X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42360
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr A.D.

Stanowisko: nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.

(2 lata i 9 miesięcy)

Posiadane kwalifikacje:

• Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• Studia podyplomowe - Przyroda


Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu i poszerzeniu zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
4. Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonywanie ich ewaluacji. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innym nauczycielami.
5. Uwzględnianie w bieżących działaniach podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa podczas trwania stażu.
6. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
7. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
9. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
10. Opracowanie i wdrożenie programu oraz innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
11. Wykonywanie zadań koordynatora projektu.
12. Poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
13. Współpraca z instytucjami lub innymi podmiotami i osobami przy wykonywaniu zadań na rzecz oświaty.
14. Wykonywanie bieżących zadań w trakcie trwania roku szkolnego, które nie zostały ujęte w planie.
Podstawa prawa:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

Zadania zaplanowane do
realizacji
na okres stażu Formy realizacji zadań Termin realizacji
Osoby wspierające, biorące udział Potwierdzenie
realizacji
§ 8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

1.Stosowanie metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych oraz informatycznych. 1.Stosowanie w czasie zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych metod aktywizujących.

2.Wyszukiwanie interesujących metod w internecie, publikacjach, korzystanie z pomysłów innych nauczycieli oraz szkoleń.

3.Korzysanie z multimediów w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć.

4.Podawanie uczniom wartościowych programów i stron internetowych do samodzielnego korzystania.

5.Wykorzystywanie w trakcie zajęć metod aktywizujących, narzędzi i innych praktyk poznanych podczas wyjazdu w ramach Erasmusa. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Uczniowie Zdjęcia
2. Stworzenie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wraz z późniejszymi zmianami.

2.Bieżące śledzenie w internecie oraz w prasie zmian dotyczących awansu zawodowego, poprawek do ustaw oraz innych zmian dotyczących oświaty. Wrzesień 2019 r.

Cały okres stażu Grono pedagogiczne Stworzenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego

Znajomość zastosowania odpowiednich przepisów w praktyce
3. Analiza
zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły oraz dokumentów. 1.Regularna analiza zapisów w szkolnych dokumentach (m.in. statutu, regulaminu pracowni komputerowej, świetlicy, korzystanie z e – dziennika, organizacji wycieczek, programu profilaktyczno – wychowawczego, systemu oceniania, planów, procedur, regulaminów itp.). Wnoszenie ewentualnych uwag i poprawek. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Dyrektor Plan rozwoju zawodowego zgodny z wewnętrznymi dokumentami szkoły
4. Analiza zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz ich stosowanie w praktyce. 1.Pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa na placu zabaw, podczas dni wolnych, wycieczek oraz innych wydarzeń.

2.Stosowanie zasad BHP podczas pracy w szkole.

3.Filmiki dotyczące różnych niebezpieczeństw oraz zagrożeń. Cały okres stażu Grono pedagogiczne Zapisy w dzienniku elektronicznym Librus - informacje o pogadankach oraz prezentacjach nt. bezpieczeństwa
5. Dokumentowanie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 1.Prowadzenie indywidualnych kart uczniów zawierających informacje o dziecku – jego osiągnięciach szkolnych, problemach, postępach w nauce itp..

2.Tworzenie dokumentacji zdjęciowej, filmowej oraz tekstowej o osiągnięciach uczniów, z imprez szkolnych oraz wydarzeń klasowych.

3.Tworzenie indywidualnych teczek z pracami uczniów, dokumentujących postępy w nauce.

4.Umieszczanie artykułów oraz zdjęć w kronice szkolnej.

5.Umieszczanie dyplomów uczniów na klasowej gazetce, informowanie o osiągnięciach na stronie szkoły, facebooku, w mediach lokalnych. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Rodzice

Wychowawcy świetlicy Notatki własne

Indywidualna karta ucznia

Zapisy w dzienniku elektronicznym Librus

Kronika szkoły

Zdjęcia i teksty w prasie lokalnej, na facebooku oraz stronie internetowej szkoły

Teczki uczniów z pracami
6.Założenie i uzupełnianie danych o uczniach w systemie Librus oraz w karcie indywidualnej ucznia. 1.Uzupełnainie danych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (telefon, adres, informacje o obwodzie, wiek, oceny, uwagi, kontakty z rodzicami, osiągnięcia, ważne informacje o uczniu itp.).

2.Wprowadzanie do systemu danych pierwszoklasistów oraz nowych uczniów z klas starszych.

3.Założenie i prowadzenie kart indywidualnych uczniów zawierających informacje o nich w ciągu nauki w szkole. Cały okres stażu Dyrektor

Administrator systemu Librus Synergia

Grono pedagogiczne Zapisy w dzienniku elektronicznym
7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1.Napisanie sprawozdania z przebiegu i realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. W wyznaczonych terminach Dyrektor Sprawozdania bieżące i końcowe
8.Korzystanie z technologii informatycznej i komunikacyjnej przy przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. 1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, skonsultowanie z innymi nauczycielami, przedstawienie do akceptacji Dyrektorowi szkoły.

2.Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

3.Stworzenie własnej bazy danych dotyczących awansu – pliki, prezentacje, lista przydatnych publikacji i stron internetowych, dokumenty, przepisy, regulaminy, akty prawne, ciekawe artykuły, filmy, programy multimedialne, pomysły na zajęcia, testy, diagnozy, ćwiczenia multimedialne, itp. pomocne podczas odbywania stażu.

4.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności komputerowych podczas korzystania z programów komputerowych. Wrzesień 2019 r.

Cały okres stażu Dyrektor

Grono pedagogiczne Plan rozwoju zawodowego zaakceptowany przez Dyrektora szkoły

Zaświadczenie

Plik z wszelkiego rodzaju dokumentacją i materiałami multimedialnymi wykorzystywanymi podczas stażu
9.Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu unijnego. 1.Nabór uczniów, zebranie dokumentów.

2.Prowadzenie dokumentacji (dziennik, karty czasu pracy, harmonogramy, diagnoza wstępna i końcowa, rozdanie i opracowanie ankiet dla rodziców oraz uczniów, robienie zdjęć z przebiegu zajęć, wysyłanie informacji o zajęciach rodzicom itp.).

