X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43767
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.
2.Udział w przedsięwzięciach podjętych przez szkołę, np. w projekcie gimnazjalnym.
3.Opracowanie procedur dotyczących podnoszenie jakości pracy szkoły; udział w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej.
4.Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych promujących szkołę i jej działania.
5.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
6.Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie technologii komputerowej i wykorzystanie Internetu w procesie samokształcenia i wzbogacania bazy dydaktycznej.
2.Wykorzystanie programów multimedialnych i innych mediów w procesie kształcenia.
3.Utworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły oraz strony BIP szkoły.
4.Realizacja projektów służących wdrażaniu uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.
5.Prowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
6.Współredagowanie szkolnej gazetki „Nasze sprawy i sprawki” w wersji elektronicznej.
7.Prowadzenie dziennika elektronicznego, funkcja szkolnego administratora.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli lub innych zajęć.
1.Prowadzenie zajęć otwartych.
2.Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.
4.Publikacje internetowe.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie i realizacja programu zajęć Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – moje pierwsze prawo jazdy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zasad dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizacja uroczystości szkolnych.
2.Organizacja wycieczek szkolnych.
3.Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
4.Udział w kampaniach i akcjach.
5.Modernizacja pracowni komputerowej lub biblioteki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Kształcenie wrażliwości na potrzeby innych.
2.Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku.
4.Współpraca z bibliotekami i wydawnictwami.
5.Współpraca ze stowarzyszeniami.
6.Współpraca Miejskim Domem Kultury w Radomsku.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego – uczennica zdolna intelektualnie z bardzo niską sprawnością manualną i niechęcią do pisania.
2.Opis i analiza przypadku problemu edukacyjno - wychowawczego - uczeń z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.