X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42520
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dorota Miętkiewicz
Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu
01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu 31.05.2022r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

KIERUNKI DĄŻEŃ:
•Rozwój własny
•Doskonalenie warsztatu i metod pracy
•Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
•Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
•Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 26.07.2018 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się § 8 ust. 3 pkt. 1

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2.Uczestniczenie w formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Terapia pedagogiczna. Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz szkoleniach w ramach WDN. Czytanie fachowej literatury. Współpraca z pedagogiem szkolnym, ze specjalistami pracującymi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
3.Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły. Dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego oraz dzienników zajęć dodatkowych. Pisanie protokołów na Radach Pedagogicznych. Pisanie planów zebrań, planów pracy. Zakładanie kart wycieczek szkolnych. Gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach.
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy. Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. Angażowanie uczniów i wspieranie ich w przygotowywaniu gazetek. Wykorzystanie zasobów Internetu do doskonalenia własnej pracy.
5.Wykorzystywanie optymalnych metod w pracy. Poznawanie uczniów. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (sprawdziany, karty pracy, obserwacja). Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami szczególnie na zajęciach dodatkowych. Dostosowanie wymagań do możliwości dziecka. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowywanie dodatkowych kart pracy. Wyszukiwanie konkursów, akcji, programów.
6.Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Organizowanie zebrań, dni otwartych, zajęć otwartych dla rodziców. Pedagogizacja rodziców. Włączenie rodziców w organizację niektórych imprez szkolnych. Organizacja uroczystości okolicznościowych, Pikniku Rodzinnego, Dnia Babci i Dziadka. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
7.Wdrażanie działań prozdrowotnych. Realizacja założeń autorskiego programu. Kształtowanie nawyków proekologicznych. Współorganizacja „Tygodnia Ekologicznego”.
8.Wyrabianie u dzieci uczuć tolerancji, wrażliwości, empatii. Akceptowanie w grupie dziecka z autyzmem. Integracja z przybyłym z zagranicy uczniem.
9.Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. Organizowanie: wyjazdów do kina, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych. Organizowanie spotkań z policjantem, lekarzem, strażakiem, pisarzem itp.
10.Wykorzystanie technologii komputerowej. Wykonywanie pomocy dydaktycznych. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów pracy, projektów. Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych na zajęciach. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci. Projektowanie i przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły. Przygotowanie gazetek tematycznych i dekoracji sali.
11.Korzystanie z Internetu. Aktualizowanie o nowe wydarzenia Facebooka szkoły. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. Wykorzystanie zasobów Internetu do doskonalenia własnej pracy. Wyszukiwanie konkursów, akcji, programów.
12.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych o płyty CD i DVD, audiobooki, plansze interaktywne. Wykorzystywanie ich podczas lekcji.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
1.Opracowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
2.Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, testów, kart pracy.
3.Wykonywanie zadań lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
4.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich omówienie.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.
6.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach i szkoleniach
7.Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych. Wymiana doświadczeń. Wspólne rozwiązywanie problemów.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 3 pkt. 3

1.Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań szkoły: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Andrychów, Wiejski Dom Kultury w Zagórniku
2.Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa oraz szkoły doskonalenia zawodowego.
3.Udział w badaniu jakości pracy szkoły – ewaluacja wewnętrzna. Temat: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
4.Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, z nauczycielem wspomagającym. Konsultowanie działań profilaktycznych oraz wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
5.Organizacja kolejnych edycji „Małego Konkursu Recytatorskiego” dla przedszkola, dzieci z oddziałów „0” oraz z klas I-III.
6.Organizacja kolejnej edycji szkolnego konkursu „Mistrz języka angielskiego” dla dzieci klas I-III.
7.Włączenie się w organizację Gminnego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci klas III. Przygotowanie dzieci do konkursu w roku szkolnym 2020/21.
8.Organizacja klasowych konkursów czytelniczych oraz plastycznych.
9.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i gminnych, m.in.: Gminny Konkurs Plastyczny „Autyzm”; Gminny Konkurs Ekologiczny "Dbaj o powietrze- nie pal śmieci"; Gminny Konkurs Plastyczny "Czysty świat wokół nas"; Szkolny Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie”; Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanoc”; Szkolny Konkurs Językowy „Mistrz Języka Angielskiego”;
10.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek, wyjazdów, imprez klasowych.
11.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez zamieszczanie informacji o wydarzeniach z życia klasy na Facebooku szkoły.

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
1.Realizacja działań wyznaczonych przez program czytelniczy „Książka naszym przyjacielem”, którego jestem współautorką.
2.Dostosowanie mojego autorskiego programu „Wypadek to nie przygoda” oraz realizacja jego założeń w klasie II.
3.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktyczno – zdrowotnego w klasie III
4.Opracowanie planu pracy z uczniem powracającym do Polski z zagranicy.
5.Opracowanie planu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a po uzyskaniu kwalifikacji – zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
6.Realizacja programów ogólnopolskich
7.Realizacja projektu edukacyjnego na Uniwersytecie Dzieci: „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”
8.Przygotowanie szkolnych przedstawień, apeli. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym (występy na Dzień Babci i Dziadka oraz na Pikniku Rodzinnym).

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
1.Pełnienie funkcji opiekuna praktyk. Przygotowanie stosownych dokumentów.
2.Prowadzenie zajęć w obecności studentów, stażystów Obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentów. Omawianie zajęć.
3.Praca w zespole nauczycieli. Aktywny udział w spotkaniach zespołu, wymiana doświadczeń. Realizacja przydzielonych zadań. Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
4.Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, Szlachetna paczka, itp.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.