. Zdiagnozowanie przypadków wychowawczych – identyfikacja problemu, objawy.
Ustalenie metod pracy z wychowankami i oddziaływań wychowawczych.
Wdrożenie oddziaływań (systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu)
Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, w razie konieczności z rodzicami.
Efekty oddziaływań
Cały okres stażu
Opis przypadków

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i zastrzega się możliwość jego modyfikacji w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.