X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42377
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Paulina Jarzynka
Pełnione funkcje: logopeda, terapeuta SI
Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Filialne Przedszkola Nr 1 w Brwinowie
Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2019 r.
Planowany czas trwania stażu: 01.09. 2019 r. - 31.05.2022 r. (2 lata i 9 miesięcy)

Plan opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1650).

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zgodnie z potrzebami Przedszkola i własnymi aspiracjami zawodowymi.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących, technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Podnoszenie jakości pracy i poszerzanie zakresu działań Przedszkola.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
5. Przygotowanie autorskiej publikacji logopedycznej.
6. Osiągnięcie pozytywnych efektów pracy i satysfakcji zawodowej w związku z realizacją wymienionych niżej zadań.

1. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się (§ 8.3.1.)

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Dokumentowanie

Wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

Wykorzystanie programu MÓWik w terapii logopedycznej dzieci niemówiących i dzieci z CZR. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się programem.

przez cały okres stażu – zgodnie z potrzebami podopiecznych

Tablice komunikacyjne, plany aktywności, zdjęcia

Tworzenie warunków do pełnej realizacji wrodzonego potencjału dziecka poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących w pracy z dziećmi w celu budowania zaufania, woli działania we wspólnym polu uwagi oraz zwiększenia efektywności uczenia się

Zapoznawanie dziecka z planem zajęć za pomocą symboli lub konkretnych przedmiotów (mapy zajęć/pudełka aktywności).

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
w miarę potrzeb

„Bank pomysłów”

Wykorzystywanie metody Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej. Oddziaływanie na zmysły dziecka i stymulacja motoryczna w celu pobudzenia rozwoju mowy.

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
w miarę potrzeb

„Bank pomysłów”

Stosowanie w terapii zabaw oddechowych, relaksacyjnych, sensoplastycznych, rytmicznych oraz gier wszechstronnie stymulujących rozwój dziecka.

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

„Bank pomysłów”

Stosowanie symulacji oraz zabawyw role w celu rozwijania umiejętności społecznych i językowych.

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
w miarę potrzeb
„Bank pomysłów”

Dawanie dziecku informacji zwrotnej o czynionych postępach (docenianie wkładu pracy i zaangażowania dziecka).

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

-
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu wykorzystania innych kanałów sensorycznych w procesie uczenia się i rozbudzenia zainteresowania dziecka

Tworzenie zestawów nagrań dźwiękowych/ mini-słowników obrazkowych przy użyciu komputera na potrzeby zajęć.

Korzystanie z logopedycznych programów komputerowych podczas diagnozy i zajęć z dziećmi (KOLD, Mimowa, w miarę możliwości - mTalent Wyrównywanie szans).

Korzystanie z narzędzi informatycznych podczas pracy metodą projektu podczas dyżuru wakacyjnego.

W miarę potrzeb

jw.

dyżur wakacyjny

Prezentacje, słowniki obrazkowe, foldery dźwiękowe

-

prezentacja

Wykorzystanie programów komputerowych w przygotowywaniu dokumentacji, materiałów szkoleniowych i prezentacji

Przygotowywanie dokumentacji, pomocy do zajęć, zaleceń, opinii, IPET, prezentacji oraz materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem programów Word/OpenOffice, Prezi/PowerPoint; aplikacji typu: learninggapps, spiderscribe, a także generatorów dyplomów.

W okresie stażu

Materiały szkoleniowe, dokumentacja pracy logopedy

Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej

Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji oraz materiałówz nauczycielami i rodzicami.

Publikacja dokumentacji związanej z realizacją stażu w Internecie.

W okresie stażu

IX 2019 r.

-

link do strony

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli (§ 8.3.2.)

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Rozmowy z nauczycielami, analiza potrzeb podopiecznych, wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności.

W okresie stażu, w miarę potrzeb

Notatki w dzienniku

Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty i chętnych nauczycieli .

Minimum raz w roku

Arkusz ewaluacyjny

Dzielenie się materiałami o tematyce zawodowej, planami rozwoju, wzorami dokumentów. Wzbogacanie zasobów internetowych, z których mogą czerpać inni nauczyciele.

