X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42521
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach
Szkoła Podstawowa im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego
w Mazurach

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko : Ewa Gromek
Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel plastyki, techniki,nauczania zintegrowanego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia podyplomowe w zakresie przygotowania do kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zadania
Formy realizacji
Terminy
1.Poznanie procedury awansu zawodowego oraz przygotowa­nie planu rozwoju zawodowego
- analiza własnych umiejętno­ści,
- analiza prawa oświatowego,rozporządzeń oraz ustaw związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrze­bami szkoły,
-złożenie wniosku o rozpoczę­cie stażu wraz z opracowanym planem
Sierpień 2016

sierpień 2016/ na bieżąco

wrzesień 2016

wrzesień 2016

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- założenie teczki dokumentują­cej przebieg stażu,
- gromadzenie dokumentacji na bieżąco,
- uzyskanie oceny dorobku za­wodowego

wrzesień 2016r.

okres stażu

po zakończeniu stażu

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawo­dowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju za­wodowego
Po zakończeniu stażu

4.Złożenie wniosku po zakoń­czeniu stażu o podjęcie postę­powania kwalifikacyjnego
- prawidłowe wypełnienie wniosku
Po zakończeniu stażu

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

1.Udział w pracach Rady Peda­gogicznej, zespołu przedmioto­wego i zespołu wychowawców
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,zespołu humani­stycznego i zespołu wycho­wawców.
Pełnienie funkcji protokolanta.
Wg harmonogramu

wg przydziału

2.Aktualizowanie wiedzy z za­kresu pedagogiki,psychologii,dydak­tyki oraz metodyki przedmiotu.
Studiowanie literatury z dzie­dziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki mojego przedmiotu
W okresie stażu

3.Podnoszenie efektów kształ­cenia uczniów w zakresie przedmiotów plastyka, technika
Przygotowanie uczniów do konkursów na różnych szcze­blach poprzez prowadzenie koła plastycznego.
Konsultacje przedmiotowe.
Włączenie uczniów do tworze­nia dekoracji na potrzeby uro­czystości szkolnych oraz współ­tworzenie gazetki tematycznej.
Organizowanie wystaw prac uczniowskich.
Praca na zajęciach metodą pro­jektu.
W okresie stażu

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami
Wpisy w dokumentacji szkol­nej.
W okresie stażu

5.Aktywny udział w tworzeniu dokumentów i procedur zapew­niających jakość pracy szkoły.
Aktywne włączenie się w two­rzenie podstawowych doku­mentów szkolnych(system oce­niania, program wychowawczy i profilaktyczny, statut, regula­miny itp.)
W okresie stażu

6.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Aktualizowanie własnej biblio­teczki przedmiotu(albumy,płyty cd, filmy, czasopisma itp.)
Tworzenie warsztatu pracy: od­powiedni dobór podręczników,ćwiczeń itp.
W okresie stażu

7. Pełnienie funkcji wycho­wawcy
Realizowanie zadań wycho­wawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Organizowanie imprez klaso­wych,wycieczek i wyjść. Pro­wadzenie wywiadówek, spo­tkań, rozmów indywidualnych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.

W okresie stażu

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie techniki kom­puterowej do dokumentacji awansu zawodowego
Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wyko­rzystaniem techniki komputero­wej
Okres stażu

2. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu swojej pracy.
Opracowanie pomocy dydak­tycznych(karty pracy,testy, dy­plomy itp.)
Opracowanie dokumentów szkolnych.
Tworzenie prezentacji na zaję­cia.
Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych podczas zajęć.
Opracowanie materiałów na za­jęcia lekcyjne.
Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy w zakresie zmian w prawie oświatowym.
W okresie stażu

3.Opublikowanie w portalu in­ternetowym „ Planu rozwoju zawodowego”
Przygotowanie planu i przesła­nie na strony internetowe.

