X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43457
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Przecław , dnia 31.08.2017r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Karolina Brysik
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przecławiu
Dyrektor szkoły: mgr Beata Bitel
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05. 2020 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego 2017r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2017r.
IX 2017r.
Okres stażu
V 2020r. - Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.
- Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Okres stażu
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Okres stażu
- Zaświadczenia.
- Lista obecności.
- Materiały, pomoce.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizacja planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Inne.
Okres stażu - Dzienniki zajęć.
- Plany współpracy.

- Semestralne sprawozdania.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prf. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
Okres stażu
- Wpisy do dziennika zajęć.
- Zdjęcia, prace plastyczne. dzieci.
- Zaświadczenia, dyplomy.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
• Wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora.
Okres stażu
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
- Potwierdzenie Dyrektora.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Okres stażu
- Plany współpracy.
- Lista obecności.
- Lista kontaktów indywidualnych.
- Scenariusze zajęć.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
- Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych miejsc i instytucji.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów, np. strażak, policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi prace wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Policach.
• Współpraca z logopedą.
• Współpraca z Gminna Biblioteką Publiczną w Kołbaskowie

Okres stażu
- Plan współpracy.
- Wpisy w dzienniku, zdjęcia.
- Adnotacje.
- Zdjęcia, wpisy w dzienniku.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych z pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy korzystając z komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
• Korzystanie z internetowych publikacji nauczycieli.

Okres stażu - Pomoce dydaktyczne.

- Dokumentacja, sprawozdania.

- Dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Okres stażu
- Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD – wykorzystanie ich w pracy).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu - Płyty CD i DVD.
- Potwierdzenia Dyrektora.
- Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego „Planu rozwoju zawodowego”
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu
- Publikacja w Internecie.
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, dekoracje.
Okres stażu
- Publikacja w Internecie.
- Potwierdzenie Dyrektora.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Okres stażu
- Scenariusze.
- Potwierdzenie Dyrektora.
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu
- Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
- Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. ZADANIA SPSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania „Nasi bajkowi przyjaciele - słuchamy i rozumiemy”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Okres stażu - Program i inna dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Okres stażu
- Scenariusze zajęć.
- Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Okres stażu - Wpisy do dziennika.
- Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Okres stażu wg potrzeb
- Dyplomy, podziękowania.
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc, np. Biblioteka, poczta itp.
• Współpraca z Gminna Biblioteką Publiczną w Kołbaskowie. Wyjścia do biblioteki, zapoznanie z praca bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
Okres stażu
- Wpisy w dzienniku, zdjęcia.
5. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
• Organizowanie wycieczek pieszych poza teren przedszkola i autokarowych
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno- społecznymi.
Okres stażu - Wpisy w dzienniku, zdjęcia.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz w prasie lokalnej.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów.
- Strona internetowa.
- Wycinki z prasy lokalnej.
- Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Współpraca z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną w Policach.
• Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
• Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
Okres stażu
wg potrzeb
- Opinie.
- Potwierdzenia, zdjęcia.
- Zaświadczenia.
2. Współpraca z logopedą i pedagogiem szkolnym.
• Prowadzenie konsultacji z logopedą i pedagogiem.
• Zapraszanie ich do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Okres stażu
- Potwierdzenie współpracy.
- Zdjęcia.
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Przecławiu.
• Zwiedzanie szkoły podstawowej.
• Udział dzieci w dniach otwartych.
• Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.
• Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Okres stażu wg potrzeb
- Potwierdzenia.
- Zdjęcia.
4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Policach.
• Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
• Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Okres stażu
- Zaświadczenia.
- Potwierdzenia.
- Podziękowania.
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
• Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo.
Okres stażu wg potrzeb
- Potwierdzenie współpracy.
6. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kołbaskowie.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
• Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
- Potwierdzenie współpracy.
- Zdjęcia.
7. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
• Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
• Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy.
• Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.
Okres stażu
- Potwierdzenia.
- Podziękowania.
- Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Wdrażanie rodziców i dzieci do prac na rzecz przedszkola.
• Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
• Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres stażu
na bieżąco
(w miarę możliwości)
- Potwierdzenie Dyrektora.
2. Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych.
• Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
• Lepsze poznanie się, wywołanie miłej i rodzinnej atmosfery.
Okres stażu
- Potwierdzenie Dyrektora.
- Zdjęcia.
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
• Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
• Wykonanie dekoracji Okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora.
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
• Otrzymanie dodatków motywacyjnych.
• Nagroda dyrektora.
Okres stażu
- Dyplom.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.
Okres stażu
- Opis przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.