3.Korzystanie z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.
Od października 2019 do czerwca 2020 r. Rodzice

Urząd Miasta Dzienniki

Dokumentacja uczniów

Harmonogramy

Karty czasu pracy

Diagnozy początkowe oraz końcowe

Ankiety dla uczniów oraz rodziców
10. Praca z uczniem słabszym. 1.Prowadzenie konsultacji z rodzicami, rozmowy na temat trudności w nauce, systematyczne przekazywanie informacji, co należy poćwiczyć, sporządzanie notatek ze spotkań.

2.Praca podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

3.Konsultacje podczas przerw, na świetlicy szkolnej.

4.Indywidualizacja pracy na lekcji.

5.Wspieranie wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

6.Stosowanie pracy w parach lub/i grupach.
Cały okres stażu Rodzice Karty pracy

Pisemne dodatkowe zadania domowe
11.Doskonalenie się w stosowaniu multimedialnych technik pracy. 1. Wymiana doświadczeń, pomysłów na ciekawe strony i publikacje z innymi nauczycielami.

2.Wykorzystywanie w pracy tablicy interaktywnej oraz innych sprzętów multimedialnych według potrzeb.

3.Śledzenie aktualnych możliwości wykorzystania multimediów oraz nowości w dziedzinie wykorzystania mediów.

4.Wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy z uczniami, wprowadzanie nowości, wprowadzanie do umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z mediów przez najmłodszych. Cały okres stażu Grono pedagogiczne Własna baza (pliki) z ciekawymi i przydatnymi materiałami

Notatki

Materiały szkoleniowe z kursu

12. Przygotowanie pomocy i narzędzi dydaktycznych. 1.Przygotowywanie prezentacji multimedialnych w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć. Dostosowanie uczniom form przekazu treści do różnego typu uczenia się (dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków).

2.Dzielenie się z innymi nauczycielami własnymi pomysłami na ćwiczenia, karty pracy, sprawdziany, wykonywanie prac plastycznych.

3.Przygotowanie filmów instruktażowych, kart pracy, ćwiczeń, kartkówek, testów, diagnoz i sprawdzianów oraz modyfikacja znalezionych materiałów. Korzystanie z zasobów internetowych (filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, piosenki oraz inne nagrania itp.) w przygotowaniu się do zajęć.

4.Korzystanie z kamery, aparatu fotograficznego, programów do obróbki filmów i zdjęć. Cały okres stażu Grono pedagogiczne Materiały drukowane, ksera

Karty pracy

Prezentacje multimedialne

Zdjęcia i filmy edukacyjne, instruktażowe

Sprawdziany, testy, diagnozy

Materiały plastyczne

Filmy i zdjęcia
13.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, internetu oraz programów multimedialnych. 1.Prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, programów multimedialnych, zasobów stron internetowych.

2.Zapoznaanie nowego nauczyciela z możliwościami użycia tablicy interaktywnej.

3.Tworzenie listy przydatnych adresów stron internetowych oraz programów komputerowych do wykorzystania na zajęciach. Wymiana informacji o stronach i nowościach internetowych z innymi nauczycielami. Cały okres stażu Grono pedagogiczne Działania praktyczne

Lista przydatnych adresów stron internetowych
14. Udostępnianie tekstów oraz zdjęć z uroczystości na facebooku oraz stronie szkoły. 1.Wspólpraca przy tworzeniu zdjęć i artykułów do kroniki szkolnej – opracowywanie i drukowanie.

2.Zamieszczanie artykułów i zdjęć na facebooku, stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej na temat osiągnięć uczniów, wydarzeń szkolnych, klasowych, wycieczek, konkursów, zawodów, zbiórek oraz innych lokalnych informacji bieżących. Cały okres stażu
Grono pedagogiczne

Administrator strony internetowej szkoły

Administrator szkolnego facebooka Zdjęcia i artykuły
15.Stworzenie klasowego zbioru pamiątkowych zdjęć. 1. Zorganizowanie sesji zdjęciowej z pamiątkowymi zdjęciami na zakończenie klasy III.

2. Wykorzystanie programu Animoto do stworzenia pamiątkowych albumów multimedialnych dla uczniów ze zdjęciami z klas I – III jako prezentacji zdjęć oraz w formie filmików.
Czerwiec 2020 r. Rodzice

Uczniowie Pendrivy ze zdjęciami i prezentacją w formie filmików z klasy I - III
16.Prowadzenie pogadanek wychowawczych na temat bieżących problemów edukacyjnych lub wychowawczych. 1.Bieżące reagowanie na zgłoszone lub zauważone niewłaściwe sytuacje w klasie. Informowanie rodziców w razie potrzeby.

2.Pogadanki wychowawcze na temat odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji.

3.Rozwiązywanie konfliktów między uczniami. Cały okres stażu Uczniowie

Rodzice Wpisy w dzienniku elektronicznym

Notatki

§ 8 ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1.Współpraca z nowym wychowawcą równoległej klasy. 1.Wprowadzeniie wychowawcy równoległej klasy w sprawy klasowe i funkcjonowanie w sali lekcyjnej.

2.Informacje na temat działalności Systemu Librus, przekazanie loginu i hasła.

3.Stworzenie testu końcoworocznego, wspólne opracowanie wyników.

4.Bieżące konsultowanie się w sprawach bieżących (m.in. korzystania z pomocy dydaktycznych znajdujących się w klasie, tablicy interaktywnej, oceniania, uzupełniania dokumentacji, dziennika elektronicznego, metod i form pracy, informacji na zebrania rodziców, wycieczki, podział obowiązków, konkury, imprezy szkolne itp.).

5.Wzajemna obserwacja zajęć, omówienie, wyciąganie wniosków. 2019/2020 r. Wychowawca równoległej klasy Notatki

Login i hasło do systemu Librus

Sprawdziany, testy i ich opracowania

Wszelkiego rodzaju dokumenty

Karty pracy

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

1.Stworzenie scenariusza zajęć, wspólne ustalenie przebiegu zajęć.