I rok stażu

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym prowadze­nie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontrak­towych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo­dowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przygotowanie i przeprowadze­nie zajęć otwartych dla nauczy­cieli.
W okresie stażu

2.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN.
Przynajmniej raz w ciągu stażu

3.Udostępnianie własnych ma­teriałów i pomocy dydaktycz­nych.
Opracowanie materiałów i udo­stępnienie ich w bibliotece szkolnej.
Okres stażu

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Opracowanie scenariuszy im­prez. Prowadzenie wspólnych projektów .
Okres stażu

5.Wykorzystanie zdolności ar­tystycznych na rzecz szkoły.
Pomoc w przygotowaniu pomo­cy dydaktycznych wizualnych.
Podejmowanie działań na rzecz podniesienia estetyki klas szkolnych.
Okres stażu

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną

1.Opracowanie i wdrożenie au­torskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach koła plastycznego.
Opracowanie programu.
Realizacja programu podczas zajęć.

Okres stażu

2.Opracowanie planu pracy wychowawcy.
Opracowanie i realizacja planu.
Okres stażu

§8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wy­chowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności arty­stycznych uczniów.
Przygotowanie uczniów do konkursów na różnych szcze­blach.
Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Zorganizowanie pleneru malar­skiego. Prezentacja prac wyko­nanych podczas zajęć warszta­towych i plenerowych.

Okres stażu

2.Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowanie regulaminów konkursów.
Przeprowadzenie konkursów.
Przygotowanie nagród i dyplo­mów.
W okresie stażu

3.Promocja szkoły w środowi­sku.
Umieszczanie na stronie inter­netowej szkoły materiałów do­kumentujących działalność i osiągnięcia artystyczne uczniów.(współpraca z admini­stratorem strony)
Tworzenie wystawek prac uczniów dla rodziców i gości.
Organizacja i pomoc w przygo­towywaniu imprez o charakte­rze otwartym.
W okresie stażu

4.Organizowanie wycieczek i wyjazdów.
Przygotowanie wycieczek i wy­jazdów.
Okres stażu

5. Organizowanie imprez i uro­czystości szkolnych.
Opracowanie scenariuszy i re­alizacja.
§Okres stażu

§8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nie­letnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiota­mi.

1.Współpraca z innymi nauczy­cielami.
Wspólne rozpoznawanie bieżą­cych problemów wychowaw­czych i sytuacji materialnej uczniów.
Okres stażu

2.Współpraca z Poradnią Psy­chologiczno - Pedagogiczną w Kolbuszowej
Obserwacja uczniów.
Kierowanie na badania do PPP w Kolbuszowej.
Stosowanie się do zaleceń za­wartych w opiniach i orzecze­niach PPP.
Okres stażu – w zależności od potrzeb
3.Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowot­nej i higieny uczniów
Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką.
Organizowanie pogadanek .
Pozyskiwanie materiałów doty­czących profilaktyki zdrowot­nej do lekcji wychowawczych.
Okres stażu

4. Współpraca z biblioteką szkolną.
Rozbudzanie potrzeb czytelni­czych w ramach lekcji wycho­wawczych.
Okres stażu

5. Współpraca z instytucjami lokalnymi.
Spotkania ze strażakami, poli­cjantami.
Okres stażu

6. Współpraca z GOKSiR
Przygotowanie uczniów do udziału w różnych przedsię­wzięciach realizowanych wspólnie.
Okres stażu

7. Udział w akcjach charyta­tywnych i społecznych.
Akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka plastikowych nakrętek i inne pojawiające się na bieżą­co.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub in­nych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydak­tycznymi lub wychowawczymi.
Konsultacje z rodzicami, infor­mowanie o problemach i podej­mowanie właściwych działań, ustalenie i zastosowanie środ­ków zaradczych, kontakty tele­foniczne.
Okres stażu.

2. Poznanie sytuacji środowi­skowej i rodzinnej uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów.
Okres stażu.

3. Obserwacja i wspólna analiza wyników w nauce i zachowa­niu.
Rozwijanie w uczniach poczu­cia własnej wartości i wiary we własne możliwości, przygoto­wanie ucznia do samodzielnego uczenia się, wspólne rozwiązy­wanie problemów.
Okres stażu

4. Pogłębianie wiedzy i umie­jętności w zakresie zaspokaja­nia potrzeb wychowawczych uczniów.
Lektura literatury pedagogicz­nej, zastosowanie zdobytej wie­dzy w praktyce
Okres stażu

5. Rozpoznanie i rozwiązywa­nie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych.
Opis i analiza
Okres stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrze­bami szkoły i własnymi.

Opracowała mgr Ewa Gromek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.