W miarę potrzeb,
w czasie szkoleń,
w Internecie

Kopie materiałów, linki

Wykorzystanie zdobytych doświadczeń do wspólnego planowania uroczystości przedszkolnych, dzielenie się posiadanymi materiałami.

W okresie stażu

-

Współprowadzenie Sieci Współpracy
na terenie Przedszkola

Współorganizowanie pracy Sieci – ustalanie planu spotkań i tematów, zachęcanie nauczycieli do wspólnego działania, koordynowanie realizacji działań Sieci.

W okresie stażu

Protokoły spotkań organizowanych
w ramach sieci

Prowadzenie szkoleń/warsztatów
dla nauczycieli w ramach Sieci.

Raz w roku

Konspekt/prezentacja, materiały szkoleniowe

Uczestniczenie w spotkaniach Sieci Współpracy nauczycieli specjalistów powiatu pruszkowskiego organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie

Wymiana doświadczeń w gronie specjalistów z powiatu pruszkowskiego.

Według harmonogramu spotkań

Zaświadczenie z Poradni

3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (&8.3.3.)

Wzbogacenie oferty zajęć wspierających wszechstronny rozwój dziecka

Prowadzenie zajęć metodą Integracji Sensorycznej z dziećmi potrzebującymi dodatkowej stymulacji sensomotorycznej.

W ramach stałych nadgodzin,
w trakcie roku szkolnego

Dziennik zajęć

Organizowanie konkursów logopedycznych w celu zwiększenia poczucia kompetencji rodzicielskiej
w zakresie wspierania rozwoju mowy dziecka oraz popularyzacji logopedii

Przygotowywanie konkursów logopedycznych dla dzieci i rodziców.

Raz do roku

Ogłoszenie

4. Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (&8.3.4a)

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wspierających rozwój Integracji Sensorycznej „M&M - Move i Mów!” lub programu zajęć profilaktycznych (logorytmicznych) „W rytmie słów”

Plan działań przy realizacji programu „M& M – Move i Mów!”

Rekrutacja dzieci:
przeprowadzenie obserwacji w salach, rozmowa z wychowawcami, zajęcia diagnostyczne na sali, rozmowy z rodzicami (wywiad, zapoznanie z wynikami obserwacji, udzielenie wskazówek).

Sporządzenie listy uczestników, opracowanie programu zajęć.

Podpisanie z rodzicami zgód na udział dziecka w zajęciach.

Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem.

Ewaluacja.

Plan działań przy realizacji programu zajęć profilaktycznych (logorytmicznych):

Opracowanie programu, zatwierdzenie przez dyrektora.

Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem w grupach 3-latków.

Ewaluacja.

Przez okres roku

IX 2020

koniec IX 2020

X 2020 -VI 2021

VI 2021

sierpień 2020

X 2020-VI 2021

VI 2021

Program „M&M czyli Move i Mów”

Wdrażanie Programu Rozwoju Komunikacji Makaton w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.

Wykorzystywanie gestów Makaton w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

W okresie stażu

-
5. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników (&8.3.4b)

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Wypełnianie obowiązków związanych z pełnioną funkcją zgodnie z zawartym ze stażystą kontraktem i harmonogramem.
Napisanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po jego zakończeniu.

Do września 2021 r.
(kontynuacja)

Arkusze obserwacji zajęć, sprawozdania

Wykonywanie zadań przewodniczącego Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Opracowywanie wraz z zespołem planu pracy i harmonogramu na kolejny rok szkolny w nawiązaniu do wniosków zawartych w sprawozdaniu końcowym.

Koordynowanie przebiegu realizacji planu.

Dokonywanie wspólnie z nauczycielami ewaluacji działań Zespołu.

W okresie stażu, zgodnie z planem pracy zespołu i harmonogramem spotkań

Plan, harmonogram, protokoły spotkań

6. Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji (&8.3.4d)

Opracowanie autorskiej publikacji z zakresu rozwoju mowy dziecka i profilaktyki logopedycznej lub przeznaczoną dla logopedów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Przygotowanie poradnika logopedycznego dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym lub/i
opracowanie publikacji wspierającej terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym (bajki logopedyczne/ zeszyt ćwiczeń/zbiór gier logopedycznych)

2021/2022

egzemplarz książeczki

Podpis nauczyciela: Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.