X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43276
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Barbara Sopa
Stanowisko: nauczyciel świetlicy, psycholog szkolny
Nazwa i adres szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
im. J. Łangowskiego w Opolu.
ul. Cmentarna 7
45- 834 Opole

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Czas trwania stażu: 01.09.2019- 31.05.2020r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ilona Bednarek – Podkowa

1. Cele stażu:
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 1574)
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny podczas trwania stażu oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
6. Pogłębianie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami
7. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

PLAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POWINNOŚCI ORAZ WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELA STAŻYSTĘ

I ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU

L.p.
Cele i zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.(szczególnie rozdział 3a)
• Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018r. IX 2019
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu - rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
- określenie zasad współpracy z opiekunem stażu
- ustalenie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych
IX 2019
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie planu rozwoju zawodowego oraz przedłożenie go
do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
IX 2019
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie zaświadczeń, konspektów oraz własnych materiałów dydaktycznych
Cały okres stażu
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego
- analiza działań własnych i ocena skuteczności
V 2020
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego - sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku dyrektorowi szkoły
V 2020
7. Określenie dalszej drogi rozwoju Sformułowanie wniosków z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych podczas stażu (pozytywy, negatywy, propozycje, korekty)
Po zakończeniu stażu

II ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OSOBISTYM ORAZ PODNOSZENIEM JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 1)

1. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły - analiza dokumentacji szkoły:
* Statut Szkoły
* plan pracy PSP 9 w roku szkolnym 2019/2020
* plan nadzoru pedagogicznego
* wewnątrzszkolne oceniania
* Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny
* Procedura pomocy psychologiczno– pedagogicznej
IX/X 2019
2. Poznanie organizacji pracy szkoły Analiza dokumentów:
* program dydaktyczno- wychowawczy świetlicy szkolnej
* plan dyżurów, zastępstw
* zasady współpracy z pracownikami, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
IX 2019
3 Poznanie podstawowych przepisów prawa oraz dokumentów dotyczących oświaty - zapoznanie się z aktami prawa oświatowego- Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Prawem Oświatowym, Konwencją o Prawach Dziecka
- zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej
IX 2019
4. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole Nauka prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela- przy pomocy opiekuna stażu:
* zapoznanie z dziennikiem zajęć
* dziennikiem elektronicznym
* dziennikiem zajęć świetlicowych
* wzorem IPET oraz WOPF-u
IX 2019 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
5. Zapoznanie się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy - udział
w szkoleniu BHP
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy
- Kodeks Pracy
- udział w próbnej ewakuacji
IX 2019
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z Realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - udział w Radach Pedagogicznych
- współpraca z gronem pedagogicznym
Cały okres stażu

III UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, SZCZEGÓLNIE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
(§ 6 ust. 2 pkt. 2)

Umiejętność rozpoznawania potrzeb
1. Zapoznanie się z potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi uczniów
Analiza dokumentów:
* procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej
wraz z katalogiem dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
* zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów
* dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
IX 2019 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
* rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
* rozmowy z pedagogiem, wychowawcami oraz nauczycielami uczniów
* udział w doskonaleniu zawodowym
* udział w zespołach dokonujących wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania oraz opracowywaniu IPET-ów
Cały okres stażu
Indywidualizacja nauczania
3. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - prowadzenie obserwacji dzieci
- zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami dzieci wydanym przez poradnie psychologiczno– pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne
- współpraca z rodzicami: Rozmowy i konsultacje z rodzicami i opiekunami dzieci
- współpraca z nauczycielem wspomagającym, nauczycielem zajęć indywidualnych
- stymulacja harmonijnego rozwoju
- dostosowanie wymagań indywidualnie do potrzeb i możliwości ucznia
- pomoc w rozwiązywaniu problemów
- analiza wytworów ucznia
Cały okres stażu
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci - wspieranie aktywności twórczej dzieci
- rozbudzanie zainteresowań uczniów
- pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych
- organizowanie konkursów na terenie świetlicy
- wykorzystywanie aktywnych metod nauczania
- pomoc w przygotowywaniu uczniów do konkursów szkolnych lub poza szkolnych
Cały okres stażu
5. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia - przedstawianie uczniom różnych możliwości spędzania czasu wolnego
- zachęcanie do pokonywania własnych słabości, prowadzenie zajęć z elementami TUS
Cały okres stażu
6. Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
- prowadzenie zajęć świetlicowych
- współorganizowanie uroczystości szkolnych
- przygotowanie gazetek ściennych
- realizacja zadań z planu pracy z uczniem
Cały okres stażu

IV UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA W PRACY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI
(§ 6 ust. 2 pkt. 4)

1. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy
- dobór odpowiednich metod np. obserwacja, wywiad z nauczycielami, rodzicami w celu rozpoznania potrzeb uczniów
- udział w zespołach ds. ppp
- współpraca z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami
- zachęcanie starszych uczniów do pomocy młodszym
Cały okres stażu
2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami - rozpoznawanie problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania
- rozmowy z nauczycielami na temat potrzeb oraz zachowań uczniów, pomoc w doborze form i metod pracy
- konsultacje z rodzicami na temat uczniów
Cały okres stażu
3. Realizacja działań z Programu Wychowawczo- Profilaktyczno szkoły oraz Planu Rozwoju Szkoły -przeprowadzenie na terenie świetlicy zabaw edukacyjnych oraz innych form z zakresu zdrowego odżywiania
- przygotowanie gazetki ortograficznej „Cztery pory roku”
- zajęcia na terenie świetlicy związane z bezpieczeństwem na jej terenie, na terenie szkoły oraz boisku szkolnym
IX - XII 2019r.

V UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH W TRAKCIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
(§ 6 ust. 2 pkt. 5)

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności - ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz dodatkowych
-udział w szkoleniach zewnętrznych
- pogłębienie wiedzy z zakresu umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Studia podyplomowe z zakresu „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”
Cały okres stażu
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym na temat u udziału w rożnych szkoleniach
- udostępnianie innym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć
- opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
Cały okres stażu
3. Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych Lektura materiałów pedagogicznych
Cały okres stażu
4. Stosowanie na lekcjach nabytych umiejętności - wykorzystanie wiedzy w indywidualnej pracy z dzieckiem
- wykorzystanie wiedzy podczas pracy w świetlicy- zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy
- uwzględnianie w pracy różnorodnych metod pracy
- dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych uczniów z różnymi trudnościami
Cały okres stażu

IV UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH
(§ 6 ust. 2 pkt. 7)

1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego
- komputerowe przygotowanie własnej dokumentacji: plan rozwoju, sprawozdania, scenariusze, konspekty do zajęć, ćwiczeń i testów dla uczniów indywidualnych
- komunikacja z innymi nauczycielami
- korzystanie z dziennika elektronicznego
Cały okres stażu
2. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy z uczniami - opracowanie materiałów
i pomocy dydaktycznych
z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
- wykorzystanie podczas zajęć programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych
- tworzenie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach na terenie świetlicy
- motywowanie uczniów do właściwego korzystania z komputera oraz Internetu jako źródła informacji Cały okres stażu
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Prezentacja multimedialna
Cały okres stażu

VII UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§ 6 ust. 2 pkt. 7)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela - obecność i obserwacja zajęć
- notatki własne
- scenariusze zajęć
- wnioski z obserwacji
- harmonogram zajęć obserwowanych
- karta obserwacji prowadzonej przez stażystę
- nabycie odpowiednich umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć
- wzbogacenie warsztatu pracy
Cały okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki prowadzonych zajęć.
2. Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.
3. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
4. Ewaluacja
– omówienie przebiegu i efektów zajęć.
Cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
1. Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.
2. Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji.
3. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć.
Cały okres stażu
4. Analiza, określenie mocnych i słabych stron obserwowanych zajęć. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych przez siebie zajęć
- analiza własnych notatek, zajęć terapeutycznych
- uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z podopiecznymi
- umiejętność dokonania ewaluacji
Cały okres stażu
5. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - notatki własne
- konspekty z zajęć
- ćwiczenia wykonywanie z uczniami indywidualnie
- dziennik specjalistyczny
Cały okres stażu
6. Analiza i samoocena swoich działań
- umiejętność analizy swoich mocnych i słabych stron
- autoewaluacja
- arkusz poobserwacyjny
Cały okres stażu

VIII ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW I ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
(§ 6 ust. 2 pkt. 8)

1. Rozpoznanie środowiska uczniów. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - stała obserwacja dzieci
- rozmowy indywidualne z uczniami
- studiowanie literatury
- znajomość dotycząca rzetelnego, umiejętnego zaspokajania potrzeb wychowawczych
dzieci
Cały okres stażu
2. Współpraca z rodzicami - organizacja spotkań z rodzicami
- indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę
- budowanie i zachowanie poprawnych relacji na linii rodzic- psycholog
- budowanie dobrych relacji nauczyciel- rodzic
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dziecka
Cały okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem - współorganizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych
- nabycie umiejętności organizacyjno- opiekuńczych
Cały okres stażu
4. Wspieranie działań lokalnych - udział w akcjach charytatywnych
- pomoc w organizacji Festynu Szkolnego
Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać zmianom i modyfikacjom.
Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dania 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opole, dnia........................... ....................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.