X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43250
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SFERA ORGANIZACYJNA

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji - dokumentacja

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, zapoznanie się z zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu.
Wrzesień 2011r
Poprawnie sformułowany. wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2011r
Zawarty kontrakt z opiekunem stażu
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola.
Wrzesień 2011r
Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Opracowany plan.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu zawodowego
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego
- skierowanie wniosku do Dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Maj 2014r
Zaświadczenia, sprawozdania, plany pracy, scenariusze zajęć, notatki, arkusz samooceny nauczyciela itp. Teczka stażysty, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
5. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - Statut Przedszkola
- Regulamin pracy i wynagrodzenia
- program dydaktyczno –wychowawczy
- Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dziennik zajęć i rozkład zajęć
- Karta zgłoszenia dziecka
- Arkusz obserwacji dziecka do przedszkola
Cały okres stażu
Teczka stażysty , notatki
6. Zapoznanie z przepisami oświatowymi regulujących pracę przedszkola
Analiza dokumentów
Na początku stażu notatki
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań
Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- Udział w procesie WDN- wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli
- Współpraca z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Obserwacja, zaświadczenia

SFERA OSOBISTA

1. Utworzenie własnego warsztatu pracy, teczek z pracami dzieci dla rodziców, tablicy na której dzieci będą mogły prezentować swoje prace plastyczne
Prace plastyczne
Cały okres stażu
Teczki z pracami dzieci, tablica z pracami dzieci
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym, pozaprzedszkolnym i samokształceniu - udział w radach szkoleniowych w ramach WDN
- wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych oraz interesujących informacji w mediach
Cały okres stażu
Dziennik przeczytanej literatury psychologiczno - pedagogicznych
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Poszerzanie własnej wiedzy z tej dziedziny – wykorzystanie komputera do zajęć
Cały okres stażu
Dokumentacja, pomoce dydaktyczne
4. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych w przedszkolu
Prowadzenie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, współudział w przygotowaniu szopki Bożonarodzeniowej, współudział w przygotowaniu i prowadzeniu: Andrzejki, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, wycieczki
Cały okres stażu
Scenariusze, zaświadczenia, zdjęcia, karta wycieczki

SFERA DYDAKTYCZNA

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania w przedszkolu
Analiza Podstawy Programowej.
Opracowanie scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
Jeden raz w miesiącu
Jeden raz w miesiącu
Wnioski, uwagi do realizacji
Scenariusze zajęć, notatki własne
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, konspekty obserwowanych zajęć.
Omawianie zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki. Opracowanie scenariuszy zajęć.
Ocena i analiza mocnych i słabych stron prowadzonych zajęć.
Propozycja wniosków na przyszłość – rozmowa pohospitacyjna

SFERA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Spotkania z rodzicami ( rozmowy indywidualne)
Cały okres stażu obejmuje
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb podopiecznych Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Cały okres stażu
Streszczenia z literatury psychologicznej i pedagogicznej
3. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających problemy w nauce. Obserwowanie i diagnozowanie sytuacji dziecka, rozmowy z dzieckiem i rodzicami
Cały okres stażu
Scenariusze, zestawy ćwiczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.