X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43097
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Kiedrowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szymanowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadanie/działanie organizacyjne Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Wstępna analiza własnych umiejętności. - autorefleksja VIII/IX 2019 - notatka
2. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- systematycznie śledzenie
zmian w prawie oświatowym VIII 2019
na bieżąco - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. - opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2019 - zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego okres stażu - zgromadzona dokumentacja

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego VI 2022 - pisemne sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

1. Informacje wstępne:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn.zm).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i jakości pracy szkoły oraz osobisty rozwój.

2. Plan szczegółowy

I. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 1 pkt 1)

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

1. Wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności (podczas szkoleń, kursów, warsztatów)
- wykorzystywanie w pracy z dziećmi nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego
- wzbogacanie warsztatu pracy poprzez organizowanie zajęć z sensoplastyki dla dzieci z grup przedszkolnych we współpracy z rodzicami oraz dziećmi z Przedszkola w Morągu i Miłakowie
- samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji w czasie trwania
stażu - zaświadczenia potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

2. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z rytmiki
- prowadzenie zajęć z wychowankami w ramach realizacji opracowanego programu w czasie trwania
stażu - opracowany program
- zdjęcia
- scenariusze

3. Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji, wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek tematycznych, przygotowanie i opracowywanie dokumentacji szkolnej, poszukiwanie informacji, materiałów, inspiracji w edukacyjnych serwisach informacyjnych, śledzenie stron internetowych w celu wyszukiwania ofert szkoleń innych form
- prowadzenie zajęć z dziećmi z użyciem komputera: wykorzystanie programów multimedialnych
- korzystanie z komputera i Internetu podczas zajęć, tematyczne prezentacje multimedialne, filmy, piosenki, dźwięki, obrazy
- poszukiwanie innowacji w zakresie form i metod pracy z dzieckiem
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na płytach cd podsumowujących cały rok działalności grupy
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera w czasie trwania
stażu - dokumentacja
- zdjęcia
- pomoce dydaktyczne

4. Opracowanie materiałów i publikacji związanych z pracą z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- zamieszczanie publikacji na portalach edukacyjnych: plan rozwoju, scenariusze zajęć, udostępnianie wzorów przygotowanych przez siebie pomocy dydaktycznych
- opracowanie autorskiej pracy z zakresu rozwoju dziecka i opublikowanie jej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji w czasie trwania
stażu - notatki

II. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły (§8 ust. 1 pkt 2)

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

1. Aktywny udział w przygotowywaniu dokumentacji Ośrodka - udział w pracach zespołu ds. wewnętrznej ewaluacji (badanie jakości pracy przedszkola)
-opracowywanie narzędzi diagnostycznych przeprowadzenie badań, dokonywanie ewaluacji
- opracowanie i wdrożenie innowacji (założenie i systematyczne prowadzenie kroniki przedszkola) w czasie trwania stażu
- przykładowe harmonogramy i sprawozdania
- opracowane narzędzia diagnostyczne
- zdjęcia, notatki

2. Udział w promocji Ośrodka - przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych na terenie Ośrodka oraz lokalnych i ogólnopolskich (np.: grantach)
- zgłaszanie dzieci do różnorodnych konkursów pod patronatem miesięcznika „Bliżej przedszkola”
- zgłaszanie przedszkola i wdrażanie programów edukacyjno – profilaktycznych
w czasie trwania stażu
- zdjęcia
- scenariusze uroczystości
- umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Ośrodka

3. Podjęcie przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia
- współorganizowanie w ramach Szkolnego Koła Promującego Zdrowie spotkań edukacyjno - wychowawczych z dziećmi z grup przedszkolnych promujących zdrowy tryb życia
w czasie trwania stażu
- przykładowy scenariusz
- zdjęcia

4. Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci - udział w akcjach ekologicznych: np. „ Sprzątanie świata”, „ Dzień wody”,
„ Dzień Ziemi” w czasie trwania stażu
- zapis w dokumentacji
-zdjęcia

5. Współpraca ze szkolnym zespołem do spraw autyzmu - konsultacje, porady ze szkolnym zespołem do spraw autyzmu
- pomoc w przygotowaniu zajęć z okazji „Światowego Dnia Autyzmu”, pogadanek, warsztatów dla rodziców w czasie trwania stażu
- wg harmonogramu

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- opracowanie planu współpracy z rodzicami
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
- ukazywanie ciekawych i różnorodnych form pracy z dzieckiem
- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców podczas spotkań indywidualnych i grupowych, wspólnych wyjść, imprez okolicznościowych
- konsultacje indywidualne z rodzicami w czasie trwania stażu
- plan współpracy
- zdjęcia
- listy obecności ze spotkań

7. Współudział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych. - koordynowanie prac związanych z otwarciem pawilonu przedszkolnego (przygotowanie wystawy zdjęć, oprawy artystycznej itp.)
- opracowywanie scenariuszy uroczystości i imprez oraz sporządzanie notatek z ich przebiegu
- przygotowywanie dekoracji
- prowadzenie uroczystości w czasie trwania stażu
- przykładowy scenariusz i notatka z przebiegu uroczystości
- zdjęcia

8. Aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia „Dębowego Wzgórza”
-pełnienie funkcji członka komisji rewizyjnej
- udział w zebraniach
- pomoc w organizacji imprez, przedsięwzięć, szukanie sponsorów
w czasie trwania stażu
- dokumentacja

9. Przedsięwzięcia i akcje charytatywne - organizacja zbiórek nakrętek w przedszkolu na cel charytatywny
- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w czasie trwania stażu
- podziękowania
- zdjęcia

10. Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz kultury i edukacji
- udział w zajęciach integracyjnych w ramach współpracy z innymi grupami przedszkolnymi na terenie ośrodka i poza nim
- uczestniczenie z dziećmi w zajęciach prowadzonych przez pracowników MBP- Oddział dla Dzieci w Morągu
- współpraca z MDKiS w Morągu, zgłaszanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych
- organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych, społecznych, kina, teatru
- pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych w czasie trwania stażu
- zdjęcia
- plan współpracy

III. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (§8 ust. 1 pkt 3)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe
- ukończenie studiów podyplomowych Kierunek: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- uczestnictwo w konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach i kursach
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych m. in. przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, wynikających z własnych potrzeb oraz potrzeb placówki w czasie trwania stażu
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych
- zaświadczenia potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

2. Systematyczne, samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- studiowanie czasopism i literatury fachowej
- korzystanie ze stron internetowych poświęconych problemom pedagogiki specjalnej
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu poszukiwania metod, technik i środków w postępowaniu z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz w postępowaniu z dysfunkcyjną rodziną dziecka
- korzystanie z edukacyjnych stron internetowych celem wzbogacania form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli w czasie trwania stażu
- wykaz interesujących książek
- wykaz stron internetowych

IV Przeprowadzić co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela konsultanta – lub przedstawiciela Organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§8 ust. 1 pkt 4)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- przygotowanie i wygłoszenie referatu dla nauczycieli przedszkola z pokazem multimedialnym
- udział w zebraniach Zespołów Wychowawczych, wymiana doświadczeń i obserwacji między nauczycielami, specjalistami
- dzielenie się z nauczycielami innowacyjnymi materiałami edukacyjnymi: scenariuszami zajęć, kartami pracy, referatami itp. rok szkolny 2019/2020
w czasie trwania stażu

- opracowany referat i prezentacja
- zapis w dokumentacji
2. Prowadzenie zajęć otwartych - zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w czasie trwania stażu
- przykładowy scenariusz zajęć

Sporządziła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.