2.Przeprowadzenie otwartej lekcji integracyjnej dla rodziców.
W wyznaczonym terminie Rodzice Zapis w dzienniku elektronicznym

Scenariusz zajęć
3.Współpraca w międzynarodowych projektach E-twinning. 1.Publikacja prac i wytworów uczniów w ramach międzynarodowych projektów na platformie E – twinning.

2. Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów. Cały okres stażu Uczniowie Zdjęcia

Certyfikat/ zaświadczenie
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 1.Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (3 razy w ciągu stażu).

2.Przygotowanie scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych, wykorzystanie multimediów. Udostępnienie scenariuszy na stronie internetowej dotyczącej edukacji.

3.Omówienie zajęć, stworzenie protokołu z przebiegu zajęć, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

4.Uczestnictwo jako obserwator w lekcjach otwartych innych nauczycieli. W wyznaczonych terminach
(3 razy w trakcie trwania stażu) Dyrektor

Grono pedagogiczne Scenariusze zajęć

Protokół z przeprowadzonych zajęć, omówienie

Zaświadczenie z umieszczenia scenariusza na stronie internetowej

Listy obecności
5.Przeszkolenie nowych nauczycieli oraz rodziców z działania systemu Synergia Librus. 1.Informowanie o zmianach i nowościach w systemie rodziców oraz nauczycieli (instrukcje postępowania, odnośniki, sposoby rozwiązywania problemów itp.).

2.Wprowadzenie nowych nauczycieli w możliwości działania systemu.

3. Generowanie i przekazanie haseł i loginów uczniom i rodzicom z klas pierwszych, nowym uczniom oraz nauczycielom.

4.Szkolenie nt. wprowadzania wycieczek w systemie. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Dyrektor

Rodzice

Uczniowie Wysyłane wiadomości za pomocą poczty elektronicznej

Indywidualnie wygenerowane hasła i loginy dla rodziców, uczniów i nauczycieli
6. Wsparcie w zakresie pomocy technicznej urządzeń i sprzętów komputerowych. 1.Pomoc w miarę możliwości przy obsłudze programów komputerowych, systemu Librus Synergia, tablicy interaktywnej, magnetofonu, komputera, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Cały okres stażu Grono pedagogiczne Potwierdzenie nauczycieli
7.Wymiana doświadczeń w ramach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 1. Swobodne rozmowy na temat metod i form pracy, wymiana uwag, pomysłów i dzielenie się doświadczeniem wśród nauczycieli.

2.Współpraca podczas planowanych imprez szkolnych (np. bal, dyskoteka), podziału obowiązków.

3.Współpraca podczas organizacji wycieczek, wyjazdów na konkursy lub zawody sportowe.

4.Zorganizowanie spotkań i konsultacji z przedstawicielami wydawnictw w celu wyboru zestawu podręczników do klasy pierwszej. Cały okres stażu Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych Notatki

Zdjęcia

Dokumentacja związana z organizacją wycieczek i wyjazdami
8.Opracowanie wyników ewaluacji wewnątrzszkolnej. 1.Wybór zagadnienia do przeprowadzenia ewaluacji wewnątrzszkolnej.

2.Stworzenie oraz modyfikacja narzędzi do badań (np. ankiet).

3.Przeprowadzenie badań wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

4.Opracowanie wyników, napisanie sprawozdania. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, stosowanie ich w praktyce. W wyznaczonych terminach Dyrektor

Zespół do opracowania ewaluacji

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie Kwestionariusze ankiet, wywiadów, obserwacji

Opracowania

Analiza i wnioski – sprawozdanie z wyników ewaluacji
9.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze szkoleń, studiów, konferencji oraz warsztatów. 1.Dzielenie się pomysłami na zajęcia, nowościami, pomocnymi stronami internetowymi, ciekawymi pomysłami itp. poznanymi w ramach udział w szkoleniach, konferencjach, projektach międzynarodowych. Grono pedagogiczne Notatki
§ 8 ust.3 pkt 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Kurs języka angielskiego. 1.Systematyczne uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego.

2.Wykorzystywanie znajomości języka w razie potrzemy – tłumaczenie, wyszukiwanie i korzystanie z programów w języku angielskim. 2020 – 2021 r. Zaświadczenie ukończenia kursu
2.Poznawanie języka w praktyce. 1.Korzystanie z edukacyjnych stron angielskojęzycznych podczas pracy z uczniami (np. toytheater), zasobów internetu – muzyka, filmy (np. youtube) oraz programów multimedialnych (np. animoto), czytanie książek oraz słuchanie audycji radiowych w języku angielskim.

2. Wykorzystywanie znajomości języka w tłumaczeniu poleceń na zajęciach komputerowych, wyszukiwaniu pomysłów na zajęcia na stronach internetowych w języku angielskim.

3.Udział w wyjeździe w ramach Erasmusa. Wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce. Cały okres stażu Książki

Filmy DVD

Strony internetowe
3. Praca w komisjach egzaminacyjnych. 1.Praca jako członek komisji egzaminacyjnej- egzamin ósmoklasisty.

2.Udział w szkoleniu. Poszerzenie wiedzy na temat zagadnień egzaminacyjnych, procedur itp. Lepsze przygotowanie się do udziału w egzaminach w kolejnych latach. W wyznaczonych terminach

Grono pedagogiczne

Dyrektor Lista obecności

Powołanie do komisji przez Dyrektora
4. Systematyczne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. 1.Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego.

2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w bieżących szkoleniach, warsztatach, konferencjach, e-konferencjach w szkole (m.in. Rady Pedagogicznej) oraz poza nią według potrzeb i zainteresowań.. Dzielenie się nowościami i ciekawostkami z innymi nauczycielami.

3.Wzbogacanie swojej wiedzy poprzez systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową oraz nowościami wydawniczymi.
Cały okres stażu

Dyrektor

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny Certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, listy obecności

5.Organizacja własnego warsztatu pracy. Przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji. 1. Przygotowanie dokumentów do projektu „Kalejdoskop”: harmonogramy, karty pracy, testy diagnostyczne, ankiety dla uczniów i rodziców, rozliczenia, sprawozdania, karty pracy.

2.Przygotowanie dokumentacji klasowej: protokoły, listy uczniów, karty wycieczek, zgody, informacje dla rodziców, scenariusze, opracowania, sprawozdania, sprawdziany, testy itp..

