X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42552
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Florczak
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Nr 89 „Niezapominajka”
ul. Kobielska 55 A
04-371 Warszawa
Dyrektor: mgr Jolanta Zaluska - Podlasek
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu:
31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek rewalidacja i edukacja przedszkolna – studia I stopnia
2. Akademia Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika korekcyjna – studia II stopnia

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział oraz prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Pisanie protokołów.
• Inne.
Cały okres stażu
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, akcjach.
– Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich oraz tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych, indywidualnych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
• Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Pedagogiczna/Publiczna, poczta, straż pożarna, strażą miejską itp.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, w szczególności z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Współpraca z logopedą, terapeutą SI, psychologiem i pedagogiem specjalnym.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
11. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
12. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

§ 8 ust. 3 pkt. 2

1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

§ 8 ust. 3 pkt. 3

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
• Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
• Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, poetą, muzykiem, autorem książek dla dzieci itp.
• Organizowanie wycieczek.
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu edukacji patriotycznej „Jestem Polakiem, wdrożenie innowacji „Bezpieczny przedszkolak”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DOPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

1. Praca w zespole nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.