X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42921
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Ipet

INDYWIDUALNY
PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko ucznia: Weronika
Data urodzenia: xxxx.
Adres zamieszkania:
Etap edukacyjny: I
Podstawa założenia karty IPET – nr i data wydania orzeczenia xxxx
Czas, na który wydano orzeczenie: do ukończenia I etapu edukacyjnego
Data założenia karty xxxx

Wychowawca: Zofia

CELE PROGRAMU :
Edukacyjne:
Ogólne:
Wszechstronne stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka.
Szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozumienie tekstu czytanego głośno;
• nauka celowego działania;
• doskonalenie koncentracji uwagi;
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
• wspomaganie rozwoju mowy;
• usprawnianie funkcji wzrokowo – przestrzennych;
• doskonalenie motoryki małej i dużej;

Terapeutyczne:
Ogólne:
Kształtowanie umiejętności społecznych.
Szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi;
• kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia z ludźmi;
• kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne;
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji;

I. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Diagnoza Dziewczynka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego. Ma duże problemy z adaptacją w nowych sytuacjach. Występuje sztywność zachowania, manieryzmy ruchowe, słaba kontrola emocji, trudności w odczytywaniu przekazów pozawerbalnych. Weronika często wyłącza się z pracy, na zajęciach dekoncentruje. Dziewczynka unika nawiązywania relacji z rówieśnikami, dobrze funkcjonuje w sytuacjach opisanych jasnymi regułami Występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych: nadwrażliwość dotykowa i słuchowa.
Zalecenia Kształcenie w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym;
- uczennica wymaga zindywidualizowanych form i metod nauczania oraz indywidualnego podejścia;
- wymaga bezpośredniego kontaktu, kierowania przez nauczycieli;
- uczniowi należy zadawać jasne, precyzyjne pytania i polecenia;
- działania ucznia powinny być wspomagane przez nauczycieli i specjalistów: logopedę, pedagoga,
terapeutę integracji sensorycznej
- strukturalizacja: czasu, działania i przestrzeni w postaci:
a) planów dnia,
b) określania celu, zakresu, kolejności działań,
c) wprowadzanie stałego miejsca wykonywania czynności,
d) wprowadzania symboli graficznych wspomagających pamięć i koncentrację uwagi;
- dostosowanie oddziaływań do dysfunkcji zgodnie z zasadami: poglądowości i przystępności, łączenie teorii z praktyką.

Uzasadnienie Określony badaniem psychologicznym potencjał Weroniki uzasadnia potrzebę objęcia jej specjalną
organizacją metod, form i środków pracy. Proponowana forma kształcenia pozwoli dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości uczennicy, pozwoli osiągać sukcesy i stymulować do wysiłku intelektualnego.

I. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony)
- sprawność intelektualna w normie;
- podejmuje próby nawiązania kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami;
- lubi rysować i malować
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego;
- dobrze pracuje w grupie przy precyzyjnym określeniu polecenia, niewymagającego dłuższego okresu koncentracji.
- dobrze pracuje w krótkich okresach czasu;
Trudności ucznia (pierwotne i wtórne) - nadwrażliwość dotykowa;
- dekoncentracja;
- sztywność zachowania;
Inne (niewymienione w orzeczeniu) informacje o trudnościach ucznia - dużo czasu zajmują uczniowi prace domowe.
- rodzice sprawni intelektualnie, dbają o rozwój dziecka;
Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej - sporadycznie próbuje nawiązać kontakt z uczniami w klasie.
- unika wspólnego spędzania przerw międzylekcyjnych;
- nie lubi gier zespołowych;
- nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników;
- dużo czasu zajmują uczniowi prace domowe

III . Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ( metody , formy pracy ):
Uwagi
Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych

Uczennica realizuje Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III Szkoły Podstawowej ......, którego autorem ......., dostosowany do jej możliwości.

Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych:
• stosować jasne, proste polecenia, unikać metafory, przenośni, wypowiedzi niejednoznacznych;
• niwelować zachowania społecznie niepożądane;
• rozwijanie zainteresowań dziecka na bazie już istniejących;
• doskonalić umiejętności społeczne przez modelowanie zachowań, pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z innymi dziećmi;
• wzmacniać osiągnięcia dziecka, poprzez wykorzystanie wiedzy na dany temat w czasie zajęć;
• dzielić trudne lub złożone zadania na etapy, upewnić się, że dziecko właściwie zrozumiało polecenie, zadanie;
• uwzględnić wolne tempo pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu prac manualnych;
• doskonalić sprawność motoryczną;
• stosować częste powtórki;
• sprawdzać zrozumienie poleceń;
• stosowanie ułatwień typu: wykonaj według wzoru, uzupełnij, odszukaj błąd;
• zmniejszenie ilości zadań do wykonania na lekcji i w domu;
• odwoływać się do przykładów z życia codziennego;
• dostrzegać każdy sukces;
• wzmacniać, tworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, dbać o prawidłowe relacje z rówieśnikami;
• rozwijać mocne strony dziecka;
• stymulować koncentrację uwagi dziecka;
• zminimalizować bodźce rozpraszające;
• zapewnić stały i jasny system reguł;
• uprzedzać o zmianach;
• w sytuacjach zmożonego napięcia emocjonalnego zapewnić dziecku możliwość wyłączenia ze stresującego wydarzenia;
• stosować wzmocnienia pozytywne;

