X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43040
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
IPET

1.Informacje o uczniu:
2.
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Etap edukacyjny:
Grupa:
Orzeczenie PPP numer:
Rok szkolny:

3. Diagnoza – rozpoznanie wynikające z orzeczenia PPP

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego.

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
Rodzaj zaburzeń

Najwolniej rozwija się sfera mowy i komunikacji oraz relacji społecznych

Mocne i słabe strony ucznia:

Mocne strony:
• Sprawność motoryczna ciała i rąk
• Chłopiec wykazuje ciekawość poznawczą, eksploruje otoczenie
• Rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

Słabe strony :

• Niski poziom procesów poznawczych
• Słabo skupiona uwaga
• Niska umiejętność dostosowania zachowania do otoczenia
• Opóźniony rozwój mowy

5. Cel główny IPET
a) Cel terapeutyczny:

• Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, stosowanie do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju
• Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji
• Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne wpływają cena rozwój dziecka
• Usprawnianie funkcji komunikacyjnych i społecznych

b) Cel edukacyjny:

• Wielozmysłowa stymulacja funkcji poznawczych, motorycznych i percepcyjnych

6. Wskazania nakierowane na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych ważnych dla realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych. Zakres dostosowania programu edukacyjnego i celów terapeutycznych do możliwości psychofizycznych ucznia.

W toku zajęć dydaktycznych należy:

• Wzbudzanie zainteresowania dziecka współdziałaniem i podtrzymywaniem relacji naprzemiennej podczas zabawy
• Usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie zdolności grafomotorycznych
• Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia języka warg podniebienia
• Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne
• Bogacenie słownika biernego i czynnego
• Rozwijanie umiejętności w zakresie socjalizacji , samodzielności, samoobsługi , motoryki małej, funkcji poznawczych , komunikowania się

Zakres:

• Warunki procesu edukacyjnego – zasady, metody, formy, środki dydaktyczne
• Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i u umiejętności
• Dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka
• przy konstruowaniu procesu edukacyjnego chłopca należy brać pod uwagę jej aktualny stan samopoczucia, poziom równowagi psychicznej, objawy zmęczenia i zniechęcenia
• Należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie gwałtownych zmian w aktywnościach dziecka.
• Kształtowanie umiejętności społecznych

7. Procedury osiągania celów:

Formy i metody nauczania

Formy nauczania:
• Grupowa
• Indywidualna

Metody pracy:
• Metody oparte na obserwacji: oglądanie obrazów, prostych doświadczeń
• Metody oparte na słowie: nazywanie obrazów, określanie czynności, cech
• Metody oparte na praktycznym działaniu:
• Elementy metody- Pedagogiki Zabawy
• Metoda Weroniki Sherborne

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia:

a) formy nauczania:

• terapia logopedyczna
• inne zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym współpraca z rodzicami
• zajęcia rewalidacyjne

9. Zakres współpracy z rodzicami:

• Porady
• Konsultacje indywidualne i zbiorowe
• Dostarczanie materiałów i literatury do wykorzystania w pracy dydaktyczno – terapeutycznej
• Wspieranie rodziców w podejmowaniu działań na rzecz dziecka ( rozumienie potrzeb i trudności)
• Warsztaty dla rodziców
• Instruktaż

W środowisku domowym zaleca się:

• Praca indywidualna nad deficytami ( poprzedzona rozmową z terapeutą)
• Wspomaganie, zachęcanie, rozwijanie
• Bycie konsekwentnym
• Doceniać nawet najmniejsze sukcesy
• Czytać dziecku bajki
• Ustalić zasady domowe

10. Ewaluacja IPET
Data:

a) Obszar potrzeb fizycznych – ocena efektywności podejmowanych działań:

Dziecko poczyni postępy w zakresie usprawnienia motoryki małej i koordynacji wzrokowo - ruchowej

b) Obszar potrzeb dydaktycznych w zakresie opanowania wymagań programowych – ocena efektywności podejmowanych działań:

Największym osiągnięciem będzie rozwój mowy

c) Obszar potrzeb związanych z zachowaniem – ocena efektywności podejmowanych działań:

Dziecko poczyni postępy w relacjach z rówieśnikami, otoczeniem i nauczycielem

d) Obszar potrzeb społecznych – ocena efektywności podejmowanych działań:

Dziecko poczyni postępy w zakresie komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami oraz uspołecznienia

11.Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Objęcie dziecka wielospecjalistycznymi oddziaływaniami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, wyrównywanie deficytów rozwojowych, co korzystnie wpłynie na przyswajanie nowych umiejętności i poprawę funkcjonowania.

12. Informacje o zatwierdzeniu IPET

Akceptacja rodziców
Oświadczam, że zapoznałem się z Indywidualnym Programem Edukacyjnym dla ..........................i w pełni go akceptuję oraz podejmuję się jego współrealizacji.

____________________________________
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zatwierdzam IPET: ___________________________________
data i podpis dyrektora szkoły

Osoba odpowiedzialna za całościową realizację programu: _________________

wychowawca klasy...............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.