X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43825
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Mariola Chyczewska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Długosza w Siarach
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr Ewa Kiełtyka

CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie przepisów prawa, dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie;
5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
6. Doskonalenie umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
7. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Plan rozwoju zawodowego:
1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§6 ust.2 pkt 1)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019 r.)
Opracowanie i napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Wrzesień 2019 -Poprawne opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego, -Notatki własne.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.

3.Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego

Publikacja planu w Internecie z uwzględnieniem RODO. Wrzesień 2019. -Plan rozwoju zawodowego,
-Adres strony
4.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Zapoznanie się ze:
-Statutem Szkoły,
-Koncepcją pracy szkoły,
-Szkolnym Programem Wychowawczo- Profilaktycznym,
-Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
-Rocznym Planem Rozwoju Szkoły,
-Regulaminem dyżurów nauczycieli,
-Regulaminem wycieczek,
-Regulaminem Pracy Świetlicy,
-Tygodniowym Rozkładem Zajęć,
-Dziennikami zajęć poszczególnych klas,
-Planem doskonalenia nauczycieli,
-Planem uroczystości szkolnych
Wrzesień 2019 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu -Zbiór dokumentów ,
-Zapisy w dziennikach,
-Notatki własne
5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu BHP,

Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy Wrzesień. -Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
-Notatki własne
6. Zapoznanie się z podstawą programową języka angielskiego i programem nauczania języka angielskiego Analiza wymagań zawartych w podstawie programowej. Wrzesień 2019 i okres stażu -Opracowanie planów pracy z języka angielskiego w poszczególnych klasach,
-Notatki własne
6. Uczestnictwo w pracach szkoły Udział w pracach Rady Pedagogicznych (współpraca z gronem pedagogicznym),

Praca w Komisji Protokolarzowej (wpisywanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej do Księgi Protokołów,

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach w I semestrze. Okres stażu. -Potwierdzenie obecności,
-Protokoły (daty)
-Sprawozdanie do dokumentacji szkoły
7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, konspektów. Na bieżąco w ciągu całego okresu stażu -Dokumentacja stażysty
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Szczegółowy opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Maj 2020 -Sprawozdanie z realizacji stażu
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Sporządzenie wniosku,

Przygotowanie dokumentacji stażowej Czerwiec 2020 -Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej.
(§6 ust.2 pkt 2)
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów obserwacji zajęć Opracowywanie harmonogramu obserwacji Wrzesień 2019 -Harmonogram obserwacji opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie konspektu lekcji

Omówienie zajęć Raz w miesiącu -Konspekt zajęć
-Wpisy do dziennika
3. Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów pracy z języka angielskiego zgodnych z nową podstawą programową Opracowanie i realizowanie rozkładów materiału i planów wynikowych na rok szkolny 2019/2020 zgodnych z podstawą programową. Wrzesień 2019 oraz cały okres stażu -Rozkłady materiałów
-Plany wynikowe
-Plany pracy w poszczególnych klasach
4. Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć Spotkanie z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły i analizowanie przebiegu zajęć, formułowanie wniosków do dalszej pracy Raz w miesiącu przez okres stażu (od września 2019 do maja 2020) - Konspekty
-Scenariusze
-Notatki własne
-Arkusze obserwacji
5. Doskonalenie swojego warsztatu pracy Wzbogacenie warsztatu pracy w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami Cały okres stażu (wrzesień 2019 do maj 2020) -Pomoce dydaktyczne
6. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach Obserwacja zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi,

Studiowanie literatury Cały okres stażu -Gromadzenie własnej biblioteczki metodycznej i czasopism

3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania.
(§6 ust.2 pkt 3)
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Diagnozowanie potrzeb uczniów
Zapoznanie się z dokumentacją z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gorlicach dotyczącą uczniów naszej szkoły

