X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42307
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY 2018

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Patrycja Kochanowska
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu
Adres szkoły: ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg
Stanowisko: nauczyciel języka włoskiego, wychowawca świetlicy
Posiadane wykształcenie: pedagogika resocjalizacyjna, filologia włoska

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2018r.
Czas trwania stażu: rok i 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018r
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Rysicka
CELE STAŻU:
Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie,
7. pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami,
8. nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole,
9. Dbanie o integralny rozwój własnej osobowości w zakresie formacji duchowej, moralnej, kulturowej, społecznej i fizycznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego :
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela. - Znajomość przepisów prawnych,
- notatki z ich analizy,
- kserokopie dokumentów. wrzesień 2018
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem. Sporządzenie harmonogramu spotkań. - Kontrakt,
- harmonogram spotkań. wrzesień 2018
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery – opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego i złożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Plan Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2018
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w szkoleniu BHP. Udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.
Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. - Świadectwo ukończenia kursu BHP
-zaświadczenie z udziału w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. cały okres stażu
Poznanie zadań, zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. Analiza dokumentacji szkoły, m.in.:
- Statut Szkoły SPSK,
- Program Wychowawczy ,
- Program Profilaktyki,
- Plan Pracy Szkoły,
- przepisy porządkowe, obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów, obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki,
- wewnątrzszkolny System Oceniania,
- udział w Radach Pedagogicznych,
- zapoznanie się z rozporządzeniami MEN, nowelizacją ustaw oraz Kartą Nauczyciela. Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. wrzesień – pażdziernik 2018
wrzesień – październik 2019
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Analiza rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.
Opracowywanie scenariuszy zajęć. - Zapisy w dzienniku,
- scenariusze zajęć. cały okres stażu
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów, scenariuszy itp. Analiza własnych działań. Notatki własne. Teczka stażysty: notatki, scenariusze zajęć, arkusze hospitacji, fotografie etc. cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

maj 2020
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.

- Pisemny wniosek,
- dokumentacja potwierdzająca realizację stażu. maj 2020

§6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Sporządzenie scenariusza zajęć według określonych zasad. Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć, zapisanie uwag i wniosków. - Scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne,
- notatki. raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć przez opiekuna opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Notatki z obserwacji zajęć. raz w miesiącu
Poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania i efektywności w pracy nauczyciela. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. - Spis przestudiowanej literatury,
- notatki własne. cały okres stażu
Organizowanie uroczystości szkolnych oraz wycieczek. - Włączenie się do organizacji uroczystości szkolnych i wycieczek.
- Udział w uroczystościach szkolnych i wycieczkach. - Fotografie,
- potwierdzenia,
- podziękowania. cały okres stażu
Realizowanie dodatkowych zadań w szkole. - Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach szkoły, a także w świetlicy szkolnej.
- gazetka szkolna w świetlicy. Fotografie. cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji. - Scenariusze zajęć,
- karty pracy dla dzieci,
- ogłoszenia,
- dokumentacja związana ze stażem. cały okres stażu
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Realizowanie konkursów i przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach. Fotografie. cały okres stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne. cały okres stażu
Przekazywanie uczniom i rodzicom informacji na temat regularnego i zdrowego odżywiania oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Prowadzenie zajęć na temat zdrowego trybu życia.

Prowadzenie zajęć ruchowych oraz tanecznych w świetlicy szkolnej. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- scenariusz zajęć. luty 2019