Przy realizacji poszczególnych przedmiotów nauczyciel powinien uwzględnić:

EDUKACJA POLONISTYCZNA
• uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu;
• wspierać naukę czytania;
• przy omawianiu lektury stosowanie cząstkowych pytań dotyczących zrozumienia tekstu;
• wydłużyć czas na odpowiedź, czy przeczytanie lektury ;
• wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania;
• utrwalać wielozmysłowo obraz graficzny liter;
• usprawniać naukę pisania;
• rozwijać umiejętności umysłowe i wzbogacać język;
• analizować sytuacje i wydarzenia w oparciu o własne przeżycia;
• stosować pytania naprowadzające;
• rozwijać umiejętność rozpoznawania emocji za pomocą odpowiednich rysunków, zdjęć itp.;
• zmniejszyć ilość, stopień trudności i obszerność zadań;
• pisanie z pamięci/ze słuchu przeprowadzać w wolniejszym tempie - dać uczennicy czas na przygotowanie się;
• przedstawiać znaczenie pojęć abstrakcyjnych przy pomocy obrazów lub stosując zasadę przeciwieństw;
• możliwość poprawy prac pisemnych w formie ustnej;

EDUKACJA MATEMATYCZNA

• w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek;
• podczas zajęć odwoływać się do konkretu, treści zadań przedstawiać graficznie, ukierunkowywać i naprowadzać w myśleniu; nawiązując do codziennych sytuacji życiowych;
• podawać polecenia w prostszej formie (dzielić złożone treści na proste, zrozumiałe części);
• wydłużyć czas na wykonanie zadania;
• często udzielać wskazówek w cel u prawidłowego wykonania zadania - w czasie sprawdzianu zwiększyć czas na rozwiązanie zadań;
• stosowanie krótkich poleceń w zadaniach;
• konstruować zadania z treścią w oparciu o konkretne przykłady;

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA
• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, zjawisk, dat;
• w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie nazw, terminów – w razie problemów naprowadzać;
• częściej powtarzać i utrwalać materiał;

EDUKACJA MUZYCZNA
• nie zmuszać na siłę do śpiewania czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność;
• zawsze uwzględniać trudności ucznia;
• w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować;

WYCHOWANIE FIZYCZNE
• możliwość nieuczestniczenia ucznia w nielubianych rodzajach aktywności fizycznej;
• unikać aktywności ruchowej związanej z rywalizacją;
• zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby Weronika opanowała daną sprawność (w razie potrzeby zwalniać z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe uczennicy);
• wielokrotne tłumaczyć i wyjaśniać zasady i reguły gier sportowych;

PLASTYKA
• w razie potrzeby naprowadzać, podpowiadać temat pracy plastycznej czy technicznej, często podchodzić do uczennicy;
• liberalne oceniać wytwory artystycznych uczennicy;
• w ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy;

RELIGIA
• dzielić materiału na mniejsze partie, wyznaczać więcej czasu na ich opanowanie;
• zmniejszać ilość, stopień trudności i obszerność zadań;

JĘZYK ANGIELSKI
• zmniejszyć ilości słówek do zapamiętania;
• pozostawiać większą ilość czasu na ich przyswojenie;
• w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażania wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter;
• dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne;
• wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczać do kilku krótkich, prostych zdań na dany temat;
• oceniać za wysiłek włożony w pracę na lekcji;

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
• tłumaczyć i wyjaśniać sposób działania programów komputerowych;
• stwarzać warunki do rozwoju zainteresowań uczennicy;
• nagradzać wkład pracy, nie tylko efekt;

Przy ocenianiu brać pod uwagę następujące czynniki:

• indywidualne możliwości uczennicy wynikające z jego zaburzeń rozwojowych;
• aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania, poleceń;
• postęp, przyrost wiedzy i umiejętności;
• samodzielność w wykonywaniu działań;
• stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność);
• stopień przygotowania - odrabianie prac domowych;

Ocena dokonywana jest na bieżąco w dzienniku lekcyjnym. Oceny z poszczególnych przedmiotów oraz ocena z zachowania dokonywana będzie na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych.

