X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa STO w Mikołajkach
Iwona Piwko

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2017
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2020

Nauczany przedmiot: świetlica, muzyka

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI
1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych IX. 2017 Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja Według harmonogramu

Karty obserwacji

Plany obserwacji na poszczególne lata i arkusze obserwacji lekcji, karty spostrzeżeń
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje.
Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.

Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia ze szkoleń.

4.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych

Udział w konferencjach tematycznych. Opracowanie scenariuszy uroczystości okolicznościowych.

Cały okres stażu
Zebrana literatura
Scenariusze

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Śledzenie nowości wydawniczych pedagogicznych.
Przeglądanie stron www. Na bieżąco Notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.
6. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej. Napisanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach.
Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy.
Opracowanie planów pracy wg przydzielonej siatki godzin.
IX.2017
IX.2018
IX.2019 Potwierdzenia Dyrektora szkoły
7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych .
Prowadzenie kroniki szkolnej
Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych, projektów edukacyjnych
- Dzień Wiosny, sprzątanie świata itp.
- Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych
- współorganizowanie choinki szkolnej,
Otoczenie opieką uczniów dojeżdżających i oczekujących na rodziców bądź opiekunów
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Kronika szkolna
Scenariusze

Program imprez
Potwierdzenie opiekuna stażu

8. Współudział w programach promujących sport i turystykę Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, wyjazdów na zawody, imprez i wyjść pozaszkolnych Cały okres stażu

Program imprez
Potwierdzenie opiekuna stażu

9. Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Przez cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
10. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksje Do 30. 06. 2020 r. Sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie struktury
i problemów środowiska lokalnego Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Dokumentacja własna
Potwierdzenie dyrekcji, opiekuna stażu.

Dokumentacja własna
Potwierdzenie dyrekcji, opiekuna stażu.

Dokumentacja własna
Potwierdzenie dyrekcji, opiekuna stażu.

2 Rozpoznanie potrzeb dzieci.
Współpraca z wychowawcami.
Uwzględnianie zaleceń poradni PPP.
Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte).
Cały okres stażu

Notatki własne, kontrakty, scenariusze zajęć

3.

4. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne

Udział w
akcjach
prowadzonych
przez organizacje
związane z edukacją

Prezentacja prac wykonanych przez uczniów z odpadów na ,,otwarte dni szkoły”

-,,Cała Polska czyta dzieciom”,

,, Pomysłowy rok"
Okres stażu

Rok szkolny 2017/2018
2018/2019

Rok szkolny 2017/2018 Potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Zdjęcia

Zaświadczenie

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Sporządzanie planów pracy, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek świetlicowych przy wykorzystaniu TI
Dokumentowanie przebiegu stażu

Na bieżąco
Plany wynikowe harmonogramy- itd
Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego na stronach www.
Rok szkolny 2017/2018

Zaświadczenie

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi
Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi.
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora/ opiekuna
Wnioski
2. Dzielenie się wiedzą. Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych.
Przygotowanie gazetek ściennych tematycznych Wg potrzeb

Cały okres stażu
Protokoły spotkań

Gazetki ścienne

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Znajomość prawa oświatowego Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN Cały okres stażu
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Analiza dokumentacji szkoły.
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Notatki własne

Podpisy pod listą obecności na zebraniach RP

Opracowała:

mgr Iwona Piwko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.