X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43796
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.–Karta Nauczyciela (Dz.U.z
2014 r., poz. 191).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Beata Woronowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie
Opiekun stażu: mgr
Czas trwania stażu: 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.

§ 7 ust. 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

I.Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela).
2.Uaktualnianie wiedzy na temat awansu w oparciu o lekturę czasopism oświatowych i publikacje internetowe.
3.Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego.
4.Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.
5.Napisanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji
dorobku.
6.Tworzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Systematyczny opis realizacji planu rozwoju. Ocena własnych umiejętności – wyciągnięcie wniosków.

II.Współpraca z opiekunem stażu.

1.Nawiązanie współpracy i zawarcie kontraktu.
2.Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem stażu.
3.Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju. Opracowanie projektu sprawozdania.
4.Prowadzenie teczki awansu zawodowego.Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej, realizacją planu zawodowego.
5.Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
6.Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych
nauczycieli i ich omówienie.
7.Podsumowanie corocznej realizacji planu rozwoju zawodowego. Stopniowy opis jego realizacji. Analiza własnych możliwości.

III.Dbałość o własną formację duchową.

1.Udział w rekolekcjach, konferencjach metodycznych.
2.Systematyczna lektura tematyczna.

IV .Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia
ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.

1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli- szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
2. Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, spotkaniach metodycznych.
3. Uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych.
4. Poznawanie nowych metod pracy z literatury i czasopism
oraz zastosowanie ich w swojej pracy.

V.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych, gazetek okolicznościowych.
2. Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji.
3. Opracowanie sprawdzianów i testów przedmiotowych.
4. Opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania.
5. Obserwacja i analiza obserwacji ucznia. Zapoznanie się z opiniami uczniów, mającymi trudności w nauce i dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
7.Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Udział w szkoleniach, warsztatach zajęciowych.
8. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki.

VI.Poznawanie zasad funkcjonowania szkoły i uaktualnianie
obowiązującej dokumentacji.

1.Analiza dokumentacji szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Przedmiotowe Zasady Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
2.Aktywny udział w tworzeniu podstawowych dokumentów i ich uaktualnienie.
3.Opracowanie wymagań programowych na poszczególne stopnie, określenie kryteriów oceniania.
4 Prowadzenie dokumentacji szkolnej: e-dzienników lekcyjnych

VII.Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi
nauczycielami na rzecz szkoły i środowiska.

1.Współorganizowanie apeli, konkursów, akademii, tradycyjnych imprez kulturalno- rozrywkowych.
2. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
3. Realizowanie programów szkolnych i edukacyjnych.

§ 7 ust .2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych

I.Rozpoznawanie środowiska uczniów i współczesnychproblemów społeczno-cywilizacyjnych.

1.Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy
z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. Otoczenie opieką uczniów potrzebujących wsparcia poprzez rozmowy, sprzyjające tworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
2.Bieżące kontakty z rodzicami/opiekunami uczniów (wywiadówki, rozmowy indywidualne).
3.Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, proboszczem
pobliskiej parafii, pielęgniarką szkolną.
4. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki).
5.Dostosowywanie treści i metod nauczania do możliwości dziecka, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
6.Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy z uczniem zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

II. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współpraca z rodzicami w ramach przygotowania do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
2. Kontakty indywidualne z rodzicami.

III. Współpraca z parafią św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie.

1.Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych – okolicznościowych Mszy Świętych (na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego).
2.Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej. Spotkania z rodzicami.
3.Przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej i nabożeństw zgodnie z kalendarzem kościelnym.
4.Przygotowanie rekolekcji parafialnych
5. Zachęcanie uczniów do czytania czasopism religijnych.
6. Współorganizowanie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego.

IV.Realizowanie celów i zadań szkoły.

1.Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych poprzez angażowanie uczniów w organizację życia kulturalnego szkoły.
2.Przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów religijnych i ich organizacja.
3.Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce katechetycznej,
ewangelizacyjnej i społecznej.

§ 7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

I.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.

1.Udział w szkoleniach i kursach informatycznych.

II. Wykorzystanie technologii i Internetu w pracy pedagogicznej.

1.Opracowanie pomocy dydaktycznych.
2.Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy użyciu komputera –
pisanie scenariuszy lekcji, sprawozdań.
3.Opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (testów,
sprawdzianów).
4.Prowadzenie zajęć z użyciem sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej.
5.Przygotowanie indywidualnych informacji dla rodziców.
6.Korzystanie z dziennika elektronicznego.
7.Przygotowanie materiałów na ścienne gazetki.
8.Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera z uczniami
i nauczycielami.
9.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

III.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

1.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego i uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet.
2. Korzystanie ze stron MEN, KO, OKE, ORE, katechetycznych.
3. Znajomość programów multimedialnych, wspierających pracę
nauczyciela w zakresie pracy katechetycznej.

§ 7 ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I.Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez różne formy doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty).
2.Aktywna praca nad samokształceniem. Studiowanie fachowej literatury z dziedziny pedagogiki, psychologii i metodyki pracy. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (czasopisma, nowości książkowe).
3.Korzystanie z publikacji na stronach internetowych, które
są poświęcone nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów katechetyczno-pedagogicznych, znajomość najnowszych nowości wydawniczych w Internecie.

II.Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych, wynikających
z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.

1.Zapoznanie się i analiza planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
2.Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
3.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych (uroczystości, dyskoteki) i wycieczek.
4.Pełnienie dyżurów w trakcie przerw międzylekcyjnych.
Utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
5.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, do rozwiązywania problemów wychowawczych w pracy nad uczniem.

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

I.Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz dokumentacji
szkolnej.

1.Analiza podstawowych aktów prawnych, dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli. Umiejętne
posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
2.Analiza dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, Program
Wychowawczo-Profilaktyczny, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Koncepcja Rozwoju Szkoły).
3.Zapoznanie się z przepisami regulującymi nauczanie religii.
4.Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa.
5.Śledzenie przepisów, dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowanie w sprawach nieletnich.
6.Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej, elektronicznej.

II.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej.

1.Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych i Zespołach,tworzących różne dokumenty obowiązujące w szkole(Program Wychowawczo-Profilaktyczny).
2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela religii.
3. Udział w pracach komisji powoływanych w szkole.

Plan ma charakter otwarty i za zgodą Dyrektora Szkoły może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.

Zatwierdzam do realizacji:

________________________ ________________ data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.