Metody i formy pracy z uczniem.

Metody:
• plany aktywności (pisemna lista czynności, które należy wykonać w określonej kolejności);
• trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych;
• elementy terapii behawioralnej (modelowanie właściwych logicznych odpowiedzi na zadane pytania), zwiększanie motywacji dziewczynki do wykonywanych zajęć i doprowadzanie ich do końca (system żetonowy);
• elementy modelu TEACCH – E. Shopler;
• elementy M.Montesorii;
• elementy metody wpływu osobistego;
• metoda dobrego startu M. Bogdanowicz ;
• stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
• elementy arteterapii:
*elementy biblioterapii (w oparciu o teksty terapeutyczne);
*elementy dramy (odgrywanie ról, scenki);
*elementy muzykoterapii (słuchanie muzyki relaksującej i wyciszającej);
• elementy stymulacji i terapii Marty Korendo (szeregi i sekwencje, oraz relacje czasowe i przestrzenne);
• elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne;
• rozmowa kierowana;
• niedokończone historyjki, zdania niedokończone;
• układanki, historyjki obrazkowe, komiksy;

Formy
• Praca indywidualna
• Praca grupowa
IV. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia
Zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym :
• rozwijanie umiejętności w obszarze wzajemnego porozumiewania się współpracy w grupie;
• budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa;
• opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy;
Zakres działań o charakterze logopedycznym : Doskonalenie artykulacji, w tym płynności mowy, wzbogacenie słownictwa biernego i czynnego i obejmuje następujące ćwiczenia:
• ćwiczenia słuchowe (korekta dodawania , opuszczania, zamieniania głosek);
• ćwiczenia oddechowe;
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym:
• stymulowanie koncentracji uwagi;
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji za pomocą odpowiednich rysunków, zdjęć, historyjek obrazkowych;
• rozwijanie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo - ruchowej;
• doskonalenie techniki pisania, czytania ze zrozumieniem;
• poszerzenie wiedzy o obowiązujących zasadach i regułach zachowania;
• nauki wzajemności w komunikacji;
• trening umiejętności społecznych;
• zajęcia o charakterze relaksacyjnym (bajkoterapia, muzykoterapia);
Zakres działań nauczycieli uczących:
• realizacja podstawy programowej przy odpowiednich metodach i formach pracy oraz tempie dostosowanym do możliwości i ograniczeń psychofizycznych ucznia.

V. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy pedagogiczno – psychologicznej oraz wymiar godzin
Dodatkowe zajęcia realizowane w roku szkolnym 2018/2019
Zajęcia rewalidacyjne 2 x 60 min
Zajęcia logopedyczne 1 x 60 mi
Zajęcia socjoterapeutyczne 1 x 45 min

VI. Działania wspierające rodziców (zakres współdziałania z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia zawodowego oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny)
• indywidualne konsultacje logopedyczne, wychowawcy, terapeuty integracji sensorycznej;
• udział w zajęciach specjalistycznych;
• zajęcia logopedyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ...;
• biofeedback;
• zajęcia terapeutyczne;
• psychoedukację w zakresie specyfiki funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera;
• zachęcenie do korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych „Sunrise” w......;
VII. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne , odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
Budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych:
• rozszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowalnego sposobu bycia;
• uczenie przyjmowania ocen i krytyki ze strony innych;
• ćwiczenie umiejętności kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością;
• uczenie rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie;
• ćwiczenie umiejętności odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych;
• rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi, komunikowania im swoich potrzeb i stanów emocjonalnych;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie;
• kształtowanie zdolności racjonalnego kierowania swym postępowaniem;
• udzielanie wsparcia emocjonalnego w związku z sytuacjami stresowymi poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami;
• kształtowanie empatii i umiejętności dostrajania się do stanu emocjonalnego innych osób;
• rozwijanie umiejętność autorefleksji, krytycyzmu wobec swoich zachowań;
• uświadamianie konsekwencji własnych negatywnych zachowań;

Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby:
• wytworzenie pozytywnej więzi emocjonalnej z dzieckiem;
• kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania;
• wzmacnianie poczucia własnej wartości;
• korygowanie błędnego obrazu świata i samego siebie;
• trening asertywności;
• uczenie metod i technik relaksacji, odprężania się;

