X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43137
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piasecznie

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

mgr Sylwia Markiewicz

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.05.2022r.

§8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego, sformułowanie wniosku.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku
w celu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu, wniosek.
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.
Własne notatki.
4.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-konferencje).
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu
Zaświadczenia.
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.
5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
Dokonywanie wpisów do elektronicznego dziennika zajęć.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów i sprawozdań.
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.
6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Zaangażowanie się w projektowanie pomocy dydaktycznych.
Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, akcjach.
Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace dzieci.
Scenariusze, dyplomy, zdjęcia.
7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.
8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Prowadzenie zebrań oraz spotkań indywidualnych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Włącznie rodziców do organizowania i współuczestnictwa
w uroczystościach szkolnych oraz prac na rzecz Ośrodka.
Cały okres stażu
Zdjęcia.
Podziękowania.
9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Współpraca z miejską biblioteką publiczną oraz z biblioteką szkolną.
Współpraca ze szkolnym wolontariatem.
Cały okres stażu
Zaświadczenia.
10.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć itp. korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych w tym tablicy interaktywnej i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
Przygotowanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi do umieszczenia na stronie szkoły.
Cały okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja.
Sprawozdania.
Scenariusze.
Wzory dyplomów, podziękowań.

§8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Zaprezentowanie metod pracy z dziećmi.
Cały okres stażu
Scenariusze lekcji.
2.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opublikowanie na portalach stron internetowych własnych materiałów, scenariuszy zajęć i uroczystości.
Udostępnienie nauczycielom swojego warsztatu pracy - scenariusze, materiały dydaktyczne.
Cały okres stażu
Publikacje w Internecie.
3.
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Udział w lekcjach koleżeńskich.
Wymiana doświadczeń, wyciąganie konstruktywnych wniosków.
Cały okres stażu
Notatki.
4.
Współpraca z innymi nauczycielami.
Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych.
Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych.
Udostępnianie swoich materiałów ze szkoleń.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Cały okres stażu
Scenariusze imprez i lekcji.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.
Organizacja, współorganizacja oraz przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach językowych.
Przeprowadzanie konkursów z j. angielskiego.
Cały okres stażu
Materiały, testy językowe, protokoły, sprawozdania.
2.
Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
Scenariusze imprez, zdjęcia.
3.
Organizacja i pomoc w organizacji wycieczek szkolnych.
Wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc.
Cały okres stażu
Karty wycieczek.
4.
Przygotowanie przedstawienia w j. angielskim.
Opracowanie scenariusza przedstawienia.
Ćwiczenie z uczniami poprawnej wymowy, intonacji, dykcji i ruchu scenicznego.
Wystawienie przedstawienia dla młodszych kolegów, nauczycieli i rodziców.
Cały okres stażu
Scenariusz przedstawienia, zdjęcia.
5.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Działania na rzecz integracji klasowej (rozmowy, imprezy, wycieczki).
Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką.
Rozwijanie współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki.
6.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce j. obcego.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Cały okres stażu
Program zajęć, wpisy do dziennika.

§8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć.
Opracowanie i realizacja programu zajęć wyrównawczych z j. angielskiego.
Opracowanie i realizacja programu koła j. angielskiego.
Opracowanie i realizacja programu dot. projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wymarzona szkoła – Wsparcie nauczycieli w SOSW w Piasecznie”.
Cały okres stażu
Rok szkolny 2019/2020
Dokumentacja programu, analiza, ewaluacja.
2.
Promocja Ośrodka w środowisku.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2019/2020
2022r Adres strony internetowej.

§8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu

1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk.
Pomoc w opracowaniu dokumentów, konsultacje.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty bądź praktykanta.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2.
Organizacja akcji charytatywnych.
Włącznie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania.
3.
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych.
Opracowanie tematyki rozmów.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkoły.
4.
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu ds. badań wewnętrznych i monitorowania frekwencji.
Badanie oraz monitorowanie frekwencji uczniów.
Rok szkolny 2019/2020
Dokumentacja szkoły

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Podpis nauczyciela
..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.