3.Przygotowanie dokumentacji szkolnej: protokoły, sprawozdania, programy, podstawa programowa, wydruk rozporządzeń, KN, UOSO itp..

4.Korzystanie z podstawowych programów – Word, Exel, PowerPoint, Paint oraz innych.

5.Tworzenie komputerowej bazy dokumentów (foldery).

6.Dzielenie się własnymi pomysłami, adresami stron oraz programami z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami.

7.Korzystanie z publikacji, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz innych zasobów.

8.Korzystanie z zawartości portalu Superkid.pl oraz innych.

9.Korzystanie ze sprzętów przydatnych przy przygotowaniu pomocy – drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, laminator, bindownica oraz innych. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Dyrektor Dokumenty z projektu unijnego

Dokumentacja klasowa

Dokumentacja szkolna

Baza dokumentów (pliki)

Notatki
6.Kurs e-learningowy ETICA z grafiki komputerowej. 1.Internetowy kurs Akademii EITCA/CG – grafika komputerowa (materiały szkoleniowe, znajomość programów komputerowych, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, egzaminy).

2.Przygotowywanie materiałów, plakatów, gazetek itp. według bieżących potrzeb z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas trwania kursu. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. 2019/2020 r. Grono pedagogiczne Certyfikat ukończenia kuru EITCA wraz z suplementem
7.Podjęcie studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”. 1.Uczestnictwo w zajęciach w ramach studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.

2. Nakierowywanie uczniów od najmłodszych lat na wybór ścieżki zawodowej. Szukanie mocnych stron i rozwijanie potencjału uczniów poprzez poznawanie różnych zawodów.

3.Systematyczne pogadanki o charakterze profilaktycznym dotyczące różnych zawodów i niezbędnych umiejętności. Zwrócenie uwagi na podejmowanie świadomych decyzji, co do swojej przyszłości. 2019/2020 r. Dyrektor Dyplom ukończenia studiów, karta egzaminacyjna

Wpisy w dzienniku elektronicznym dotyczące pogadanek
8. Współpraca z rodzicami.

1.Integracja rodziców podczas uroczystości klasowych (pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów, ognisko klasowe, występy, wigilia itp.).

2.Obustronne przekazywanie na bieżąco informacji za pośrednictwem Librusa SMS-em.

3.Załatwianie bieżących spraw dotyczących klasy podczas indywidualnych rozmów, konsultacji oraz zebrań z rodzicami. Cały okres stażu Rodzice

Dyrektor

Grono pedagogiczne
Zapisy w dzienniku elektronicznym

Protokoły z wywiadówek, indywidualnych rozmów
9.Komunikacja międzynarodowa - projekt
E-twinning. 1.Nawiązanie współpracy w tworzeniu projektów międzynarodowych z nauczycielami z innych krajów. Wymiana doświadczeń oraz prezentacja pracy uczniów ze szkoły. Cały okres stażu Certyfikat/dyplom uczestnictwa

Zdjęcia
10.Wyjazdy na basen. 1.Wyjazdy na basen MOSiR w Mikołowie. Opieka nad uczniami podczas nauki i doskonalenia pływania.

2.Kontrola posiadanych przez uczniów rzeczy do pływania, pomoc w przebieraniu się, suszeniu włosów itp..

3.Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Nagradzanie za systematyczny udział. W wyznaczonych terminach Dyrektor

Uczniowie

Grono pedagogiczne Lista obecności

Karta wyjazdu

Wpisy w dzienniku elektronicznym – zajęcia dodatkowe

Dyplomy i nagrody
11.Współpraca z Urzędem Miasta w ramach realizacji projektu unijnego. 1.Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop) do korzystania podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych.

2.Rekrutaacja uczniów zdolnych, słabszych oraz chętnych do projektu. Umożliwienie uczniom podniesienia swojej wiedzy i umiejętności w danym zakresie.

3.Współpraca jako koordynator projektu „Kalejdoskop” z Urzędem Miasta w ramach realizacji harmonogramu zajęć oraz prowadzenia dokumentacji.

4.Udział w szkoleniu w ramach projektu.

5.Promocja projektu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz w środowisku lokalnym (plakaty, informacje i zdjęcia w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz facebooku). W wyznaczonych terminach Dyrektor

Grono pedagogiczne

Urząd Miasta

Rodzice

Uczniowie Sprzęt multimedialny

Pomoce dydaktyczne

Dokumentacja projektu

Zaświadczenie ze szkolenia

Plakaty

Wpisy w dzienniku zajęć z projektu

Zdjęcia i informacje na gazetce szkolnej, stronie szkoły oraz facebooku
12.Diagnozowanie uczniów na początku i końcu roku szkolnego. Analiza, opracowanie i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 1.Zapoznanie się z diagnozą przedszkolną udostępnioną przez chętnych rodziców.

2.Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy wstępnej. Opracowanie i analiza wyników, wyciągniecie wniosków do dalszej pracy.

3.Założenie oraz regularne prowadzenie wpisów do indywidualnych kart uczniów.

4.Bieżąca obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć oraz przerw.

5.Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników testów na koniec roku, porównanie wyników oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

6.Ewaluacja własnych działań dydaktycznych. Cały okres stażu

W wyznaczonych terminach Dyrektor

Grono pedagogiczne Diagnozy i testy dla uczniów

Indywidualne karty uczniów

Notatki

Wpisy w dzienniku elektronicznym

Opracowanie wyników i sprawozdanie z testów końcoworocznych wraz z wnioskami do dalszej pracy
13.Zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje. 1.Omawianie spraw dotyczących klasy oraz poszczególnych uczniów i ich problemów podczas wywiadówek, konsultacji, kontaktu za pośrednictwem systemu Librus, mailowego, SMS-owego oraz telefonicznego.

2.Bieżące uzupełnianie listy spotkań z rodzicami, ich tematyki oraz uwag o uczniach.

3.Wyznaczenie rodziców do pisania protokołów ze spotkań.

