X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43392
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Stosowanie w pracy terapeutycznej, diagnostycznej warsztatowej metod aktywizujących i innowacyjnych, np. filmoterapia, mindfulness, drama, metody twórczego rozwiązywania problemów (np. rybi szkielet, kolorowe kapelusze), metody diagnostyczne (np. meta plan, analiza SWOT), gry dydaktyczne, inne.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu, np. podczas terapii psychologicznej dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi – korzystanie z aplikacji na telefon (np. Neurogra, Memory Game, Król Pamięci, Reader Pro, inne), komputerowych programów edukacyjnych; stosowanie komputerowych wersji testów psychologicznych; korzystanie z Systemu Wsparcia Diagnosty podczas diagnozy nowoczesnymi testami psychologicznymi; pokazywanie uczniom bezpiecznych gier komputerowych podczas zajęć nt. bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu (np. Bezpieczne Miasto IMAGINEXT, gry na stronie Sieciaki.pl np. Laboratorium wirusów, Napraw Robota itp.)
Cały okres stażu
Wybrane scenariusze zajęć, teczki terapii, wydruki diagnoz psychologicznych.

2.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz Internetu.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera, np. samodzielnie przygotowane zadania terapeutyczne (np. Koło Moje Nawyki, Termometr emocji, Mój styl życia, Kocham w sobie itp.)
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych, scenariuszy, materiałów informacyjnych dla rodziców, opinii psychologicznych, orzeczeń, kart z przebiegu terapii, informacji do szkół korzystając z komputera.
Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz projektów plakatów i ulotek przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Tworzenie materiałów promujących usługi poradni z zakresu terapii rodzin.
Kontakt mailowy z współpracownikami, zgłaszanie udziału w kursach i szkoleniach, odbieranie ofert szkoleniowych od organizatorów drogą e-mailową.
Elektroniczny kontakt z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, wysyłanie zaproszeń na zajęcia w Poradni, ofert.
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego w formie elektronicznej.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Korzystanie z programu do rejestracji klientów Poradnia P-P.
Śledzenie internetowych ofert i katalogów książek, testów, szkoleń psychologicznych itp., zamawianie w sklepach internetowych niezbędnych do pracy książek i pomocy.
Cały okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja.
Sprawozdania.
Scenariusze, plany.
Wzory dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
Opinie, orzeczenia, informacje o wynikach diagnozy.
Wpisy w programie Poradnia P-P

3.
Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej Poradni.
Aktualizowanie strony internetowej Poradni w zakresie przygotowywania relacji ze spotkań odbywających się w Poradni.
Opublikowanie własnych prac w Internecie na stronie PPP.
Cały okres stażu
Strona Poradni.
4.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych - płyty CD i DVD np. z muzyką relaksacyjną, muzyką dla dzieci, Zabawy fundamentalne, Ja i mój świat – piosenki i zabawy dla dzieci, Film „W głowie się nie mieści”, Seria „Mówię Wam - nie warto” , audio booki (np. Seria „Basia i...”, „Bajki terapeutyczne) – finansowane z własnych środków lub w miarę możliwości środków Poradni.
Wykorzystywanie programów do prezentacji multimedialnych i odtwarzania filmów edukacyjnych.
Stworzenie bazy filmów wykorzystywanych podczas zajęć psychoedukacyjnych z uczniami np. „Cudowny chłopak”, „W głowie się nie mieści”, „Mama”, „Lady Bird”, „To tylko koniec świata”, „Chce się żyć”, inne.

Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
Prezentacje multimedialne.
Filmy.
5.
Doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w kursach e –learningowych.
Udział w szkoleniu e-laeraning „Szkoła trenerów procesu wspomagania”.
Udział w sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej na stronie www.doskonaleniewsieci.pl, poprzez aktywność na forum.
Udział w innych szkoleniach e-learningowych według aktualnych potrzeb.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
6.
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemu cyberprzemocy w szkołach.
Wdrażanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i świadomego poruszania się w Internecie w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych na terenie szkół.
Prelekcje dla nauczycieli i rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz gier komputerowych.

Scenariusze spotkań.
Prezentacje wykorzystywane podczas prelekcji.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.
Opublikowanie w portalu internetowym www.edux.pl” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.
Publikacja w Internecie.

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Wprowadzanie ewentualnie pojawiających się nowych kwestionariuszy lub zrenormalizowanych wersji testów dotychczas stosowanych w badaniach (w miarę dostępności);
Poszukiwanie i wdrażanie nowych sposobów pracy z grupą np. gry terenowe integracyjne, gry edukacyjne komputerowe (podczas zajęć na temat bezpiecznego korzystania z komputera),
Przygotowanie wskazówek dla rodziców, którzy maja problemy wychowawcze z dzieckiem - „Techniki dobrego rodzica” (zbiór wskazówek dotyczący ustalania zasad, wyciągania konsekwencji, nagradzania dzieci itp.)

