X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43832
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Termin stażu: od 01.09.2017 r. do 31.05.2020 r.
mgr Ewa Bazan
§8 ust. 2 pkt. 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
• Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, publikowanych w Internecie i innych źródłach.
• Dyskusje na temat awansu z nauczycielami i analiza możliwości rozwoju.
09.2017 r.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

01.09.2017 r. 09.2017 r.
Okres stażu 05. 2020 r.
3. Udział różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe konferencje, metodyczne warsztaty kursy).
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
• Podjęcie nauki na studiach podyplomowych na kierunku Logopedia.
• Kursy, szkolenia.
Okres stażu 2017/2019 r.
4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęc.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnymi rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięc edukacyjnych dziecka.
• Inne.
Okres stażu.
5. Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ,dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane
przez dzieci-wystawy prac plastycznych.
• konkursach przedszkolnych, wystąpieniach spartakiadach, akcjach.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu.
6. Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców.
• Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu
7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków- przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkania z nimi.
Okres stażu
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, poczta, sklep, itp.
• Zaproszenie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Współpraca z logopedą.
• Współpraca Gminną Biblioteką Publiczną w Olkuszu.
Okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
• Opracowywanie materiałów dla dzieci (karty pracy, pomoce).
Na bieżąco
2. Prezentacje multimedialne
• Tworzenie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas organizowanych imprez przedszkolnych.
Okres stażu
3. Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej.
• Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
• Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych, śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych.
Korzystanie z poczty elektronicznej komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów.
Na bieżąco
4. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

Uzupełnianie wzbogacanie własnego zestawu pomocy
dydaktycznych(płyty CD,VCD I DVD-
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Na bieżąco

(§ 8. Ust. 2 pkt. 3 )
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Opracowanie i udostepnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Dzielenie się wiedzą, poglądami, doświadczeniem i własnym warsztatem pracy.
• Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej.
Na bieżąco
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Omówienie zajęć, wymiana doświadczeń i poglądów.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu.
3. Dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem.
• Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom referatów i materiałów z przebytych szkoleń oraz własnych pomocy do zajęć dydaktycznych.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
• Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Na bieżąco

§ 8 ust.2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Wdrożenie programu antynikotynowego „Musimy oddychać czystym powietrzem”
• Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pod tytułem „Co i dlaczego dymi”, „Jak uniknąć dymu papierosowego
Okres stażu
2. Wprowadzenie innowacyjnych metod związanych umuzykalnieniem.
• Prowadzenie cyklu zajęć usprawniających zaburzenia ruchowe łączni z zaburzeniami mowy-metodą logorytmiki. Opracowanie scenariuszy.
Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Pedagogizacja rodziców.
• Rozmowy wychowawcze podczas spotkań indywidualnych, zebrań z rodzicami.
Na bieżąco
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Wg. potrzeb
3. Organizacja wycieczek poza terenem przedszkola.
• Organizacja wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością, rajdy itp.) i autokarowych(np. pracownia ceramiczna w Krzykawie)
Okres stażu
4. Udział w konkursach.
• Przygotowanie dzieci do konkursów ( np. plastycznych, muzycznych, recytatorskich)
Okres stażu
5. Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: artysta-malarz, bibliotekarz, lekarz, kucharz, policjant, strażnik miejski. Okres stażu
6. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie dzieci do występów z okazji Pikniku Rodzinnego
• Prezentacja wierszy, piosenek, tańców przy okazji różnych uroczystości przedszkolnych np. podczas zakończenia roku szkolnego.
• Przygotowywanie przez dzieci upominków i kartek tematycznych dla bliskich.
Okres stażu

(§ 8 ust. 2 pkt. 4e )
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie powiatu.
• Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, zbiórka nakrętek , sprzątanie okolicy w ramach akcji „Czysta Ziemia”oraz akcji „Cała polska czyta dzieciom”.
• Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną.
• Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 (zwiedzanie szkoły znajdującej się obok szkoły; ułatwienie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
• Współpraca z Biblioteką Miejską w Olkuszu (wyjście do biblioteki, rozmowy, spotkania z autorami książek).
• Udział w Projekcie Unijnym pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
• Współpraca z służbą zdrowia(wizyta dzieci w przychodni, spotkanie z pielęgniarką).Promocja zdrowia. Propagowanie zdrowego stylu życia.
• Współpraca z Komendą Powiatowa Policji w Olkuszu.(zaproszenie policjanta na spotkanie)
• Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu(uczestnictwo w konkursach)
• Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarna w Olkuszu, (zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej, zainteresowanie zawodem strażaka).
Na bieżąco
wg. potrzeb
2. Współpraca z przedszkolnym psychologiem i terapeutą. Zaproszenie ich na zajęcia dydaktyczne, konsultacje.
Okres stażu.
3. Angażowanie rodziców w życie placówki.
• Prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców dzieci.
• Wspieranie rodziców- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, wygłaszanie referatów, pogadanek.
• Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki
( wzbogacanie wyposażenia sali i szkoły o różne pomoce dydaktyczne).
• Włączanie rodziców do uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. Na bieżąco

(§ 8 ust. 2 pkt. 5 )
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY
Zadania Formy realizacji
Termin
1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania wybranych dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
• Identyfikacja problemu, opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu; efekty działań.
II i III rok stażu
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów na temat:
- samodzielności dzieci
- wdrażania zasad dobrego zachowania i współżycia w grupie rówieśniczej
- rozbudzania poprawnych nawyków żywieniowych dzieci
• Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Na bieżąco

Podpis nauczyciela
Ewa Bazan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.