X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42555
Przesłano:

Pan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela wychowania przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : mgr Izabela Adamska

Stanowisko : nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa placówki : Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Powstań Śląskich
w Kostowie

Dyrektor szkoły : mgr Anna Sękowska

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2019

Data zakończenia stażu : 31.05.2022

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz .U . 2018 poz 967 z późn . zm . )

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2018 poz. 1574 ) z pózn. zm.

Cel podstawowy podejmowanego stażu : uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Inne cele : rozwijanie swoich umiejętności zawodowych ; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych , sprzyjających procesowi uczenia się .

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się

Wyszukiwanie w Internecie przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego ( ustawy, rozporządzenia )

Analiza przepisów prawa oświatowego : Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami , Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2018 poz. 1574 ) z pózn. zm.

Udział w kursach i konferencjach

E- learning, kursy on-line Specjalistycznego Centrum Edukacji EDU-MACH .Uczestnictwo w wybranych kursach e-learningu np.
Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole,
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i w szkole ,
Rozwijanie inteligencji wielorakich

Wykorzystywanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami : burza mózgów , gry dydaktyczne , mapa mentalna , stacje zadaniowe , drama , gry terenowe , metoda projektu , metoda ruchu Weroniki Sherborne , zabawy paluszkowe metoda dobrego startu , gimnastyka twórcza Rudolfa Labana , techniki plastyczne , metoda symulacji.

Według harmonogramu szkoleń WDN,

Okres stażu

Cały okres stażu
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach ; opracowywanie sprawozdań , diagnoz i innej dokumentacji z pomocą komputera

Komunikowanie się z nauczycielami oraz rodzicami poprzez e-mail oraz komunikatory internetowe

Cały okres stażu

W razie potrzeby przez okres stażu
Wzbogacanie wideoteki ,płyt CD i DVD i ich wykorzystywanie na zajęciach lekcyjnych

Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć

Wykorzystywanie krótkich prezentacji multimedialnych , filmików edukacyjnych wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć przedszkolnych

Na bieżąco w okresie stażu

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy

Śledzenie przepisów oświatowych

Korzystanie z Internetu oraz gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki komputerowej i multimedialnej

Czytanie literatury fachowej w postaci e- book’ów

Kursy e- learningowe
Na bieżąco w okresie stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Opublikowanie zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
Publikacja na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
Październik 2019
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń , metod, form pracy

Opublikowanie na portalu internetowym pomysłów na zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym , spostrzeżeń z pracy , stosowanych form i metod

Publikacja na stronie internetowej szkoły informacji na temat wydarzeń z życia przedszkolaków oraz pomysłów na rodzinne gry i zabawy
Cały okres stażu
Współpraca wewnątrzszkolna oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Współpraca z nauczycielami w zespołach wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i innych według przydzielonych dodatkowych zadań przez dyrektora szkoły

Wymiana poglądów , materiałów pomocniczych , tworzenie scenariuszy służących organizacji imprez szkolnych . Wyciąganie wniosków do dalszej pracy

Dzielenie się wiedzą uzyskaną poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach z innymi nauczycielami podczas pracy w zespołach .

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , przygotowywanie dokumentacji, dzielenie się spostrzeżeniami , doświadczeniami

Wdrażanie oddziaływań wychowawczych we współpracy ze specjalistami pracującymi z dzieckiem/dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cały okres stażu

Zajęcia koleżeńskie i otwarte
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli

Przeprowadzenie i omówienie zajęć otwartych dla studentów

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

W umówionym, dogodnym dla zainteresowanych terminie
Publikacje na stronach internetowych
Publikacje na portalach związanych z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego scenariuszy zajęć/ uroczystości , dokumentacji przedszkolnej

Zamieszczanie na profilu Facebookowym przedszkola fotorelacji z zajęć, wycieczek oraz uroczystości
Cały okres stażu
Analiza pracy własnej
Obserwacja zajęć przez dyrektora szkoły
Samoocena hospitowanych zajęć
Ewaluacja pracy własnej, uwzględnianie w pracy wniosków z ewaluacji do planowania i modyfikowania pracy dydaktyczno – wychowawczej

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie przepisów oświatowych ze stron< Internetowego Systemu Aktów Prawnych ( ISAP.gov.pl ) Ministerstwa Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratorium Oświaty.