Rozwijanie procesów poznawczych:
• uczenie generalizowania nabytych umiejętności, przenoszenie ich na różne płaszczyzny i miejsca;
• ukazywanie związku między nabywanymi umiejętnościami, a ich znaczeniem poprzez wykorzystanie ich w codziennych sytuacjach;
• rozwijanie twórczej aktywności dziewczynki w dziedzinie plastyki, muzyki i tańca ze względu na jej znaczące wartości terapeutyczne;
• uświadamianie i przyzwyczajanie do zmienności otoczenia, wydarzeń, kolejności;
• zwiększanie sprawności manualnej poprzez prace z różnymi materiałami i fakturami;
• doskonalenie myślenia perspektywicznego, zdolności przewidywania skutków, jakie dane zachowanie może mieć w przyszłości;
• wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego;
• uczenie planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu;
VIII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia
• omawianie założeń IPET;
• omawianie postępów Weroniki w trakcie realizacji programu, korekty i modyfikacje w wyniku obserwacji prowadzonych przez rodziców;
• systematyczna wymiana informacji na temat aktualnego funkcjonowania, stanu psychofizycznego, osiągnięć oraz trudności;
• udzielenie rodzicom wskazówek do pracy samokształceniowej ucznia w domu;
• udzielanie rodzicom informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy;
• współpraca specjalistów, wychowawcy klasy oraz pozostałych nauczycieli w zakresie realizacji zadań określonych w IPET;
IX . Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia , w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających kształcenie .
Przygotowanie środowiska zewnętrznego:
• uczennica powinna zajmować miejsce w ławce obok nauczyciela, jak najbliżej tablicy;
• należy zachować schemat pracy na lekcjach i stałości działań edukacyjnych (np. zajmowanie tej samej ławki lub stolika podczas zajęć);
• należy zapewnić odpowiednie oświetlenie (wyeliminować zbyt jaskrawe światło);
• eliminowanie dezintegrujących bodźców, zapewnienie względnej stabilności otoczenia (w czasie przerw umożliwienie pobytu w spokojnym miejscu, sala wyciszona);
Sposoby przekazywania treści:
• metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe);
• techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie;
• skupianie uwagi na omawianym zagadnieniu;
• wdrażanie do stosowania w praktyce obowiązujących w szkole reguł i zasad;
• stosuje się wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych, szczególnie nacisk kładziemy na pomoce wizualne;
• sprawdzanie, czy uczeń zrozumiał treść polecenia i zadania;
• zaznajomienie z materiałem lekcji bezpośrednio przed jej rozpoczęciem;
• udzielanie dodatkowych wskazówek podczas pracy, ukierunkowywanie podczas pracy;
• nadzorowanie podczas pracy;
• nieustanne mobilizowanie i motywowanie do pracy;
• ustalenie niewerbalnych sygnałów przywołujących uwagę;
• bazowanie na wzmocnieniach pozytywnych (pochwały, nagrody);
• unika się wystawiania ocen negatywnych;
• bardzo częste, bieżące ocenianie różnych form pracy;
• częste przerwy w pracy;
• rytm pracy dostosowany do aktualnego stanu psychofizycznego;
• podkreśla się najważniejsze treści w podręcznikach, by pomóc uczniowi w selekcji informacji;
• nowe treści tłumaczy się w oparciu o konkrety i przykłady;
• więcej czasu na opanowanie nowych treści;
• dawanie więcej czasu na zastanowienie w czasie odpowiedzi;
• nowy materiał do opanowania dzielony na małe partie;
• stopniuje się trudności i wymagania;
• możliwość wprowadzenia dziennika prac domowych – wyszczególnienie, jakie zadania i kiedy należy wykonać, prace domowe podzielone na odpowiednie małe partie;
• sprawdzanie, czy sporządził notatkę, zapisał zadanie domowe;
• zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował umiejętność, sprawność;
• bardzo częste przypomnienia, powtórzenia, utrwalanie;
• zachęcać do czytelnictwa, wzbogacać słownictwo;
• ćwiczenia usprawniające koncentracje uwagi (puzzle, memory, gry dydaktyczne);
• oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania dokonywane będą na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych;
Motywowanie dziecka:
• chwalenie za postępy
• nagradzanie za rzetelną pracę (pochwała)
Pomoce dydaktyczne:
• programy komputerowe
• tablica interaktywna
• gry dydaktyczne
X. Ewaluacja
Do ewaluacji posłuży arkusz obserwacji postępów edukacyjnych i wychowawczych uczennicy, oraz diagnoza psychologiczno-pedagogiczna sporządzona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

XI. Przewidywane osiągnięcia

Weronika poczyni postępy w zakresie uspołecznienia, poprawi się komunikacja z rówieśnikami i nauczycielami. Będzie bardziej aktywna na zajęciach i w kontaktach rówieśniczych.
Podpisy osób opracowujących IPET
Data i podpis rodziców:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.