X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44059
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
OD DNIA 01.09.2019 – 30.05.2020

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Kieca Mariusz
2. Nazwa placówki: V LO Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu.
3. Stanowisko: wychowawca internatu
4. Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie.

II. Staż:
1. Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
2. Termin rozpoczęcia: 04.09.2017
3. Termin zakończenia: 31.05.2020

III. Cel główny stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

IV. Aneks do planu rozwoju zawodowego

Wymagania Zadania do wykonania i formy realizacji Termin

§7ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Współpraca z opiekunem stażu:

- omówienie zasad współpracy

- przygotowanie i analiza aneksu do planu rozwoju nauczyciela

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem

- analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej :

- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach , warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami internatu.

- uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej

- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Korzystanie z portali , stron internetowych, poświęconych edukacji:

- gromadzenie oraz utworzenie własnych pomocy dydaktycznych

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły

- uczestnictwo w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.

- spotkania wychowawców internatu z kierownikiem.

Współpraca przy organizacji uroczystości ,zawodów w internacie:

- organizacja lub współorganizowanie spotkań andrzejkowych , mikołajkowych ,wigilijnych

- organizacja zawodów w tenisie stołowym w internacie

- pogłębienie wiedzy na temat organizacji pracy internatu poprzez analizę zasad jego funkcjonowania.

Wrzesień 2019

Koniec stażu

Zgodnie z harmonogramem szkolnym

Zgodnie z ustaleniami z opiekunem

Zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej

Na bieżąco
Listopad 2019

§7ust.2 pkt.2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poznanie środowiska wychowanków:
- obserwacja wychowanków w różnych sytuacjach
- rozmowy z rodzicami ,rozmowy indywidualne , wspólne rozwiązywanie problemów
- udzielenie pomocy wychowankom klas pierwszych w procesie adaptacji do nowych warunków (szkoła , internat)
Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych wychowanków:
- zapoznanie się z literaturą pedagogiczną z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej
- współpraca z innymi wychowawcami internatu, wychowawcami klas , pedagogiem szkolnym
- dostosowanie form i metod pracy, aby angażować każdego ucznia np. wyjścia na imprezy sportowe , wyjścia do kręgielni i na bilarda
- opieranie się a opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków

Cały rok szkolny 2019/2020

Na bieżąco w/d potrzeb

Cały rok szkolny 2019/2020

Na bieżąco

§7ust. 2 pkt.3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia:
- korzystanie z portali ,stron internetowych , czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych
- prowadzenie zajęć z wychowankami ,zajęć w obecności opiekuna, dyrektora ,innych nauczycieli ,wychowawców z wykorzystaniem metod : pogadanka, prelekcja , burza mózgów ,drama ,praca indywidualna , praca w grupach , gry dydaktyczne – symulacje
- opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych , kart pracy

Cały okres stażu

§7ust. 2 pkt.4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

- dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy wychowawczej
- analiza osiągnięć semestralnych i rocznych
- konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą
- zasięganie opinii wychowanków(wywiad) na temat własnej pracy wychowawczej , opiekuńczej
Na bieżąco
2 razy w roku

4 razy w roku
Na bieżąco

§7ust. 2 pkt.5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki prowadzonych zajęć
- przedstawienie scenariusza do konsultacji
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- ewaluacja ,omówienie przebiegu i efektów zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
- przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- ewaluacja, omówienie przebiegu i efektów zajęć
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
- wymiana doświadczeń , spostrzeżeń z innymi wychowawcami internatu
- dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach dla wychowawców internatu
Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla wychowawców internatu lub nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości nauczyciela- doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć

4 zajęcia w ciągu roku

Raz w roku w/d harmonogramu hospitacji

Cały okres stażu zgodnie z potrzebami

Rok szkolny 2019/20

§7ust. 2 pkt.6
umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- dostosowanie wymagań
- indywidualizacja metod i form pracy na potrzeby i możliwości wychowanków
- diagnozowanie środowiska rodzinnego wychowanków
Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- rozmowy telefoniczne bądź indywidualne, rozwiązywanie problemów , kontakt przez e-dziennik
- rozmowy indywidualne z wychowankami
Działania związane z profilaktyką dopalaczy, używek , uzależnień od komputera , internetu
- uwrażliwienie wychowanków na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
- poruszenie tematyki dopalaczy ,cyberprzemocy , wandalizmu
Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów
- udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi i zwierząt
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
- przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży
- udział w wydarzeniach rocznicowych

Na bieżąco

Cały rok szkolny

Na bieżąco

WOŚP ,dokarmianie zwierząt
Pogadanki – cały rok szkolny
Wybory październik 2019 ,maj 2020
Święto 3go-maja

§7ust. 2 pkt.7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
- aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe , Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły i internatu
- analiza dokumentacji szkolnej Statut szkoły , ,
plan wychowawczy szkoły na rok 2019/20 ,
program wychowawczo -profilaktyczny na
lata 2019-2023

- zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego2019/20
- analiza dokumentów: regulamin internatu , procedury postępowania w internacie , roczny plan pracy internatu
- posługiwanie się przepisami o ochronie danych osobowych

Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/20

§7ust.2 pkt.8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych
- korzystanie w czasie zajęć z tabletu, komputera
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.

- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

- monitorowanie ocen i frekwencji przydzielonych wychowanków internatu.( Librus)

- przesyłanie na stronę szkolną oraz facebooka ,bieżących informacji z działalności internatu

Na bieżąco

Na bieżąco

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650).
Opracował: mgr Mariusz Kieca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.