Przygotowywanie i wydruk pomocy do zajęć.

Korzystanie z zasobów Internetu.

Korzystanie z poczty elektronicznej

Cały okres stażu
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
Regularne wpisy do dziennika zajęć

Dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci za pomocą obserwacji oraz diagnozy gotowości szkolnej

Cały okres stażu
Wykonywanie czynności dodatkowych na rzecz przedszkola
Praca w zespole ds. ewaluacji i innych według przydziału na dany rok szkolny

Organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi osobowościami w ramach preorientacji zawodowej przedszkolaków

Współtworzenie okolicznościowych dekoracji

Uczestnictwo w kiermaszach na rzecz przedszkola

Wdrażanie dzieci do niesienia pomocy potrzebującym w ramach szkolnych akcji wolontariackich

Cały okres stażu
Współpraca z Rodzicami
Prowadzenie uroczystości przedszkolnych, oraz spotkań z rodzicami np. Dzień Przedszkolaka, Dzień Rodziny

Aktywna i systematycznawspółpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej

Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu grupy i przedszkola, organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców

Promowanie aktywnego spędzania czasu na powietrzu

Przekazywanie rodzicom informacji o zamierzeniach
dydaktyczno-wychowawczych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, systematyczny kontakt z rodzicami lub opiekunami

Organizowanie zebrań z rodzicami i zajęć otwartych

Cały okres stażu
Udział w konkursach i organizowanie konkursów

Udział w szkolnej zbiórce makulatury pod hasłem „ I ty możesz być eko – bohaterem !!! ”

Uczestnictwo w konkursach ogólnopolskich

Cały okres stażu
Współpraca z innymi placówkami

Współpraca z wymienionymi placówkami :
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kluczborku
Parafią Kostów
Sołectwami : Miechowa, Janówka, Kostów
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kostów
Radą Rodziców
Fundacją Grey Animals

Według potrzeb

§ 8 ust 3 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Współpraca z rodzicami
Wstęp do rozpoczęcia innowacji pedagogicznej objaśnienie założeń i planowanych efektów

2020/2021
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „ ABC zdrowego przedszkolaka”
2020/2021
Uczestnictwo w zebraniach zespołu d.s. ewaluacji
Dzielenie się obserwacjami, doświadczeniami oraz efektami wdrażanych wniosków podczas spotkań zespołu

Wdrażanie spójnych oddziaływań wychowawczych , edukacyjnych lub terapeutycznych przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem

W całym okresie stażu
Współpraca ze specjalistami
Konsultacje z pedagogiem szkolnym, logopedą i psychologiem

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Rozwiązywanie bieżących problemów natury psychologicznej, pedagogicznej bądź społecznej wychowanków

W całym okresie stażu według potrzeb
Wspomaganie dzieci z trudnościami
Wspomaganie dzieci z trudnościami w obszarach edukacyjnych , praca indywidualna zarówno z dziećmi z orzeczeniami jak i bez orzeczeń

Systematyczna indywidualna praca w celu wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności

W całym okresie stażu według potrzeb

§ 8 ust. 3 pkt. 4 b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu , opiekuna praktyk pedagogicznych , nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli , koordynatora wolontariatu , koordynatora projektu , kuratora społecznego , egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej , rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkól artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze studentami odbywającymi praktyki w przedszkolu

Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktyki w przedszkolu

Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez studentów

Zapoznanie praktykantów z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu

W całym okresie stażu według potrzeb

Kostów, dnia 2 września 2019

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.