4.Przekazywanie bieżących informacji rodzicom. Uzgadnianie z innymi nauczycielami treści do przekazania. W wyznaczonych terminach

Cały okres stażu Dyrektor

Rodzice

Grono pedagogiczne Wpisy w dzienniku elektronicznym

Protokoły ze spotkań z rodzicami

Lista obecności
14.Współpraca z pedagogiem szkolnym. 1.Zgłaszanie i konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami przypadków uczniów, u których zauważone zostały problemy edukacyjne lub wychowawcze.

2.Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych – form i metod pracy, pomocy dydaktycznych, programu nauczania.

3.Spotkania w ramach omówienia dokumentacji (IPET) zajęć rewalidacyjnych z rodzicami uczniów w obecności pedagoga.

4.Współpraca podczas realizacji programów profilaktycznych oraz akcji charytatywnych, tworzenia i modyfikacji dokumentów szkolnych w miarę potrzeb. Cały okres stażu Dyrektor

Pedagog szkolny Notatki

Indywidualne karty uczniów

Dziennik rewalidacyjny

IPET-y
15.Współpraca
przy organizacji uroczystości szkolnych. 1.Organizacja lub współorganizacja uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez .

2.Tworzenie tekstów oraz zdjęć z imprez i uroczystości.

3.Udział lub pomoc w organizacji imprez, wycieczek, wydarzeń oraz różnego rodzaju akcji w klasie oraz ogólnoszkolnych według kalendarza imprez.

4.Pomoc przy organizacji poszczególnych wydarzeń i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych według potrzeb (program artystyczny, dekoracje), m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie i ślubowanie, spotkanie z Mikołajem, ognisko itp.). Cały okres stażu Grono pedagogiczne Zdjęcia

Lista obecności
16.Organizacja lub współorganizacja uroczystości klasowych. 1.Współpraca z rodzicami przy organizacji imprez klasowych, ustalanie zakresu prac, obowiązków, terminów itp..

2.Tworzenie tekstów, filmów oraz zdjęć z imprez szkolnych na własne potrzeby.

3.Integracja uczniów i rodziców podczas wspólnej pracy (Wigilia, ognisko klasowe, pasowanie na ucznia, występy, wycieczki).

4.Przygotowywanie uczniów do występów (m.in. „Mam talent”).

5.Ustalanie z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami propozycji imprez na dany rok szkolny (podział obowiązków, ustalenie terminów itp.). W wyznaczonych terminach Rodzice Zdjęcia i teksty w kronice, na facebooku, stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach

17.Organizacja wycieczek. 1.Wybór oferty wyjazdów wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami.

2.Integrowanie się uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych. Przedstawienie uczniom regulaminu, pogadanki na temat BHP i właściwego zachowania się podczas wyjazdów.

3.Uzupełnianie karty wycieczki w formie papierowej lub/i elektronicznej, przedstawienie uczestnikom zasad BHP, programu, ustalenie kosztów, zbieranie pieniędzy, dbanie o prawidłowy i bezpieczny przebieg. Uzupełnianie dokumentacji (zgody rodziców, lista uczestników przesłanie danych uczniów do ubezpieczenia, karta wyjazdu, regulamin, rozliczenie wyjazdu, sprawozdanie itp.).

4. Opieka nad uczniami podczas wyjazdów jedno- i kilkudniowych.

5.Tworzenie sprawozdań i rozliczenie wyjazdu.

6.Omówienie z rodzicami przebiegu wycieczki. W wyznaczonych terminach Dyrektor

Rodzice

Grono pedagogiczne

Uczniowie Karta wycieczki

Lista obecności uczestników

Wpisy w dzienniku elektronicznym Librus

Zdjęcia i artykuły w kronice, lokalnej prasie, na stronie szkoły, facebooku
18.Indywidualizacja pracy z uczniem. 1.Indywidualizowanie zadań w ramach lekcji ze względu na poziom wiedzy i umiejętności uczniów, dostosowanie odpowiednich form i metod pracy według przeprowadzonej diagnozy „Indywidualni”.

2.Indywidualna praca na świetlicy oraz na przerwie z uczniem potrzebującym pomocy ze strony nauczyciela.

3.Przygotowanie uczniów do konkursów oraz zawodów.

4.Szukanie mocnych stron ucznia, zachęcanie do aktywności, motywowanie do samorozwoju, prezentowanie różnych możliwości uczenia się oraz zapamiętywania (mnemotechniki). Cały okres stażu Wychowawcy świetlicy

Rodzice Karty pracy

Powstałe prace

Dyplomy z konkursów oraz zawodów

Lista obecności
19.Pełnienie funkcji szkolnego administratora systemu Librus Synergia. 1.Pełnienie funkcji administratora systemu Librus Synergia, między innymi: uzupełnianie danych rodziców, uczniów i nauczycieli, usuwanie i dodawanie przedmiotów, osób, planu lekcji, dni wolnych do systemu, wysyłanie i odbieranie wiadomości, tworzenie wirtualnych klas, zamykanie roku szkolnego i zgrywanie danych, wprowadzanie bieżących zmian, przygotowanie systemu do nowego roku szkolnego oraz inne niezbędne czynności.

2.Realizacja zadań związanych z działaniem dziennika elektronicznego jako nauczyciel i wychowawca, między innymi: kontaktowanie się z nauczycielami i rodzicami, uzupełninie tematów, sprawdzanie frekwencji, bieżące uzupełnianie danych również w dziennikach zajęć dodatkowych, wpisywanie ocen, tworzenie list, tworzenie ocen opisowych na półrocze oraz koniec roku szkolnego, tworzenie dokumentacji na wyjazdy i wycieczki oraz inne.

3.Uzupełnianie i drukowanie świadectw za pomocą programu e- świadectwa. Cały okres stażu Dyrektor

Grono pedagogiczne Wydruki z systemu Librus Synergia

Arkusze ocen

Świadectwa
20.Klasowa baza multimedialna (CD, DVD). 1.Tworzenie klasowego zbioru płyt z piosenkami i filmami dla dzieci.
2.Zaznajomienie z dziełami kultury i mediów, udostępnianie nauczycielom, uczniom oraz rodzicom zasobów multimedialnych (audiobooki, CD, DVD). Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwienie kontaktu z nowościami wydawniczymi i dostęp do legalnej kultury.

