X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44028
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013

WSTĘP:

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną w przedszkolu.
Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Uważam, że moja praca zgodnie z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyść dzieciom i rodzicom. Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.
Poznanie procedury
awansu zawodowego.

Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII-IX. 2017r.
2.
Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych.

Uczestniczenie w różnych formach
wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej
i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Referaty.
Wykaz interesujących
książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.
Okres stażu.

3.
Czynny udział w
tworzeniu dokumentacji
przedszkola.

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów.
Inne

Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.

Okres stażu.

4.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp. Pedagogika zabawy
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne
stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.

Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace
plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

Okres stażu.

5.
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach przedszkolnych i wewnętrznych
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w
konkursach.

6.
Wykonywanie czynności
dodatkowych.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola, strony na Facebooku oraz BIP

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

Okres stażu.

7.
Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym.

Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Pomoc rodziców w przygotowaniu stroi i poczęstunku na imprezy przedszkolne
Zdjęcia, podziękowania,
potwierdzenia.

Okres stażu.

8.
Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, sad itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą.
Współpraca z Sanepidem – udział w konkursach, akcjach.
Współpraca z Biblioteką Samorządową, Przedszkolem nr 11, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Miejskim Centrum Kultury, Klubem Śrubka itp..
Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Pozyskiwanie funduszy od rodziców i sponsorów

Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku,
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą
komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,
scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań
przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci i nauczycieli oraz rodziców
Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja,
sprawozdania, scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
Wykaz stron internetowych Okres stażu.
Na bieżąco

2. Współpraca w prowadzeniu strony
internetowej przedszkola.
Aktualizowanie strony internetowej
Przedszkola, profilu na Facebooku oraz BIP
Strona przedszkola
zamieszczona w Internecie
Okres stażu.

3. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefon komórkowego Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą poczty internetowej, grupy na Fb - prywatnej dostępnej tylko dla rodziców. Wysyłanie do innych nauczycieli informacji za pomocą poczty email. Współpraca i kontakt z dyrektorem za pomocą poczty e-mail (sprawozdania, plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego) Potwierdzenie dyrektora, rodziców, nauczycieli Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie
Pedagogicznej.
Referaty.
Potwierdzenie
Dyrektora Przedszkola.
Okres stażu.

2 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Utworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli w Internecie
Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z terenu miasta Żywca Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli.
Potwierdzenie
Dyrektora przedszkola.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.
Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych.

Opracowanie własnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
Opracowanie własnych programów z zakresu zajęć badawczych: „Mali badacze” czyli eksperymenty w edukacji przedszkolnej” oraz zajęć kulinarnych „Kuchciki”

Programy i inna
dokumentacja z nimi związana.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

Okres stażu.

2.
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.

Organizowanie wycieczek pieszych (np. na łąkę, ogrodu,) i autokarowych.
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

Adnotacje w dzienniku.
Zdjęcia.
Karty wycieczek.
Okres stażu.

3.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola oraz w prasie lokalnej
Organizowanie uroczystości przedszkolnych., dni otwartych itp.
Strona internetowa.
Scenariusze, zdjęcia.

Na bieżąco.
Okres stażu.

4. Organizowanie uroczystości na terenie przedszkola Współudział w organizacji i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych według kalendarza zawartego w planie rocznym
Zorganizowanie zajęć integrujących wszystkie grupy przedszkolne według Kalendarza Świąt Nietypowych, np.: Dzień Ziemniaka, Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień dinozaura, Dzień Słońca, Dzień Postaci z bajek i wiele innych. Scenariusze zdjęcia Okres stażu
5. Organizowanie konkursów Organizowanie konkursów między przedszkolnych, wewnątrz przedszkolnych, grupowych Regulaminy, zdjęcia Okres stażu
6. Włączanie się do ogólnopolskich programów edukacyjnych Udział w programach i projektach realizowanych przy współpracy z przedszkolami z całej Polski Regulaminy, zdjęcia Okres stażu
7. Innowacja pedagogiczna Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Projekt innowacji Okres stażu
8. Udział w akcjach charytatywnych Zachęcanie i motywowanie rodziców, dzieci i nauczycieli do udziału w akcjach takich jak, np. „Pomagamy Remkowi”, „Pomocna Dłoń”, „Klapki dla Gambii” i inne. Potwierdzenie dyrektora, podziękowania Okres Stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.
Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci

Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
Prowadzenie konsultacji z logopedą.
Zapraszanie go na zajęcia z dziećmi.
Zwiedzanie szkoły podstawowej.
Udział dzieci w konkursach organizowanych w szkole.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Zajęcia integrujące
Zapraszanie przedstawicieli Policji, Straży, Sanepidu na spotkania z dziećmi.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Opinie.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.
Okres stażu.
wg potrzeb

2.
Rozwijanie postaw proekologicznych

Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Akademia Aguafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.
Potwierdzenia.
Podziękowania.
Zdjęcia.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Terminy
1.
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.

Udział dzieci w konkursach.

Dyplom.
Okres stażu.

2.
Promocja przedszkola na terenie miasta oraz kraju
Zorganizowanie „Nocy Przedszkolaków” dla najstarszej grupy przedszkolnej;
Zorganizowanie „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” dla wszystkich żywieckich przedszkoli na żywieckim rynku;
Zorganizowanie ogólnopolskiej akcji promującej Żywiec i przedszkole”
Przeprowadzenie akcji promującej czytelnictwo na terenie miasta Żywiec „ Żywiec czyta z małym misiem”. Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.
Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Identyfikacja problemu.
Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu.
Prognoza.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.

Opis przypadków.
Okres stażu.

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.