Prowadzenie okresowych testów diagnozujących Wrzesień 2019 -Notatki własne
-Testy diagnostyczne
-Opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach Wrzesień 2019 - Plany z dostosowaniami edukacyjnymi dla poszczególnych uczniów.
3. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym Zapoznanie się z pracą pedagoga szkolnego na terenie naszej szkoły,

Zastosowanie się do zaleceń pedagoga szkolnego odnośnie nauczania uczniów o specjalnych potrzebach Wrzesień 2019 -Plan pracy pedagoga szkolnego na terenie naszej szkoły,
-Notatki własne dotyczące poszczególnych uczniów
4. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu ósmoklasisty Zorganizowanie dodatkowych spotkań dla chętnych uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty,

Opracowanie dodatkowych zestawów rozwijających ich zainteresowania krajami anglojęzycznymi II semestr roku 2019/2020 -Dodatkowe pomoce,
-Zestawy pytań

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. (§6 ust.2 pkt 4)
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności,

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniach Rad Pedagogicznych,

Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli Okres stażu. -Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów,
-Potwierdzenie udziałów
2. Studiowanie literatury Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej,

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości książkowych dotyczących pracy opiekuńczo- wychowawczej Systematycznie w okresie stażu -Prezentacja bibliograficzna literatury zwartej i czasopism.

5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego. (§6 ust.2 pkt 5)
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Rozbudowanie własnego warsztatu pracy Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie ciekawych pomysłów do pracy z uczniami Cały okres stażu -Zaświadczenia,
-Certyfikaty
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami Zorganizowanie uroczystości szkolnej przedstawiającej opanowanie zdobytej wiedzy z języka angielskiego,

Publikacje Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom ,

Publikacje ciekawych scenariuszy lekcji bądź uroczystości szkolnych w Internecie. Na bieżąco - Scenariusz uroczystości szkolnej
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w prowadzeniu zajęć Samodzielne opracowywanie konspektów, scenariuszy do lekcji w naszej szkole. Okres stażu. - Konspekty,
- Scenariusze

6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. (§6 ust.2 pkt 6)
Lp. Zadanie Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wykorzystanie w praktyce technologii multimedialnej i informacyjnej Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej,

Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, konspektów, testów, dyplomów) z wykorzystaniem komputera,

Użytkowanie tablicy interaktywnej w trakcie zajęć z języka angielskiego Okres stażu. -Dokumentacja stażu,
-Konspekty i scenariusze,
-Testy
-Programy do pracy na tablicy interaktywnej z języka angielskiego

7. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (§6 ust.2 pkt 7)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć Obserwacje Od września do maja -Harmonogramy,
-Notatki własne
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Obserwacje zajęć,

Omówienie zajęć i zapisanie jej wyników Okres stażu. -Notatki własne
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie konspektu, konsultacja, przygotowanie pomocy Według ustalonych terminów - Konspekty,
- Własne wnioski
4. Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych ,

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Okres stażu - Wprowadzanie udoskonaleń w prowadzeniu zajeć

8. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym. (§6 ust.2 pkt 8)
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Środowisko rodzinne uczniów
Zapoznanie się z sytuacjami rodzinnymi uczniów na podstawie rozmowy z pedagogiem, rodzicami, wychowawcami.

Poznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z nauką języka angielskiego u uczniów.

Konsultacje z innymi nauczycielami.

Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami.

Indywidualne rozmowy z uczniami Okres stażu - Bieżąca dokumentacja,
-Notatki w dzienniku

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych

Okres stażu. - Adnotacje w dzienniku
3. Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju; kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem Przedstawianie uczniom różnych sposobów samodzielnego uczenia się poprzez korzystanie z różnych stron internetowych.

Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzanie różnorodnych gier i zabaw językowych Na bieżąco - Strony internetowe
4. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Na bieżąco - Wyniki współpracy z uczniami
5. Współpraca z rodzicami uczniów Udzielanie informacji na temat ucznia i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach; udzielanie im rad. Na bieżąco -Rozmowy z rodzicami,
-Dokumentacja szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.