X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43381
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Natalia Zuchowska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie
Nauczany przedmiot: wychowawca świetlicy szkolnej
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Zielińska

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
2. Współpraca z dyrektorem szkoły - podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora szkoły.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołu wychowawczego.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
7. Organizowanie konkursów i imprez szkolnych.
8. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
9. Opracowanie narzędzi diagnostycznych. Opracowanie i wdrożenie programów zajęć pozalekcyjnycgh rozwijajacych zdolności i zainteresowania uczniów. Prowadzenie działań zmierzajacych do wzbogacenia wyposażenia świetlicy.
10. Aktywny udział w opracowywaniu róznych dokumentów. Opracowanie i wdrażanie własnych planów. Opracowanie Planu Pracy Świetlicy z uwzględnieniem programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.
11.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
12. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
13. Pełnienie funkcji wychowawcy oraz realizacja zadań opiekuńczo -wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły :
• Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna ( wzbogacenie ich wyposażenia i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szklonej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy zgodnie z pora roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i wyjść pozaszkolnych.
• Współpraca z Radą Rodziców.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
• Organizowanie wycieczek, wyjść pozaszkolnych i uroczystości szkolnych.

IX 2014
VI 2017
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów.
cały okres stażu
na bieżąco
okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
W okresie trwania stażu.
W okresie trwania stażu.
Okres stażu

• Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
Potwierdzenie obecności naradach
Pedagogicznych i zespołach.
Sprawozdanie z działalności
Bibliografia, notatki
Potwierdzenia sprawozdania

scenariusze zajęć
scenariusze
raporty

Plan Pracy Świetlicy, Regulamin Swietlicy
Karta Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
Dziennik świetlicowy, sprawozdania, formularze, opinie itp.
Analiza wyników, wnioski.
Posiadanie zaplecza materiałów i pomocy dydaktycznych adekwatnych do do potrzeb i zainteresowań uczniów, a także do celów wychowawczych i edukacyjnych.
Prezentowanie efektów pracy z uczniami.
Dokumentacja,
Notatki.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Wykorzystanie komputera i Internetu do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, dokumentacji pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, dyplomów, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, scenariuszy, gazetek.
• Opracowanie dokumentacji własnej dotyczącej awansu zawodowego.
2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania się do lekcji.
• Wykorzystywanie edukacyjnych programów multimedialnych w pracy z uczniem.
3. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Wymiana doświadczeń na forum dla pedagogów.
• Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji i referatów na stronach portali edukacyjnych.
• Korzystanie ze stron MEN.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi. W okresie trwania stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dokumentacja
dokumentacja
Scenariusze zajęć
notatki
notatki

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie zajęć otwartych.
• Współprca z innymi nauczyciekami, wymiana doświadczeń, rozmowy na temat uczniów, rozwiazywanie problemów wychowawczych pojawiajacych sie na świetlicy.
• Opracowanie materiałów do udostępnienia w Internecie (testy, program zajęć, itp.).
• Zamieszczenie na portalu edukacyjnym planu rozwoju.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
• Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
• Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych.
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
3. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń .
• Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

okres stażu
na bieżąco
Cały okres stażu

Potwierdzenia
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji, publikacje
Scenariusze uroczystości szkolnych, protokoły
Notatki

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1. Opracowanie programu wychowawczego w oparciu o program profilaktyki szkoły, z naciskiem na kształtowanie jednostki do indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie jej umiejętności do funkcjonowania w grupie wychowawczej.
2. Praca z uczniem zdolnym i słabym.
3. Współpraca z rodzicami wdrożenie do pedagogizacji, rozmowy indywidualne.
• Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

W okresie stażu
Dokumentacja, program
Plan działań,
program,
sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Działania profilaktyczne Pogadanki profilaktyczne.
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
3.Organizowanie i przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
4. Organizowanie pomocy uczniom.

okres stażu
Plany działań,
Scenariusze,
Zajęcia dodatkowe.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i pomocy społecznej.
4. Udział w akcjach charytatywnych . np. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

okres stażu
Opinie,
notatki,
raporty

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej,
• Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

okres stażu

Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.