cały okres stażu
Praca z uczniami nie ograniczająca się do zajęć szkolnych. - Przygotowanie do konkursów,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- pomoc w ewentualnych brakach z języka włoskiego. Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu
ROWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE FORMACJI DUCHOWEJ
Dążenie do integralnego rozwoju własnej osobowości, w szczególności stałej formacji ducha i umysłu. - Regularny udział w Mszach Świętych niedzielnych oraz Mszach Świętych przypadających w święta kościelne,
- uczestnictwo i prowadzenie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych,
- lektura
literatury kształcącej sferę duchową („Dzienniczek św. Faustyny”, „Rozważania
o wierze”, „Służyć wzrastaniu w prawdzie
i miłości”, „Szkoła katolicka”, „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”) oraz czytanie Pisma Świętego,
- uczestnictwo szkoleniach organizowanych przez SPSK. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- notatki własne,
- spis lektur oraz refleksje z lektury. cały okres stażu
Codzienna modlitwa osobista. Codzienna modlitwa uwielbienia oraz dziękczynna, modlitwa w kaplicy szkolnej. ___ cały okres stażu
Udział w uroczystościach związanych ze świętami katolickimi. Współorganizowanie Dnia Papieskiego, Dnia Patrona szkół SPSK – uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego, Triduum Paschalnym, Zesłaniu Ducha Świętego, Bożego Ciała, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- notatki własne,
- fotorelacje. zgodnie z kalendarzem
Sakramenty święte. Regularne przystępowanie do spowiedzi i komunii świętej. Ukazywanie ważności sakramentów świętych uczniom. cały okres stażu
Troska o obecność prawdy w treściach nauczania oraz dobra i miłości w pracy wychowawczej. Prowadzenie zajęć w oparciu o założenia i statut szkoły. Scenariusz zajęć. cały okres stażu
Praktykowanie wiary w życiu codziennym. Życie zgodne z postulatami wiary katolickiej.
Przestrzeganie 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, życie zgodne
z przykazaniem miłości, przestrzeganie
postów. cały okres stażu
Pielęgnowanie życia wewnętrznego, będącego motorem i źródłem rozwoju osobowości. - Udział w rekolekcjach,
- udział w szkoleniach organizowanych przez organ prowadzący,
- Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu.
- notatki własne.
cały okres stażu
ROZWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE FORMACJI MORALNEJ
Postepowanie w życiu zgodnie z własnym sumieniem i normami etycznymi. Kierowanie się dobrem w życiu codziennym, kształtowanie zasad moralnych, otwartość na Ducha Świętego, świadectwo i rady drugiego człowieka. cały okres stażu
Empatia, altruizm, poszanowanie godności drugiego człowieka Reakcja na krzywdę bliźniego, pomoc w każdej sferze życia, udział w akcjach charytatywnych. ___ cały okres stażu
Systematyczna praca nad sobą, poszukiwanie dróg do stawania się lepszym człowiekiem. Życie zgodne z nakazami wiary rzymsko – katolickiej, nakłanianie do czynienia dobra w świetlicy i na lekcjach języka włoskiego. ___ cały okres stażu
Rachunek sumienia, regularna spowiedź, żal za grzechy. ¬¬___ ___ cały okres stażu
Formowanie systemu wartości u uczniów – rozwój moralny. - Prowadzenie zajęć na temat rozwoju moralnego, poznanie zagrożeń i sposobów obrony przed nimi,
- dbanie o rozwój moralny uczniów. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- scenariusz zajęć. cały okres stażu
ROZWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE FORMACJI KULTUROWEJ
Wzbogacanie wiedzy
w zakresie kulturowym. Uczęszczanie do teatru, kina, udział
w koncertach, wyjazdy krajoznawcze celem poznania zabytków, historii odwiedzanych miejsc. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie,
- refleksje. cały okres stażu
Propagowanie kultury polskiej, poznanie znaczenia i wartości kultury poprzez kontakt z nią. Współorganizowanie apeli dotyczących obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie. zgodnie z kalendarze
Krzewienie w środowisku uczniowskim wiedzy o kulturze i tradycjach włoskich. Tematyczne lekcje o włoskiej kulturze i tradycjach obejmujące zagadnienia takie jak: włoskie święta, kuchnia włoska, sport. Scenariusze zajęć. cały okres stażu
Dbałość o estetykę miejsca pracy i klasy. Przygotowanie gazetek szkolnych w świetlicy. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie. cały okres stażu
ROZWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE FORMACJI SPOŁECZNEJ
Współorganizowanie i udział w świętach i wydarzeniach świeckich.
Spotkania z okazji świąt świeckich: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie,
- refleksje. zgodnie z kalendarzem
Dbanie o relacje międzyludzkie.
Tworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy i w domu w oparciu o takie wartości jak: koleżeństwo, szacunek, tolerancja, poszanowanie godności bliźniego. Uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych. Prezentowanie własnych poglądów z poszanowaniem poglądów drugiego człowieka. ___ cały okres stażu
Właściwy stosunek i posłuszeństwo przełożonym, przestrzeganie praw i obowiązków wydanych przez władze szkoły. Stosowanie się do regulaminów, a także zarządzeń wydawanych przez Dyrekcję szkoły SPSK. ___ cały okres stażu
