X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43079
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

nauczyciel mianowany/ chemia
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
Karta Nauczyciela art.9g. ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Przedstawiony w załączeniu plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
§ 8 pkt2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Podejmowane działania:
1.Aktualizacja procedur awansu zawodowego.
2.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - analiza dokumentów szkolnych.
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
4.Opracowanie i analiza wyników diagnoz, sprawdzianu gimnazjalnego w celu zaplanowania
przyszłych działań edukacyjnych.
5.Zastosowanie na lekcjach metod aktywizujących.
6.Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia.
7.Prowadzenie efektywnych zajęć pozalekcyjnych.
8.Doskonalenie miejsca pracy.
9.Działania doskonalące pracę wychowawczą.
10.Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów i wycieczek.
11.Włączenie rodziców w życie szkoły
Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły;
2.Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Koncepcji Pracy Szkoły (Roczny Plan Rozwoju Szkoły), regulaminy wewnętrzne szkoły
znajomość dokumentacji wykorzystanie jej do zadań planu rozwoju zawodowego i w codziennych zajęciach;
3.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora
4.Analiza wyników: określenie konkretne treści i umiejętności, które należy szczególnie powtarzać i utrwalać, szukanie lepszych sposobów przekazywania wiedzy uczniom, wyciągnięcie wniosków i zaleceń do dalszej pracy również z następnymi rocznikami;
potwierdzenie dyrektora
5.Kształtowanie umiejętności, stwarzanie warunki ułatwiających uczeniu się, aktywizacja,
atrakcyjne formy pracy uwzględniające różne style uczenia się;
scenariusz lekcji, konspekty
6.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych z chemii, wyciągnięcie wniosków do współzawodnictwa klasowego, estetyka gazetek okolicznościowych przygotowanych przez uczniów;
dokumentacja własna;
7.Prowadzenie zajęć koła chemicznego, organizowanie pokazów doświadczeń i eksperymentów chemicznych, organizowanie akcji, gazetek i wystaw promujących specjalność chemiczną;
dokumentacja własna, plan pracy koła;
8.Przygotowanie pomocy dydaktycznych, doskonalenie warsztatu pracy, dbałość o stronę wizualną klasopracowni;
zgromadzone pomoce naukowe, zaświadczenie dyrektora;
9.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, spotkania z rodzicami, przeprowadzanie ankiet z uczniami, rodzicami, zbieranie informacji służących indywidualizacji pracy wychowawczej;
plan wychowawczy, ankiety;
10.Uczestnictwo wraz z uczniami w wycieczkach szkolnych lub Zielonej Szkole oraz różnych formach kultury ( teatr, koncert, kino, itp.);
scenariusze zajęć terenowych, karty wycieczki;
11.Udział rodziców w zebraniach - pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych;
notatki w dzienniku lekcyjnym;

§ 8 pkt2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podejmowane działania:
1.Opracowanie i publikacja Planu Rozwoju Zawodowego.
2.Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela.
3.Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji szkolnej.
4.Zastosowanie multimediów w nauczanym przedmiocie.
5.Samodzielne wykonywanie dyplomów, podziękowań.
6.Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej z chemii z wykorzystaniem techniki
Informacyjnej.
7.Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych i reformy oświaty z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy.
Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Publikacja w Internecie
zaświadczenie
2.Udział w kursie „Tworzenie prezentacji multimedialnej w Prezi
Zaświadczenie
3.Wykorzystanie programów : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point do tworzenia dokumentacji szkolnej, poczty e-mail do kontaktów z rodzicami;
dokumentacja szkolna, dokumentacja w teczce nauczyciela oraz wychowawcy, różnorodne sprawdziany, materiały dydaktyczne, testy, karty pracy, ankiety, korzystanie z komputera i jego oprogramowania do sporządzania pism, referatów, artykułów;
4. Korzystanie z filmów i encyklopedii multimedialnej na zajęciach, korzystanie z Internetu (strony edukacyjne) w poszukiwaniu wiadomości z biologii i chemii (np. scenariusze lekcji, konkursy itp.), prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu
potwierdzenie dyrektora, prezentacje multimedialne;
5.Opracowanie grafiki i tekstów
wytwory pracy własnej-wykonanie dyplomów, podziękowań;
6.Plan metodyczny
potwierdzenie dyrektora;
7.Studiowanie fachowej literatury dostępnej na rynku, zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami MENiS (www.menis.gov.pl), korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie (www.kuratorium.szczecin.pl) OKE (www.oke.poznan.pl) i innych portali edukacyjnych
notatki własne;

