X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43134
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - zgodnie z rozporządzeniem z 2018r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Czech
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 13
ul. Łukasiewicza 1B
39-300 Mielec
Dyrektor: mgr Krystyna Kuśnierz
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
ZADANIA ZWIĄZANE PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO:
• Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
• Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.
• Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji

Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
• Korzystanie z artykułów zamieszczanych w czasopismach pedagogicznych oraz ze stron portali internetowych w celu poszukiwania inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych.
Okres stażu
• Artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych.

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
• Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych poprzez stosowanie różnorodnych metod takich jak: burza mózgu, stacje zadaniowe, drama, Pedagogika Zabawy, Gimnastyka twórcza R. Labana, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Gimnastyka mózgu Dennisona, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, aktywne słuchanie muzyki B. Strauss.
Okres stażu
• Wpisy w dzienniku, planach miesięcznych, scenariusze zajęć.

3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy Wykorzystanie technik komputerowych do:
• sporządzania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju zawodowego, plany miesięczne, sprawozdania, program autorski, ankiety, itp.
• organizacji warsztatu pracy: dyplomy, zaproszenia, scenariusze, podziękowania, karty pracy, ogłoszenia, itp.
• korzystania z portali edukacyjnych dla nauczycieli przedszkola w celu nawiązania współpracy z przedszkolami z całej Polski- wymiana pocztówek.
• zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line dla n-eli, projektami, konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych oraz zgłaszanie chęci udziału w nich za pomocą Internetu.
• gromadzenia niezbędnych przepisów prawa oświatowego z Internetu.
• korzystania z zasobów Internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych poprzez poszukiwanie (ciekawych artykułów, scenariuszy innych n-eli, opisów nowatorskich metod w celu wzbogacenia warsztatu pracy).
• Korzystania podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci
Cały okres stażu
Na bieżąco
• Przykładowe dokumenty: plan miesięczny, sprawozdanie, program autorski
• Dyplom, podziękowanie, zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
• Przysłane pocztówki.
• Wykaz szkoleń, warsztatów on-line, kopia zgłoszeń
• Adresy stron www. wraz z datami publikacji, potwierdzenia lub certyfikaty.
• Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

4. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych oraz przeprowadzonych imprez przedszkolnych na stronach portali edukacyjnych: edux pl, profesor, nauczyciele przedszkola itp. Okres stażu
• Potwierdzenie publikacji

5. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
• Komunikowanie się z rodzicami za pomocą przedszkolnej strony internetowej oraz poczty elektronicznej w celu przekazania informacji o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy (chętni rodzice, którzy wyrażą zgodę i udostępnią adresy mailowe).
• Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
• Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji.
Na bieżąco
• Zapis w zeszycie protokołów zebrań z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej
• Potwierdzenie nauczycieli

6. Opracowanie prezentacji multimedialnych.
• Opracowanie prezentacji multimedialnych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć, uroczystości.
Wg potrzeb
• Potwierdzenie Dyrektora.

7. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
• Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.

8. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu
• Płyty DVD i CD, audioboki.
• Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
• Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych
nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na portalach internetowych zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
• Adresy stron internetowych, data publikacji, publikacja w Internecie.
• Potwierdzenie nauczycieli.
• Potwierdzenie Dyrektora.

2. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola oraz w pracach zespołów ds. wynikających z rocznego planu pracy.
• Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami Koncepcji pracy Przedszkola, planów pracy zespołu, harmonogramu spotkań.
• Realizacja zadań związanych z pracą określonego zespołu.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora
• Sprawozdanie z pracy zespołu

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
• Podejmowanie działań w ramach WDN- opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas
warsztatów lub szkoleń poza placówką.
Cały okres stażu
• Materiały szkoleniowe.
• Potwierdzenie nauczycieli.
• Scenariusze.
• Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Karty obserwacji.
• Zeszyt rozmów z rodzicami.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Cały okres stażu
• Wpisy do dziennika.

3. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w placówce i poza nią.
• Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
• Przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach- pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.
• Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci-prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych.
• Organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
• Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów o różnym zasięgu wynikających m,in. z Rocznego Planu Pracy Przedszkola oraz kalendarza imprez, wydarzeń na dany rok szkolny oraz innych
Cały okres stażu
• Dyplomy, podziękowania.
• Scenariusze.
• Zdjęcia.

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków- przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Okres stażu • Zdjęcia.
• Scenariusze zajęć
• Podziękowania
• Plan współpracy.

5. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
• Kontynuowanie współpracy z psychologiem i logopedą.
Okres stażu
• Potwierdzenie w zapisach w Protokołach
6. Współpraca z instytucjami
• Kontynuowanie współpracy z Miejską Biblioteką dziecięcą w Mielcu w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
• Współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy).
• Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami promującymi higienę i zdrowy stylu życia:
- wizyta dzieci w gabinecie lekarskim i dentystycznym
- zorganizowanie spotkania z dietetykiem- wspólne układanie zdrowego jadłospisu.
- zorganizowanie wizyty w klubie fitness oraz grupowych warsztatów tanecznych- promowanie ruchu i aktywności fizycznej.
• Nawiązanie współpracy z drużyną harcerek- organizowanie spotkań i wspólnych zabaw, promowanie postaw patriotycznych.
• Współpraca z Mieleckim Domem Kultury- udział w konkursach, akcjach. Okres stażu
• Adnotacje w dzienniku,
• Kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

7. Działalność społeczna- rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
• Zorganizowanie zbiórki karmy, kocyków, i innych akcesoriów dla potrzebujących zwierząt.
• Zorganizowanie spotkania z psem ratownikiem, przewodnikiem z OREW
• Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka plastikowych nakrętek, „Góra grosza” i inne.
• Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Skopaniu- pomoc w przygotowaniu paczki świątecznej. Okres stażu
• Kronika.
• Zdjęcia.
• Potwierdzenie Dyrektora.
• Podziękowania.

8. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
• Zorganizowanie warsztatów z psychologiem dziecięcym na temat trudnych zachowań u dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.
• Zorganizowanie spotkania z psychologiem na temat gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.
• Zorganizowanie warsztatów z logopedą na temat zabaw usprawniających aparat mowy.
• Konsultacje indywidualne dla rodziców.
Według potrzeb
• Notatka ze spotkania.

9. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
• Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w placówce.
Okres stażu
• Zaświadczenia.
• Referaty.
• Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
• Materiały, pomoce, zdjęcia.

10. Udział w programach oraz projektach edukacyjnych- przedszkolnych i ogólnopolskich.
• Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych- prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań.
Okres stażu
• Certyfikaty.
• Sprawozdania.

11. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola, wykonywanie czynności dodatkowych
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Pisanie protokołów.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Inne. Okres stażu • Dzienniki zajęć.
• Plany współpracy.
• Teczka obserwacji dzieci.
• Plany pracy.
• Protokoły.

12. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji dotyczących działalności przedszkola w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej przedszkola.

• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Cały okres stażu
• Wycinki z prasy lokalnej.
• Strona internetowa.
• Scenariusze,
• Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
• Opracowanie i wdrożenie innowacji.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu i innowacji.
Cały okres stażu
• Program i inna dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA- DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Koordynator wolontariatu i akcji charytatywnych.
• Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, zorganizowanie zbiórki dla hospicjum dla dzieci w Rzeszowie, WOŚP itp.).
Cały okres stażu
• Dyplomy, podziękowania.
• Adnotacje w dzienniku,
• Kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu.
• Koordynowanie akcji wymiany pocztówkowej z przedszkolami z całej Polski i innych.
Cały okres stażu
• Certyfikaty.
• Dyplomy.
• Zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.