X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43451
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Sołtys - Dobrowolska

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.
Lp. Działania i zadania nauczyciela
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi badawczych: ankiet, tabel, diagramów, kart pracy.
- Tworzenie bazy dotyczącej uczniów korzystających z różnych form pomocy.
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, posiedzenia rady pedagogicznej.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych podczas prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć wspierających ucznia.
- Analiza e-dziennika – monitoring osiągnięć i frekwencji uczniów.
- Pozyskiwanie określonych informacji i ilustracji.
- Uaktualnianie wiadomości dotyczących pracy pedagoga na internetowej stronie szkoły.
- Współpraca z nauczycielami i podmiotami współpracującymi ze szkołą na podstawie komunikatorów, wymiana korespondencji drogą mailową, platformą ePuap.
3. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.
- Prowadzenie zajęć z zakresu ppp w formie „Klubu Ortograffiti”.
- Wykorzystanie w pracy z uczniami tablicy interaktywnej – stosowanie innowacyjnych metod nauczania za pomocą platformy learningapps.org, quizizz.com, m-learning przy użyciu smartfonów.
- Wykorzystanie w pracy z uczniami e-lekcji – interaktywnego sposobu przekazywania wiedzy.
- Korzystanie z filmów i publikacji zamieszczonych na stronie ORE, portalach oświatowych.
- Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia, między innymi peer learning – praca w parach, drama, metoda projektu, tworzenie infografik.
- Stosowanie w pracy z uczniem gier dydaktycznych, np. „story cubes”, „dobble”, „kalejdoskop emocji”.
- Wykorzystywanie podczas zajęć specjalistycznych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego gier i quizów multimedialnych – „klocki kariery”, „wykreślanki wyrazowe”, „sudoku”.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - Przekazywanie innym nauczycielom informacji z kursów, szkoleń, warsztatów.
- Udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć, przedsięwzięć, planów, kart pracy dla uczniów, materiałów na spotkania z rodzicami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów w pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami.
- Aktywna realizacja zadań, wymiana doświadczeń z wychowawcami, specjalistami.
2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
- Przygotowanie prezentacji, materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Prezentowanie warsztatu pracy w czasie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, wymiana doświadczeń.

4. Opracowywanie i upowszechnianie autorskich materiałów dydaktycznych poprzez przekazywanie do biblioteki i publikowanie na stronach internetowych.
- Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy przeprowadzanych zajęć, publikowanie swoich prac na stronach internetowych.
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.

5. Opracowanie i wdrażanie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego.
- Opracowanie narzędzi badawczych dotyczących zagadnień wychowawczo – profilaktycznych.
- Analiza przeprowadzonych badań .
- Rozpowszechnianie wniosków z przeprowadzonych badań i ich wdrażanie w pracy profilaktyczno – wychowawczej.

6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rówieśnikami.
- Gromadzenie przedmiotowej literatury w celu wspierania wychowawców.
- Diagnozowanie uczniów z problemami dydaktycznymi, wychowawczymi i emocjonalnymi – wymiana spostrzeżeń z nauczycielami.
- Podejmowanie działań naprawczych we współpracy z rodzicami i wychowawcami.
- Realizowanie kompleksowych oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w celu wdrażania dziecka do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
7. Pełnienie funkcji lidera zespołu do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów.
- Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy edukacyjne i wychowawcze.
- Monitorowanie prawidłowości zapewnienia ppp uczniom.
- Wspomaganie pracy wychowawców.
- Współtworzenie programów naprawczych, procedur.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Koordynowanie współpracy szkoły z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych.
- Organizowanie warsztatów, spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (np. KMP, PL, MOPR, PPP, MOK, RWOPR).
- Realizowanie zadań ujętych w programie wychowawczo – profilaktycznym we współpracy z w/w instytucjami.

2. Prowadzenie diagnozy opiekuńczej roli szkoły.
- Praca w nauczycielskim zespole do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów.
- Opracowanie narzędzi badawczych,
monitorowanie sytuacji uczniów, którzy wychowują się w rodzinach niewydolnych wychowawczo.
- Organizowanie we współpracy z wychowawcami wsparcia dla uczniów.
3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Udział w imprezach i akcjach promujących szkołę, wdrażanie nowych pomysłów i idei.
- Organizowanie akcji, przedsięwzięć na rzecz podopiecznych DMD, DPS, PO.
4.Profilaktyka uzależnień - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia.
- Eliminowanie realnych zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów.
- Przeprowadzenie zajęć na temat profilaktyki uzależnień.
- Koordynowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych.
- Współpraca z PSSE.
- Praca w zespole do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania programu wychowawczo – profilaktycznego.

5. Praca z dziećmi z trudnościami.
- Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
- Prowadzenie zajęć wspierających ucznia mającego trudności w nauce.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. - Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
- Organizowanie konkursów.
- Rozwijanie samorządności uczniów.
- Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
7. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
- Aktywowanie społeczności szkolnej do pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego.
- Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i prospołecznych.
- Organizowanie przedsięwzięć, podejmowanie inicjatyw na rzecz drugiego człowieka – propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1. Pełnienie funkcji animatora Ortograffitti - wdrożenie innowacyjnej metody ppp.
- Zarejestrowanie i prowadzenie szkolnego Klubu Ortograffiti.
- Wdrażanie nowatorskich projektów Ortograffiti.

2. Wdrożenie nowoczesnej metody pracy w przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom uczniów.
- Prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych z zastosowaniem innowacyjnej metody pracy - e-lekcji.
- Szkolenia dla rodziców z wykorzystaniem metody e-szkolenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU.

1. Pełnienie funkcji lidera zespołu do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów.
- Opracowanie planu pracy zespołu.
-Ścisła współpraca z członkami zespołu w realizacji podejmowanych działań.
- Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy edukacyjne i wychowawcze,
- Wspomaganie pracy wychowawców.
- Współtworzenie programów naprawczych, procedur.
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

2. Koordynator Sekcji Wolontariatu Samorządu Uczniowskiego - Promocja szkoły w środowisku lokalnym - organizowanie akcji, przedsięwzięć na rzecz podopiecznych DMD, DPS, PO.
- Koordynowanie różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP, sprzedaż cegiełek itp.).
4. Koordynator projektu „Ratujemy, uczymy ratować” – współpraca z Fundacją WOŚP
- Udział w akcji - bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
- Współorganizowanie na terenie szkoły akcji związanych z propagowaniem wśród uczniów działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piotrkowie Trybunalskim – ścisła współpraca z szefem sztabu.

*Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.