8 ust.2, pkt 3
Opis i analiza realizacji zadań związanych z dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Podejmowane działania:
1.Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego.
2.Lekcje otwarte.
3.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz aktywna współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
4.Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Wymieniać poglądów, doświadczenia, poruszać zaistniałe problemy i szukać wspólnego ich rozwiązywania, ustalać wspólny kierunek działania w celu poprawy jakości kształcenia w naszej szkole i osiągania coraz lepszych wyników.
sprawozdania z przebiegu spotkań, notatki z przedstawionych referatów, prezentacje multimedialne;
2.Prowadzenie lekcji pokazowych, zaprezentować różne formy i metody pracy z dziećmi, dzielić się własną wiedzą, doświadczeniem i refleksjami, prowadzić lekcje w obecności dyrekcji szkoły;
scenariusze i konspekty przeprowadzonych lekcji, potwierdzenie w dzienniku lekcyjnym,
dokumentacja w postaci zdjęć;
3.Wymieniać się spostrzeżeniami, ciekawostkami i nowościami edukacyjnymi oraz materiałami do zajęć, pomocami dydaktycznymi, scenariuszami, programami, prezentacjami multimedialnymi, pomysłami na ciekawe zajęcia, organizować imprezy, szkolne konkursy, wycieczki oraz przygotowywać uczniów do realizacji ważnych dla szkoły projektów lub przedsięwzięć;
dokumentacja szkolna, scenariusze imprez;
4.Brać aktywny udział, angażować się w prace podejmowane podczas posiedzeń;
protokoły posiedzeń rady pedagogicznej/lista obecności;

§ 8 pkt2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Podejmowane działania:
1.Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zainteresowanym chemią w szkole podstawowej.
2.Opracowanie i wdrożenie zasad oceniania z chemii.

Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Opracowanie celów i materiałów nauczania umieszczenie programu w zestawie szkolnych programów nauczania, przygotowanie tematyki zajęć pozalekcyjnych, wdrożenie programu;
program zatwierdzony przez dyrektora szkoły;
2.Opracować sposób oceniania, który pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów – podstawa do obiektywnego oceniania uczniów, jasno i czytelnie określić wymagania edukacyjne z przedmiotu, co przyczyni się do uniknięcia wielu nieporozumień.
Przedmiotowy System Oceniania z Chemii;

§ 8 pkt2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Podejmowane działania:
1.Rozwijanie zdolności i umiejętności oraz zainteresowań uczniów poprzez przygotowanie uczniów do konkursów wiedzy i umiejętności z chemii.
2.Realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz inaczej” .
3.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną.
4.Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych.
5.Aktywne promowanie szkoły poprzez udział w Środowiskowym Festynie Rodzinnym.
6.Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub wychowawczych, które niesie bieżące życie szkoły.

Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z chemii na szczeblu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim wyciągnięcie wniosków do współzawodnictwa klasowego.
efekty pracy mojej i uczniów, dyplomy i podziękowania;
2.Realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej”, program zajęć grupowych wkomponować w program wychowawczy klasy;
plan wychowawczo – profilaktyczny klasy;
3.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, integracja klasy i środowiska lokalnego;
udział w imprezach klasowych i szkolnych, karty wycieczek;
4.Wycieczki klasowe, wycieczki przedmiotowe/wjazdy edukacyjne
karty wycieczki, dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej szkoły;
5.Udział w festynach szkolnych;
potwierdzenie dyrektora, dokumentacja fotograficzna;
6.Udział w zadaniach bieżących zlecanych przez dyrektora szkoły, włączenie się w uroczystości, wycieczki, imprezy i konkursy organizowane przez innych nauczycieli;
potwierdzenie dyrektora;

§ 8 pkt2, pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podejmowane działania:
1.Kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym i terapeutami.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
3.Współpraca z wydawnictwem Nowa Era.
4.Współpraca z pielęgniarką szkolną.
5.Współpraca z policją.

Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio
1.Konsultacje z pedagogiem i terapeutami- sprawy bieżących - ewentualne problemy edukacyjne i wychowawcze, wdrażanie zaleceń poradni w program nauczania chemii, koordynowanie kontaktów rodziców uczniów z pedagogiem, psychologiem oraz konkretnym terapeutą;
dokumentacja wychowawcy;
2.Sporządzanie opinii pedagogicznych niezbędnych do konsultacji, wdrażanie zaleceń poradni w program nauczania chemii, dostosowując wymagania do możliwości ucznia;
dokumentacja wychowawcy i nauczyciela chemii;
3.Uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo, korzystać z oferowanych pomocy dydaktycznych;
zaświadczenia z warsztatów i szkoleń, pomoce dydaktyczne;
4.Uzyskiwać na bieżąco informację na temat zdrowia uczniów i aktualnych zmianach zaleceń lekarskich po wizytach kontrolnych w poradniach specjalistycznych, monitorowania zdrowia uczniów, konsultacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnienia uczniów z zajęć szkolnych;
dokumentacja wychowawcy;
5.Podejmować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, upowszechniać wiedzy na temat bezpieczeństwa;
spotkania dla uczniów z policjantami, którzy przeprowadzają pogadanki na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, spotkanie policjant z rodzicami podczas zebrania;

§ 8 pkt2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Podejmowane działania:
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczniem trudnym.

Formy realizacji
Dowody realizacji
odpowiednio:

1.Analiza dokumentów wychowanków, przeprowadzenie ankiety;
indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem potwierdzenie w dokumentacji wychowawcy.
2.wywiad środowiskowy, skierowanie do PPP, rozmowy z uczniem i rodzicami;
dokumentacja wychowawcy;

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.