3.Wykorzystywanie nagrań filmowych oraz muzycznych do uatrakcyjnienia zajęć, zilustrowania omawianego problemu czy tematu , zabaw, tańców, śpiewu oraz różnego rodzaju występów. Cały okres stażu Grono pedagogiczne
Uczniowie Audiobooki

CD

DVD
21.Organizowanie konkursów w szkole.

Przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów szkolnych i międzyszkolnych. 1.Poinformowanie uczniów o terminie i warunkach konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach. Stworzenie plakatów, listy uczestników, zebranie zgód rodziców.

2.Przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów szkolnych i pozaszkolnych (m.in. „Mądra głowa”, „Konkurs lekturowy”, „Igrzyska przyszłych olimpijczyków”). Wyjazdy na konkursy i zawody sportowe z uczniami oraz opieka nad nimi podczas ich trwania.

3. Przygotowanie i przekazanie materiałów do samodzielnego opracowania i przygotowania.

4.Prowadzenie wewnętrznych eliminacji do konkursów i zawodów pozaszkolnych, współpraca z innymi nauczycielami przy wyborze uczestników.

5.Docenianie i chwalenie uczniów za osiągnięcia (umieszczanie dyplomów n gazetce klasowej, zdjęcia i artykuły w kronice, na stronie szkoły, facebooku oraz w prasie lokalnej).

6.Bieżące informowanie uczniów oraz rodziców o konkursach i zawodach szkolnych oraz międzyszkolnych, wymaganiach, terminach, zgodach itp., przygotowanie niezbędnych dokumentów wyjazdu.

7.Przeprowadzanie konkursów, quizów wiedzy w ramach zajęć w klasie. W wyznaczonych terminach

Dyrektor

Grono pedagogiczne

Uczniowie Zdjęcia i artykuły w kronice, prasie lokalnej, na stronie szkoły oraz facebooku

Plakaty

Lista uczestników

Zgody rodziców

Wpisy w dziennikach elektronicznych

Testy, regulaminy

Dyplomy i nagrody
22.Organizacja i przeprowadzanie własnych konkursów. 1.Zorganizowanie, stworzenie regulaminów, poinformowanie uczniów i rodziców przeprowadzenie zapisów, konkursów wewnątrzszkolnych, opracowanie wyników, przygotowanie dyplomów, wręczenie nagród oraz dyplomów.
Konkursy:
a) ortograficzny dla klas II – III,
b) przyrodniczy dla klas III – IV,
c) matematyczny dla klas III.

2.Informowanie o osiąganych sukcesach (gazetka klasowa, szkolna, lokalna prasa, facebook, strona internetowa szkoły, kronika). Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Dyrektor Karty wyjazdów

Zgody, regulaminy, karty uczestników

Dyplomy, zaświadczenia, nagrody, medale

Zdjęcia, filmy, teksty
23.Współpraca z lokalnymi instytucjami i placówkami. 1.Promowanie i przekazywanie uczniom informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych lub sportowych w mieście oraz okolicy skierowanych dla dzieci. Odsyłanie do poszczególnych instytucji, wysyłanie informacji rodzicom za pośrednictwem systemu Librus oraz przekazywanie podczas wywiadówek.

2.Wspólpraca z przedszkolem, stworzenie kalendarza spotkań. Wspólny udział w organizowaniu zajęć.

3.Udział w przedstawieniach teatralnych w Miejskim Domu Kultury.

4.Spacery po okolicy, poznawanie historii miejscowości oraz interesujących miejsc.

5.Organizacja występów uczniów oraz ogniska z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

6.Współpraca z Ogrodem Botanicznym. Prowadzenie zajęć na terenie ogrodu.

7. Uczestnictwo w bieżących wydarzeniach proponowanych przez różnorodne instytucje (Dom Kultury, MOSiR, basen, muzeum, kino, teatr). W wyznaczonych terminach Dyrektor

Przedszkole

Biblioteka

Urząd Miasta

Miejski Dom Kultury

Zdjęcia i artykuły w kronice, na facebooku, stronie szkoły, w lokalnej prasie

Karta wyjścia/wyjazdu

Sprawozdania

Wpisy w dzienniku elektronicznym
24.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
1.Prowadzenie konsultacji dla rodziców, informowanie o możliwości spotkań w szkole z psychologiem z poradni oraz szkolnym pedagogiem.

2.Kierowanie uczniów w razie potrzeby do odpowiednich instytucji (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MOPS - u lub innych).

3.Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Przygotowywanie dodatkowych materiałów.

4.Indywidualizowanie przy podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów słabszych orz dolnych – kierowanie na konkursy, tworzenie dodatkowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości ćwiczeń oraz kart pracy.
5.Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. W wyznaczonych terminach Dyrektor

Psycholog szkolny

Grono pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Notatki

Wpisy w dzienniku elektronicznym

Karty pracy, ćwiczenia
25.Udział w akcjach charytatywnych. 1.Informowanie i zachęcanie uczniów oraz rodziców do udziału w szkolnych i pozaszkolnych akcjach charytatywnych. Nagradzanie uczniów za udział.

2.Tworzenie artykułów i umieszczania zdjęć z działań w kronice szkolnej, na facebooku oraz stronie internetowej szkoły.

3.Udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Góra grosza”, WOŚP, zbieranie karmy dla zwierząt, zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci, zakup cegiełek, udział w imprezach charytatywnych itp. Cały okres stażu Dyrektor

Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne Zdjęcia

Dyplomy

Zdjęcia i artykuły w lokalnej prasie, kronice, na stronie szkoły oraz facebooku
26.Zaangażowanie uczniów w działalność lokalną. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 1.Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

2.Promowanie osiągnięć uczniów w klasie (dyplomy na gazetce), w kronice, lokalnej prasie, na stronie szkoły oraz facebooku.

3.Poznawanie lokalnych instytucji, zachęcanie do odwiedzania biblioteki w Mokrem oraz udział w zajęciach dodatkowych.

4.Informowanie uczniów oraz rodziców za pośrednictwem systemu Librus o lokalnych akcjach, ofertach kulturalnych i sportowych w okolicy.

5.Wspólne akcje przygotowane z przedszkolem w Mokrem według kalendarza spotkań.

