X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43158
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Nazwa i adres szkoły:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

II STAŻ
Data rozpoczęcia stażu:
Opiekun stażu:
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu:
Kwalifikacje:

III CEL STAŻU
Cel główny:
1.Rozwój zawodowy i uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c)przepisy dotyczące zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji i rozwoju.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w prowadzeniu zajęć.
3. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
5. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

IV PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.).
2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393).

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO
1.Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
(§6 ust. 1 pkt. 1)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

1. Poznanie procedury
osiągania awansu
zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Karta Nauczyciela,
Ustawa o systemie oświaty,
Najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
-sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przełożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji. -poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego wrzesień 2016
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - bezpośrednia rozmowa,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych,
- ustalenie wzajemnych zadań.
- harmonogram spotkań z opiekunem,
-potwierdzenie opiekuna stażu;
wrzesień 2016
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Przedmiotowy System Oceniania,
Roczny Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Skórcu,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyczny oraz aktywny udział w jego wdrażaniu.
- notatki z analizy dokumentów
od września 2016 do maja 2017
4. Zaznajomienie się z obowiązującą w szkole dokumentacją.
- zapoznanie się ze sposobem prowadzenia:
Dziennika lekcyjnego,
Dziennika indywidualnego nauczania (zajęć rewalidacyjnych),
Arkusza ocen,
Dokumentacji czynności wobec uczniów wymagających opieki.
- wpisy w dzienniku,
- wypełnione arkusze ocen.
Cały okres stażu
5. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków do nauki i zabawy.
- ukończenie szkolenia BHP,
- zapoznanie się z regulaminami korzystania z sali komputerowej, sali gimnastycznej oraz placu zabaw, sprzętu sportowego i boiska szkolnego oraz ich przestrzeganie.
-zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- zaświadczenie inspektora BHP.
wrzesień 2016
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły. - udział w Radach Pedagogicznych - lista obecności z posiedzenia Rady Pedagogicznej. cały okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- systematyczne gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy , konspektów, zdjęć dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
(-teczka stażysty)
cały okres stażu
8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- analiza:
Planu Rozwoju Zawodowego,
Zebranych dokumentów. - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj (czerwiec) 2017
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. -sporządzenie wniosku,
Przygotowanie dokumentacji. - wniosek wraz z dokumentacji formalną
czerwiec 2017

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WŁASNYM ROZWOJEM
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia:
(§6 ust. 1 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
-wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych.
-karty obserwacji zajęć,
-scenariusze. Raz w miesiącu przez cały okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia.
- uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, warsztatach szkoleniowych,
- udział w kursach i szkoleniach poza terenem szkoły.
- lista obecności na radach,
-zaświadczenie o odbytych kursach, szkoleniach oraz uzyskanych kwalifikacjach.
Cały okres stażu
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
- planowanie i organizacja lub udział w organizowanych imprezach i uroczystościach oraz innych ważnych wydarzeniach szkolnych,
- pełnienie dyżurów,
-udział w zebraniach z rodzicami,
- udział w wycieczkach szkolnych. - scenariusze, zdjęcia, notatki.
Cały okres stażu
4. Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej. Doskonalenie metod pracy.
- przegląd literatury fachowej,
- gromadzenie interesujących materiałów,
- przegląd czasopism metodycznych,
- notatki własne.
Cały okres stażu

DZIAŁANIA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE
Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
(§6 ust. 1 pkt. 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i znajomość źródeł uzyskania informacji o uczniach.
- analiza akt osobowych uczniów,
- współpraca z wychowawcą klasy oraz innymi nauczycielami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie,
-zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,
-kontakty z rodzicami uczniów: rozmowy indywidualne, udział w zebraniach rodziców.
- notatki,
-potwierdzenie wychowawcy.
Cały okres stażu
2. Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
- stała obserwacja uczniów,
-rozmowy indywidualne,
- konsultacje z nauczycielami.
- notatki
Cały okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
- rozmowy z uczniami,
- lektura pedagogiczna i psychologiczna.
- notatki
Cały okres stażu
4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
-systematyczne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
-dziennik do zajęć rewalidacyjnych,
-zdjęcia z zajęć.
Cały okres stażu
5. Praca z uczniem autystycznym.
-pomoc uczniowi w codziennym funkcjonowaniu w szkole,
-zachęcanie w miarę możliwości ucznia do udziału we wszystkich aktywnościach,
-dbanie o komfort i poczucie bezpieczeństwa wychowanka.
- potwierdzenia opiekuna stażu i innych nauczycieli,
-notatki.
Cały okres stażu
6. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.
- organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – zajęć wyrównawczych. - notatki.
Cały okres stażu
7. Uczestnictwo w życiu szkoły.
- udział w imprezach i akcjach organizowanych przez szkołę.
-notatki, potwierdzenie opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Cały okres stażu.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
(§6 ust. 1 pkt. 4)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia. - udział w radach samokształceniowych,
-uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach,
-rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
- lista obecności,
-zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach.
Cały okres stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- obserwacja według wcześniej ustalonych zasad,
- omawianie obserwowanych zajęć i używanych pomocy dydaktycznych.
- karty obserwacji, notatki.
Raz w miesiącu przez cały okres stażu.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- omawianie przeprowadzonych zajęć.
- scenariusze,
-wnioski i uwagi do realizacji.
Raz w miesiącu przez cały okres stażu
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
-udział w zajęciach komputerowych,
- przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu.
- notatki
Cały okres stażu
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- uwzględnienie opinii dyrektora i opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz w pracy z uczniami.
- wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Cały okres stażu
6. określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- samoocena.
-sprawozdanie za okres stażu.
Czerwiec 2017

Plan rozwoju zawodowego opracowała ........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................

........................................
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.