X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego informatyki ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Marcin Opałka
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
ZAJMOWANE STANOWISKO: Nauczyciel Informatyki
WYKSZTAŁCENIE: Wyższe z Przygotowaniem Pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01 września 2018
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2021

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz 1574).

§7.2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności dydaktycznych i wychowawczych
Cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Współpraca ze szkołą:
• analiza programu wychowawczego szkoły
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
• pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Współpraca z uczniem:
• obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas konsultacji i spotkań indywidualnych
• informowanie o postępach uczniów w nauce.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu
• opis rozwiązywanych problemów (notatka)
• wpisy w dzienniku lekcyjnym
• notatki z rozmów z rodzicami

3.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

Cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki (ksero) z literatury

§7.2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów względem zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela – ankieta
• obserwacja i analiza możliwości uczniów IX.2018 r.
Cały okres stażu
• ankieta wraz z analizą wyników
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)

2.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• współpraca z pedagogiem szkolnym
Cały okres stażu (według potrzeb)
• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze lekcji
• notatki własne
• zapisy w dzienniku

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
• organizowanie lub współorganizowanie pozalekcyjnych spotkań dydaktycznych
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
Cały okres stażu
• sprawozdania, potwierdzenia
• wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie

§7.2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Metoda map myśli
• Uczniowie wykonują rysunki odręcznie lub przy użyciu programów do tworzenia map myśli
Cały okres stażu (według potrzeb)
• wykonane przez uczniów mapy myśli

2.
Metoda Grup zadaniowych
• Uczniowie rozwiązują problemy lub tworzą gry w grupach 2-3 osobowych, ucząc się nawzajem od siebie
Cały okres stażu (według potrzeb)
• scenariusze lekcji
• notatki własne

3.
Metoda analizy przypadku
• Uczniowie dyskutują i pracują nad postawionym problemem np. programem komputerowym, grą, która muszą ulepszyć, poprawić aby sposób działania był lepszy
Cały okres stażu (według potrzeb)
• zrzuty ekranu
• scenariusze lekcji
• notatki

§ 7.2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
VIII – IX 2018 r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2018 r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli

• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
Cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
Cały okres stażu
• scenariusze lekcji
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
Cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach

6.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań
Doskonalenie:
• kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów
z informatyki (Przedmiotowego Systemu Oceniania)
• planów pracy,
Ewaluacja metod pracy:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• opracowanie pomocy dydaktycznych cały okres stażu

Cały okres stażu
• dokumentacja (plany pracy, Przedmiotowy System Oceniania z informatyki i inne)
• scenariusze zajęć
• testy

7.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• systematyczne samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Cały okres stażu
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• notatki

8.
Organizowanie szkolnych konkursów
• opracowanie zadań na konkursy,
• przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników
Cały okres stażu
• zadania przygotowane na konkurs
• sprawozdanie z konkursu
9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje)

Cały okres stażu
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• sporządzenie sprawozdania

§7.2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Współpraca w ramach zespołu przedmiotowego
• Aktywna współpraca, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń. Omawianie problemów wychowawczych, wyników sprawdzianów.Analiza ofert kursów i szkoleń oraz dzielenie się wiedzą z odbytych form doskonalenia zawodowego.
Cały okres stażu
• notatki

2.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (wychowawców)
• Organizowanie lekcji otwartych z uczniami dla nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
Cały okres stażu (według potrzeb)
• scenariusze lekcji
• notatki własne

3.
Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy
• Opublikowanie w internecie na platformie edux.pl planu rozwoju zawodowego oraz na innych stronach poświęconych edukacji scenariuszy zajęć, konspektów
Cały okres stażu (według potrzeb)
• zrzuty ekranu ze stron internetowych
• zaświadczenie o publikacji

§7.2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Pogadanka dla rodziców klas 4 na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie
Krótki wykład podczas spotkań z rodzicami na wywiadówkach.
Cały okres stażu (według potrzeb)
• potwierdzenie przez wychowawcę danej klasy

2.
Szkolenie zainteresowanych nauczycieli (rady pedagogicznej) na temat cyberprzemocy
Wykład omawiający zagadnienia związane z przemocą w internecie
Cały okres stażu (według potrzeb)
• zapis w protokole
• potwierdzenie przez zainteresowanych nauczycieli

§7.2. pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• karty nauczyciela
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Rozporządzenia MEN

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• programu rozwoju szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki i innych
Cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• akty prawne
• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach przedmiotowych
• udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
• dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych
Cały okres stażu
• zapisy w protokołach
• dokumentacja (plany pracy, plany wychowawcze i inne)

§7.2. pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów pracy, Przedmiotowego Systemu Oceniania, itp.)
• dokumentowanie przebiegu stażu.
Cały okres stażu
• potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez opiekuna stażu
2.
Korzystanie z projektora multimedialnego
• wyświetlanie zadań i ćwiczeń, a także tłumaczenie złożonych programów z wykorzystaniem projektora.

Cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu
3.
Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.

Cały okres stażu
• Wykaz stron internetowych
• konspekty zajęć

4.
Opieka nad pracownią komputerową
• rozwiązywanie problemów z siecią komputerową i awariami sprzętu.
Cały okres stażu
• potwierdzenie dyrekcji szkoły

Plan rozwoju zawodowego opracował: Marcin Opałka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.