X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43159
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Marty Jęśko
nauczyciela mianowanego , zatrudnionego
w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

 czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
 czas rozpoczęcia stażu : 1.09. 2017 r.
 czas zakończenia stażu : 31.05. 2020 r.

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Uaktualnienie własnej wiedzy na temat awansu

2.Poznanie procedury awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego

- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego

- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań

- udział w kursach i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego nauczycieli

3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursach doskonalących, warsztatach, zajęciach , koleżeńskich)

- samodzielne studiowanie literatury metodycznej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami;
- samokształcenie w sieci ( działania podejmowane na platformie informacyjnej)

- udział w radach szkoleniowych na terenie placówki

- gromadzenie materiałów służących jako pomoc dydaktyczna w pracy dydaktyczno-wychowawczej

4.Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych

-wpisy do dziennika zajęć

- prowadzenie teczek obserwacji dziecka

-sporządzanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczej

- Udział w ewaluacji pracy placówki
- prace w zespole ds. procesów zachodzących w przedszkolu.

5. Wzbogacanie metod i form swojej pracy

- stosowanie różnorodnych metod pracy np. zabawy badawcze, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, dziecięca matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej itp.

- prowadzenie kółka plastycznego, urządzenie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci

- uczestniczenie w konkursach, festiwalach, występach, spektaklach. Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich

6. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

- angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, grupy

- organizowanie spotkań z rodzicami w formie prelekcji, warsztatów zgodnie z przygotowanym planem

- przygotowanie przedstawienia w wykonaniu rodziców

- zaangażowanie rodziców do włączania się w prowadzone w przedszkolu akcje charytatywne

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komputerowej
- przygotowywanie materiałów do zajęć , konstruowanie kart pracy, dyplomów

- obróbka zdjęć i tekstów m.in. na stronę internetową przedszkola

- prezentacja dla rodziców w formie multimedialnej przebiegu okresu adaptacyjnego,

2.Korzystanie z Internetu

- komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami

- korzystanie z encyklopedii multimedialnych

-prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola

3.Publikacje materiałów na portalach oświatowych

- własnego planu rozwoju zawodowego
- sprawozdania z przebiegu stażu
-publikacje scenariuszy imprez organizowanych w przedszkolu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1.Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki

- prowadzenie zajęć otwartych , koleżeńskich
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
- prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN:
WG. harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej
- Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego
- Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki
- tworzenie scenariuszy –wdrażanie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych

2.Dzielenie się swoją wiedzą doświadczeniem z szerszym gronem nauczycieli

- publikowanie scenariuszy, planu rozwoju zawodowego na łamach różnych portali internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

1.Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego „Przedszkolaki, szczęśliwe dzieciaki”

-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści

-Organizowanie zajęć adaptacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych .

1.Konkursy i uroczystości

- Organizowanie i udział w konkursach o zasięgu między przedszkolnym, gminnym, powiatowym i ogólnopolskim
-organizacja międzyprzedszkolnego konkursu piosenki jesiennej „Jesień wokół nas”
- organizacja rodzinnego konkursu plastyczno-konstrukcyjnego „Wiosenny koszyczek”

-Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą.

- udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom -
Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, zaproszonych gości

-Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem
- Organizowanie wycieczek do kina, muzeum, bawialni

4.Opracowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu

5.Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Pedagogika Zabawy
- metoda Labana
- inne

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z instytucjami oświatowymi

- Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna
-Szkoła Podstawowa w Siedlisku
- Gminne Przedszkola
-MDK w Trzciance

2.Współpraca z biblioteką

- cykliczne spotkania z p. bibliotekarką w przedszkolu
- cykliczne wizyty w bibliotece- wypożyczanie książeczek

3.Współpraca z instytucjami społecznymi i porządku publicznego

- Policją
- Strażą Pożarną
- Służbą zdrowia

5.Udział w akcjach charytatywnych

- Góra Grosza, WOŚP
- zbiórka nakrętek, zużytych baterii

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

- opisy dwóch przypadków

- analiza przyczyn

- pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.