Cały okres stażu

Segregator z opracowanymi materiałami dydaktycznymi, scenariuszami zajęć, pomocami do terapii.
3.
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół według zgłaszanych potrzeb.
Opracowywanie scenariuszy szkoleń dla nauczycieli, prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzanie szkoleń Rad Pedagogicznych szkół według zapotrzebowania.
Czynny udział w grupie wsparcia dla psychologów i pedagogów ze szkół powiatu.
Konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi zgodne z bieżącymi potrzebami, sygnalizowanym problemem.
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach.
Cały okres stażu

Scenariusze szkoleń
Prezentacje multimedialne
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych z uczniami w obecności nauczycieli szkół (Warsztaty integracyjne; Warsztaty nt. komunikacji w grupie rówieśników; Warsztaty dotyczące relacji w klasie).
Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, prelekcji dla rodziców w obecności innych nauczycieli Poradni szczególnie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, studentów.
Listopad 2019
Październik 2020
Październik 2021

Scenariusze zajęć.

5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów Poradni (konsultacje z współpracownikami i Dyrektorem Poradni, podejmowanie decyzji).
Współpraca z nauczycielami w ramach zespołów orzekających działających na terenie poradni, uczestniczenie w pracach zespołów orzekających, opracowywanie orzeczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dzieci posiadających orzeczenia.
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach, udostępnianie zdobytych na szkoleniach materiałów.
Opracowanie i przedstawienie na zespole psychologów Poradni informacji na temat nowych testów psychologicznych.
Praca przewodniczącego działu trudności wychowawcze i profilaktyka (diagnoza i terapia), opracowywanie planów pracy działu i sprawozdań.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przedkładanie własnych propozycji zmian i ulepszeń procedur wewnętrznych celem zwiększenia efektywności pracy Poradni.
Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Plany pracy.
Sprawozdania.
Orzeczenia, protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających.
6.

Udział w tworzonych na terenie szkół zespołach ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Współpraca ze szkołami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i planów działań wspierających.
Pomoc w realizowaniu form i sposobów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Cały okres stażu
Notatki ze spotkań.
IPET.
Karta indywidualnych potrzeb ucznia.
7.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Poddawanie prowadzonej przeze mnie dokumentacji diagnostycznej analizie i ocenie przez dyrektora Poradni oraz wdrażanie uzyskanych w ten sposób informacji zwrotnych;
Autoanaliza własnej pracy.
Uzyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników prowadzonych przeze mnie szkoleń i warsztatów, w tym poprzez ankiety ewaluacyjne
Uczestniczenie w superwizji w celu stałej kontroli pracy psychoterapeuty oraz udział w terapii własnej.
Cały okres stażu
Harmonogram spotkań.
Ankiety ewaluacyjne.
8.

Doskonalenie zawodowe.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia).
Podjęcie studiów podyplomowych Coaching zdrowia.
Szkolenie z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.
Udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie kwalifikacji do stosowania nowych narzędzi do badań psychologicznych;
Udział w konferencjach poświęconych problemowi uzależnień wśród dzieci i młodzieży, profilaktyki.
Praca jako normalizator na zlecenie Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.
Samodzielne studiowanie literatury (publikacji naukowych, czasopism, stron internetowych) poświęconej problematyce psychologiczno – pedagogicznej oraz ogólnym problemom oświatowym z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez poradnię; śledzenie nowości wydawniczych
Cały okres stażu

Październik 2020r.

Rok 2021

wrzesień 2019 r. - styczeń 2020r.

Zaświadczenia.
Wykaz interesujących książek i artykułów.
9.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji Poradni.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, projektów innych dokumentów zleconych przez Dyrektora.
Prowadzenie indywidualnych teczek dzieci.
Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
Inne według bieżących potrzeb.
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć.
Plany pracy.
Teczki dzieci
Sprawozdania.
Protokoły.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci diagnozowanych na tle grupy rówieśniczej.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
Przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudnościom szkolnym.
Prezentowanie rodzicom fachowej literatury, ćwiczeń oraz przygotowywanie materiałów do pracy z dzieckiem w domu.
Badania diagnostyczne.
Indywidualne konsultacje.
Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu, przedszkolu, szkole.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci i młodzieży.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem trudności emocjonalnych.
Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej.
Prowadzenie grupowej terapii psychologicznej dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
Cały okres stażu

Wpisy do dziennika.
Teczki indywidualne.
Opinie.
Orzeczenia.