6.Akcja świąteczna „Kartka dla Mokrego” – tworzenie i wysyłanie przez uczniów kartek dla wybranych przez siebie mieszkańców (rodziny, sąsiadów, koleżanek itp.).

7.Pomoc w organizacji dnia otwartego dla przyszłych uczniów klasy pierwszej.

8.Udział w wydarzeniach lokalnych, śledzenie informacji w prasie. Cały okres stażu
Grono pedagogiczne

Rodzice Karta wyjść

Dyplomy

Zdjęcia i artykuły w kronice, lokalnej prasie, na stronie szkoły, facebooku

Świąteczne kartki
27.Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. 1.Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z wykorzystaniem różnych form i metod, w tym narzędzi multimedialnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

2.Przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń, zadań.

3.Wymiana ciekawych pomysłów na zajęcia, kart pracy oraz doświadczeń z innymi nauczycielami.

4. Prowadzenie dokumentacji zajęć – stworzenie programu, celów, oczekiwanych osiągnięć, wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych.

5.Napisanie sprawozdania z prowadzonych zajęć, osiągnięć i rezultatów. Cały okres stażu Rodzice

Grono pedagogiczne Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych

Karty pracy, zadania, ćwiczenia
28.Prowadzenie zajęć polonistyczno - artystycznych. 1.Stworzenie programu zajęć polonistyczno - artystycznych.

2.Prowadzenie zajęć dla uczniów klasy III opartych o ich możliwości i zainteresowania. Wrzesień 2019 – czerwiec 2020 r. Wpisy w dzienniku
§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu , innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.Realizacja własnego programu zachęcającego uczniów do czytania „Czytelniczek”. 1.”Strefa ciszy” – wyznaczony czas podczas wybranych przerw oraz miejsce w Sali lekcyjnej na możliwość czytania.

2. Umożliwienie uczniom korzystania z biblioteczki klasowej, wypożyczania do domu. Wzbogacanie biblioteczki o nowości wydawnicze, polecanie odpowiednich publikacji.

3.Współpraca z przedszkolem, wspólne czytanie przedszkolakom interesujących książek.

4.Stworzenie klasowej listy(dzienniczka) uzupełnianej przez uczniów z ilością wypożyczonych książek. Wewnątrzklasowa rywalizacja czytelnicza. Nagradzanie za czytelnictwo.

5.Tworzenie kolejnych tomów książeczek tworzonych przez uczniów na dany temat (zbiór wierszy, opowiadań, opisów, bajek itp.). Drukowanie dzieła i przekazanie uczniom. Indywidualne czytanie, porównywanie oraz wyrażanie swoich opinii o przeczytanych utworach.

6.Współpraca z biblioteką. Zapisy do biblioteki oraz cykliczne uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych.

7.Odwiedzanie biblioteki szkolnej wraz z uczniami.

8.Udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym. Przygotowanie uczniów, wspólne opracowanie zagadnień, przeprowadzenie testów z wiedzy, wysłanie prac. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora konkursu.

9.Kilkumintowe, codzienne czytanie dzieciom.

10.Stworzenie listy lektur obowiązkowych oraz dodatkowych, zachęcanie do ich czytania. Cały okres stażu Uczniowie

Grono pedagogiczne

Bibliotekarz w szkole oraz w sołectwie

Pracownicy przedszkola oraz przedszkolaki Zdjęcia

Wpisy w dzienniku elektronicznym

Książki w klasowej biblioteczce

Karty wypożyczeń

Lista z ilością wypożyczonych książek

Nagrody za czytelnictwo

Kolejne tomy książeczek pisanych przez uczniów

Artykuły i zdjęcia w kronice, na stronie szkoły, na facebooku, w lokalnej prasie

Dyplomy z konkursów
2.Opracowanie i realizacja programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. 1. Obecność i systematyczna praca na zajęciach. Realizacja programu, szczególnie zagadnień z edukacji polonistycznej oraz matematycznej.

2. Dostosowanie metod i form pracy według potrzeb uczniów.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych. 2019/2020 r. Uczniowie

Rodzice

Pedagog szkolny Dziennik zajęć

Program zajęć
3.Opracowanie programu do zajęć artystycznych oraz jego wdrożenie w czasie zajęć. 1.Stworzenie programu zajęć artystycznych dla uczniów klasy III.

2.Realizacja programu poprzez prowadzenie zajęć. 2019/2020 r. Dyrektor Wpisy w dzienniku zajęć
4.Opracowanie oraz realizacja programu zajęć matematyczno – przyrodniczych w ramach projektu unijnego. 1.Opracowanie programu zajęć matematyczno – przyrodniczych w ramach projektu unijnego dla chętnych uczniów z klasy I. Dostosowanie w programie metod i form pracy do wieku, umiejętności i zainteresowań uczniów.

2.Realizacja zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz pomocy dydaktycznych otrzymanych między innymi w ramach projektu.

3.Ewaluacja realizowanego podczas zajęć programu. Wrzesień/październik 2019 r. Urząd Miasta

Uczniowie Program zajęć

Dziennik

5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych według stworzonego programu.

Dostosowanie metod do pracy z uczniem z opinią lub orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 1.Zapoznanie się opiniami, orzeczeniami, IPET-ami uczniów, tworzenie oraz modyfikacja IPET-ów oraz innych dokumentów uczniów objętych działaniami rewalidacyjnymi w ramach zajęć.

2.Uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli z rodzicami uczniów. Konsultacje z innymi nauczycielami oraz wychowawcą.

3.Stworzenie programu, dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów z opinią lub orzeczeniem, ewaluacja pracy oraz uzupełnianie dzienników z zajęć rewalidacyjnych. Pisanie sprawozdań z zajęć.

4.Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach udzielania pomocy uczniom oraz korzystania z pomocy dydaktycznych.

5.Dostosowanie metod i form pracy podczas zajęć rewalidacyjnych. Cały okres stażu Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Rodzice uczniów objętych pomocą

Grono pedagogiczne Dzienniki zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdania z prowadzonych zajęć

Lista obecności na spotkaniach

Notatki

Protokół ze spotkań z rodzicami

6.Współpraca
z nauczycielami i rodzicami uczniów
w zakresie realizacji programów, m.in. programu wychowawczo-profilaktycznego. 1.Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny, SMS-owy oraz za pośrednictwem systemu Librus. Przedstawienie zapisów w statucie, zasad oceniania, programu profilaktyczno – wychowawczego oraz innych dokumentów i zapisów.

