X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43215
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa placówki: Bursa Regionalna
Stanowisko: nauczyciel-wychowawca
Kwalifikacje:
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu:

Cel główny:
● uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
● poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki:
● poznanie przepisów oraz dokumentacji obowiązującej w placówki:
● prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki:
● doskonalenie umiejętności korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
● doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
● poznanie środowiska wychowanków i ich problemów oraz doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym;
● podniesienie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.
PODSTAWA PRAWNA PLANU
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz. 1574) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 i poz., 2245 oraz z 2019r. poz.730 i poz. 1287), z późniejszymi zmianami z dnia 13 czerwca 2019r.
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (§ 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty
1.
Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego :
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz.U. poz. 1574) ze zmianami.
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 i poz., 2245 oraz z 2019r. poz.730 i poz. 1287), z późniejszymi zmianami.
 Zapoznanie z powinnościami, zadaniami i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Wrzesień 2019r. Dokumentacja własna.
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. − Rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym.
− Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu,
− Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i działań
z opiekunem stażu.
− Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019r.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.
3. Poznanie organizacji i zasad
funkcjonowania placówki.
1. Poznanie podstawowych przepisów prawa regulującego pracę Bursy:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
2. Analiza dokumentacji Bursy Regionalnej w Ostrołęce:
 Regulamin Bursy Regionalnej,
 Regulamin Rady Pedagogicznej,
 Statut Bursy,
 Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2019/2020,
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 Planowanie i dokumentowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2019r.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Zapisy w dzienniku.
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w placówce Prowadzenie dokumentacji:
− dziennika zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
− rozkładu zajęć dydaktycznych, dyżurów,
− dzienników zajęć dodatkowych –Sekcja Promocji Zdrowia.
Wrzesień 2019r.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Zapisy w dziennikach zajęć.
5. Poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Bursie w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
− Analiza regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce,
− Udział w szkoleniu BHP,
− Zapoznanie z regulaminem PPOŻ,
− Zapoznanie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa wychowanków, obowiązującymi w placówce,
− Udział w próbnej ewakuacji.
Wrzesień 2019r.

Listopad 2019r. Zaświadczenie o szkoleniu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty

1. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
− Obserwowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych wychowawców,
− Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
− Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki (przynajmniej raz w okresie trwania stażu),
− Opracowanie konspektu zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
− Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków.
Raz w miesiącu, w okresie trwania stażu
Notatki własne.
Scenariusze zajęć.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
− Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia.
− Studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla wychowawców.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach.
3. Współudział w organizowaniu imprez, konkursów dla wychowanków, akcji społecznych.
Zorganizowanie uroczystości:
− akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
− „Święto Niepodległości
„-koncert pieśni patriotycznych,
Udział w akcji ekologicznej” Sprzątanie świata”.
Według harmonogramu uroczystości
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia, informacje na stronie internetowej.
4. Uczestnictwo w komisjach i zespołach funkcjonujących w placówce.
− Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
− Pełnienie funkcji członka: zespołu ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego, komisji ds. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Cały okres stażu
Protokoły.
Harmonogramy spotkań.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania (§ 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty

1 Rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków.
− Obserwacja zachowań wychowanków,
− Rozmowy indywidualne z wychowankami,
− Współpraca z wychowankami,
− Systematyczna współpraca z rodzicami wychowanka,
− Kontakt z wychowawcami klas, do których uczęszcza młodzież.
Cały okres stażu
Notatki własne.
Zapisy w dzienniku.
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych młodzieży.
− Lektura prasy specjalistycznej oraz literatury pedagogicznej, psychologicznej,
− Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
− Współpraca z wychowawcami klas.
− Prowadzenie zajęć wychowawczych. Dostosowanie form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków. Poznawanie nowych metod pracy.
Cały okres stażu
Notatki własne.

Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (§ 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty

1. Pogłębianie wiedzy
psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznej. − Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w trakcie odbywania różnych form doskonalenia zawodowego,
− Udział w seminarium naukowym „ Inteligencja Emocjonalna kluczem do osiągania sukcesów”,
− Studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej, wychowawczej, czasopism, stron i portali internetowych poświęconych oświacie. Cały okres stażu Zaświadczenie o udziale w seminarium.
2 Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z młodzieżą. − Wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
− Dostrzeganie problemów opiekuńczo-wychowawczych i podejmowanie prób naprawczych.
− Współpraca z rodzicami, dzielenie się informacjami, pedagogizacja podczas spotkań lub rozmów indywidualnych z rodzicami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku.

Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego (§ 6 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty
1. Uczestnictwo w doskonaleniu
zawodowym wewnętrznym oraz poza placówką
− Uczestnictwo w spotkaniach zespołu samokształceniowego i szkoleniowego,
− Udział w posiedzeniach Rady pedagogicznej,
− Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
Cały okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Wymiana doświadczeń i informacji z wychowawcami pracującymi w Bursie.
Czytanie czasopism i literatury.
Cały okres stażu.
Notatki własne.

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§ 6 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. − Tworzenie i opracowanie wszelkiej dokumentacji,
− Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
− Przygotowanie dokumentacji stażu,
− Przygotowanie materiałów na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze,
− Pisanie scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć,
− Zapoznawanie się z artykułami pedagogicznymi, z czasopism dostępnych on-line,
− Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Cały okres stażu
Opracowane materiały,
Scenariusze zajęć.
2. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi wychowawcami. Publikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy, konspektów zajęć, planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenie MEN
z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obecność podczas zajęć.
Analizowanie ich przebiegu z opiekunem stażu.
1 godz. w każdym miesiącu, w okresie stażu
Notatki własne.
2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowanie scenariusza zajęć, konsultacja z opiekunem stażu, przeprowadzenie i omówienie zajęć
1 godz. w każdym miesiącu, w okresie stażu Scenariusze zajęć.
3. Analiza mocnych i słabych stron działalności własnej.
Analiza własnych działań.
Zapoznanie się i uwzględnienie opinii o sposobie prowadzenia zajęć z wychowankami.
Określenie swoich mocnych i słabych stron.
Cały okres stażu
Wnioski i uwagi z obserwacji.

Znajomość środowiska wychowanków i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym (§ 6 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty

1. Poznanie środowiska wychowanka.
Analiza wniosków zgłoszeniowych wychowanków.
Rozmowy indywidualne z wychowankami.
Wrzesień 2019r.
Cały okres trwania stażu Notatki własne.
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami o bieżącej sytuacji wychowanka.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie współpracy z „Kolorową Szkołą”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci .
Organizowanie wyjść do Galerii i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce.
Cały okres stażu
Zdjęcia, notatki w dzienniku.
4. Wspomaganie aktywności wychowanków. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z wychowankami oraz budowanie wzajemnych relacji poprzez rozwijanie samorządności.
Prezentowanie umiejętności twórczej podczas uroczystości organizowanych w Bursie.
Cały okres stażu
Podziękowania.
Dyplomy.

Podpis nauczyciela-wychowawcy: ........................................
Zatwierdzam do realizacji: ........................................
(podpis dyrektora) ( data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.