3.
Praca z dzieckiem zdolnym.
Diagnozowanie mocnych stron dzieci, wskazywanie sposobów rozwijania mocnych stron i zainteresowań po indywidualnych badaniach diagnostycznych i konsultacjach.
Wydawanie opinii o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole dla dzieci zdolnych.
Cały okres stażu

Opinie.
Teczki indywidualne.
4.
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w wybranej szkole powiatu.

Nawiązanie współpracy z dyrektorem i kadrą pedagogiczną zgłoszonej szkoły.
Systematyczne pełnienie dyżuru w szkole.
Udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
Udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych.
Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców
Według potrzeb szkół
Dziennik pracy.
Notatki.

5.
Promowanie Poradni w środowisku lokalnym.
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności Poradni oraz na stronie internetowej Poradni.
Udział w imprezach lokalnych (np. Czytanie rodzinne w Miejskiej Bibliotece, Tydzień promocji zdrowia, Dzień osób z niepełnosprawnością intelektualną, inne wg. potrzeb)
Cały okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
6.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
Zorganizowanie akcji bookcrossing w Poradni polegającej na stworzeniu na korytarzu Poradni księgozbioru dla klientów z możliwością przynoszenia przez klientów przeczytanych przez nich książek.
Zorganizowanie półkolonii terapeutycznych dla dzieci w okresie wakacyjnym lub podczas ferii.
Dbanie o wygląd gabinetu oraz korytarza Poradni, przygotowywanie dekoracji, kącika dla dzieci.
Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej; analiza wyników ewaluacji i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszych działań.
Cały okres stażu
Biblioteczka.

7.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Podnoszenie kultury, świadomości wychowawczej.
Informowanie o zagrożeniach płynących ze współczesnego świata i sposobach chronienia przed nimi dzieci.
Udzielanie obszernych i zindywidualizowanych porad bez badań oraz porad postdiagnoostycznych rodzicom lub opiekunom prawnym.
Prezentowanie fachowej literatury, ćwiczeń oraz przygotowywanie materiałów do pracy z dzieckiem w domu.
Cały okres stażu
Scenariusze.
Teczki indywidualne.
8.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Kontakty z pedagogami szkolnymi, nauczycielami (za zgodą rodziców).
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą.
Współpraca z logopedami, terapeutami SI.
Współpraca z kuratorami dla nieletnich ukierunkowana na podejmowanie działań diagnostycznych i terapeutycznych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin.
Współpraca z lekarzami poprzez kierowanie dzieci i młodzieży na dodatkowe badania i konsultacje; wymiana informacji zwrotnych ze specjalistami; wskazywanie interdyscyplinarnych form pomocy dla uczniów oraz ich rodzin.
Prowadzenie zajęć z nauczycielami jako Trener procesu wspomagania szkół w wybranych szkołach.
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku.

9.
Współpraca z innymi instytucjami
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Czajnia” (Bezpłatne warsztaty i konsultacje rozwijające umiejętności społeczne dla osób bezrobotnych).
Współpraca z Fundacją „Wiedza, Edukacja, Rozwój” z Jezierni (współorganizacja zbiórki darów dla dzieci).
Cały okres stażu
Zaświadczenia o współpracy.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD poprzez diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, konsultacje indywidualne dla rodzin z dzieckiem z ADHD, prowadzenie w poradni warsztatów o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców dzieci z cechami ADHD, zorganizowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli powiatu tomaszowskiego.
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Marzec 2020 – wrzesień 2020

Program i inna dokumentacja z nimi związana.
2.
Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.
Przygotowanie cyklów zajęć warsztatowych ukierunkowanych na kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie konstruktywnych sposobów zmagania się z własnymi emocjami oraz rozwiązywanie konfliktów.
Prowadzenie na terenie szkół warsztatów sprzyjających kształtowaniu i wydobywaniu zasobów pomocnych w utrzymaniu równowagi psychicznej uczniów.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
3.
Prowadzenie grupowej terapii psychologicznej dla młodzieży.
Przygotowanie programu terapii ukierunkowanego na wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwijanie konstruktywnych sposobów zmagania się z własnymi emocjami, uczenie sposobów radzenia sobie z trudnościami, poszukiwanie rozwiązań.
Prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczących efektów pracy terapeutycznej i ukierunkowujących dalsze postępowanie z dzieckiem.
Cały okres stażu
Program.
Dokumentacja ze spotkań.
Sprawozdania.
4.
Opis i analiza przypadku
Opis wybranego przypadku z pracy psychologa z uwzględnieniem identyfikacji problemu, genezy i dynamiki zjawiska, znaczenia problemu, prognozy, wdrażania oddziaływań, ewaluacji podjętych działań, podsumowania –efektów oddziaływań.
Cały okres stażu
Opis przypadku.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora.
3.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Trudności wychowawcze – profilaktyka i terapia
Cały okres stażu
Plany pracy działu.
Sprawozdania.

Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Zatwierdzam do realizacji

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.