2.Współpraca z radą klasową rodziców. Ustalanie spraw klasowych. Wspólne rozwiązywanie problemów.

3.Zaangażowanie rodziców do organizacji imprez szkolnych i klasowych, promocję zdrowia, realizację zapisów w programie wychowawczo - profilaktycznym.

4.Współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadku indywidualnych problemów i spraw dotyczących uczniów. Stosowanie się do procedur postępowania w danych sytuacjach. Cały okres stażu Dyrektor

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny Lista obecności

Zapisy w dzienniku elektronicznym

Protokoły spotkań
7. Opracowanie oraz realizacja dodatkowych zagadnień uzupełniających program nauczania. 1.Tworzenie własnej listy pomysłów, ciekawostek i zagadnień z poszczególnych edukacji do realizacji podczas zajęć. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z tematów, które najbardziej interesują uczniów, dostosowane do ich poziomu wiedzy i umiejętności oraz o nowe, ciekawe tematy.

2.Gromadzenie materiałów do poszczególnych zagadnień (zdjęcia, filmiki edukacyjne, książki, nagrania muzyczne, plakaty, albumy, atlasy, prezentacje oraz inne).

3.Zaangażowanie uczniów do przygotowywania zajęć. Wrzesień 2019 r. Grono pedagogiczne Notatki

Materiały dodatkowe do zajęć (książki, plakaty, albumy, atlasy, prezentacje, CD, DVD itp.)

Wpisy w dzienniku elektronicznym
8.Realizacja projektu klasowego „Aktywna przerwa”. 1.Wprowadzenie wspólnego, aktywnego spędzanie przerw międzylekcyjnych – na palcu zabaw, na sali gimnastycznej, w sali lekcyjnej („strefa ciszy” – czytanie oraz gry, zabawy muzyczne oraz taneczne). Integracja uczniów. Cały okres stażu Uczniowie Zdjęcia i filmiki
9.Opracowanie i wdrożenie innowacji „Powiem – nie powiem” (uczniowski dzienniczek) dla kl. III. 1.Opracowanie innowacji „Powiem – nie powiem” -dzienniczek – pamiętniczek.

2.Wdrożenie projektu – poinformowanie uczniów oraz bieżąca kontrola.

3.Ewaluacja projektu, wyciągnięcie wniosków. 2019/2020 r. Dyrektor

Uczniowie Dzienniczki – pamiętniczki uczniów
§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy, metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1.Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu unijnego oraz prowadzenie zajęć. 1.Spotkania w Urzędzie Miasta w sprawie projektu.

2. Przekazanie otrzymanych informacji oraz dokumentów nauczycielom prowadzącym zajęcia.

3.Poinformowanie uczniów oraz rodziców o projekcie i warunkach uczestnictwa. Przekazanie dokumentów zgłoszeniowych.

4.Przeprowadzenie rekrutacji uczniów, stworzenie protokołu.

5.Przekazanie informacji i materiałów do Urzędu Miasta oraz comiesięcznych harmonogramów, sprawozdań i protokołów.

6.Przyjęcie, oklejenie oraz rozdysponowanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do poszczególnych klas. Sprawdzenie zgodności zamówionych pomocy ze stanem faktycznym.

7.Uzupełnainie dzienników oraz kontrola nad rozliczeniem godzin oraz bieżącego uzupełniania dzienników.

8.Przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz końcowej wśród uczniów. Dokonanie ewaluacji zajęć.

9.Rozdanie i analiza ankiet skierowanych do rodziców i uczniów.

10.Promocja projektu wśród uczniów – plakaty, informacje na gazetce szkolnej, stronie internetowej szkoły, facebooku, w kronice (zdjęcia).

11.Udział w szkoleniu. 2019/2020 r. Dyrektor

Urząd Miasta

Nauczyciele prowadzący

Uczniowie

Rodzice Zdjęcia i artykuły w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na facebooku, w kronice

Karty pracy, testy, diagnozy

Plakaty

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

Dzienniki zajęć

Harmonogramy

Sprawozdania

Protokoły
Dokumenty uczniów

Lista obecności

Certyfikat
2. Uczestniczenie w pracach zespołów. 1.Praca w zespołach (przedmiotowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ewaluacji, statutu, planu pracy, profilaktyczno – wychowawczego, procedur systemu Librus Synegia, zasad oceniania, oraz innych według bieżących potrzeb).

2.Dyskutowanie na temat dokonywanych zmian, usprawnień, podział prac pomiędzy członków, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Cały okres stażu Grono pedagogiczne

Dyrektor Notatki

Protokoły, sprawozdania
3.Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 1.Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w sprawie organizacji roku szkolnego, wycieczek, imprez itp. (przekazywanie informacji)>

2. Współpraca z nauczycielem rozpoczynającym pracę w klasie III, przekazanie informacji o organizacji zajęć, klasie, wycieczkach oraz uzupełnianiu wpisów w Librusie.

3. Pisanie sprawozdań z działań nauczycieli w klasach I – III za I półrocze oraz na koniec roku szkolnego. Cały okres stażu

W wyznaczonych terminach Dyrektor

Grono pedagogiczne
Notatki

Zapisy w systemie Librus

Sprawozdania za półrocze oraz na koniec roku
4.Pełnienie funkcji opiekuna dla nauczyciela stażysty. 1.Przekazanie informacji na temat wymagań, terminów oraz dokumentacji.

2.Stworzenie i realizacja kontraktu ze stażystą.

3.Konsultacje w sprawach bieżących, m.in. dokumentacji.

4.Pomoc przy tworzeniu sprawozdania.

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę oraz prowadzenie zajęć w obecności stażysty. Omówienie zajęć, wyciąganie wniosków. Wrzesień 2019 – czerwiec 2020 r. Dyrektor

Nauczyciel stażysta Harmonogramy spotkań

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie po półroczu oraz na koniec stażu
Opracowała:
...................................
A.D.

Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.