Przeżywanie dobra wspólnego jako wartości poprzez tworzenie własnego warsztatu pracy. Korzystanie z dodatkowych podręczników, tworzenie autorskich kart pracy na lekcje języka włoskiego oraz tworzenie testów sprawdzających. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- karty pracy. cały okres stażu
ROZWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE FORMACJI FIZYCZNEJ
Odkrywanie wiary jako podstawy życia fizycznego i psychicznego.
Szanowanie i dbanie
o własne zdrowie i życie.
Dbanie o higienę osobistą, zdrowe odżywianie się, przebywanie na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, uprawianie sportu.
__ cały okres stażu
Udział w pielgrzymkach i rajdach organizowanych przez Parafie oraz szkoły SPSK ___ - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie.
cały okres stażu
Organizowanie zajęć ruchowych ogólnorozwojowych w świetlicy Aktywne prowadzenie porannych zajęć ruchowych ogólnorozwojowych w świetlicy - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie.
cały okres stażu
Organizowanie zajęć tanecznych Aktywne prowadzenie zajęć tanecznych w świetlicy szkolnej - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- fotografie.
cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. - Analiza dokumentów, tj. orzeczenia, opinie, IPET,
- konsultacje z wychowawcą klasy,
- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, z pedagogiem psychologiem szkolnym, z logopedą,
- systematyczna współpraca rodzicami ucznia,
- obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy. Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. Notatki własne. cały okres stażu
Indywidualizacja nauczania. - Opracowanie planu pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- uwzględnienie w pracy różnorodnych form i metod,
- dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
- zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
- współpraca z opiekunem stażu przy przeprowadzaniu i opracowaniu diagnoz,
- pomoc przy sporządzaniu opinii i oceny opisowej. - Plan pracy z uczniem,
- notatki własne,
- zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu
Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej. Lektura prasy specjalistycznej oraz
literatury fachowej. - Spis lektur,
- notatki własne. cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć. Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć. Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu
Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego. - Wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w programie,
- udzielanie innym nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi pomocy w doborze form i metod pracy,
- pomoc wychowawcy klasy w codziennej pracy, wspieranie integracji klasy poprzez wspólne przedsięwzięcia (spotkania, wycieczki, uroczystości). - Sprawozdania z wycieczek i uroczystości,
- fotografie,
- zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu
Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. - Prowadzenie zajęć świetlicowych wg programu,
-współorganizowanie konkursów i uroczystości,
- przygotowanie gazetek ściennych. - Scenariusz zajęć,
- fotografie z odbytych uroczystości,
- z apis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu
Spotkania i rozmowy z rodzicami. Spotkania okolicznościowe, rozmowy indywidualne. Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu. cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 5 Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym. Udział w szkoleniach. Udział w zespołach samokształceniowych oraz szkoleniowych radach pedagogicznych. - Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu,
- certyfikaty i zaświadczenia z odbytych szkoleń. cały okres stażu
Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych. Lektura materiałów pedagogicznych. Recenzje z przeanalizowanej literatury. cały okres stażu
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych. Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych. – Scenariusze zajęć,
- autorskie prezentacje multimedialne,
- pomoce dydaktyczne. cały okres stażu
Czynny udział w życiu szkoły. Organizowanie:
- Konkurs języka włoskiego Bella Italia,
- Konkurs plastyczny,
- Kiermasz Świąteczny,
- Warsztaty Decoupage,
- Zajęcia taneczne w świetlicy szkolnej.
Pomoc w organizacji:
- Bal karnawałowy
- Dzień Dziecka- festyn rodzinny. - Dokumentacja szkolna,
- scenariusze zajęć i imprez,
- fotografie.
cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju na pedagogicznej stronie internetowej.
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami. - Plan rozwoju zawodowego,
- adres strony internetowej.
na bieżąco

§ 6 ust. 2 pkt 6 Umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Przygotowywanie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej. Dokumentacja szkolna w wersji elektronicznej Wpisy na stronie internetowej szkoły oraz na profilu szkolnym na stronie www.facebook.com cały okres stażu
Przygotowywanie dyplomów dla uczniów. Dyplomy dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz konkursów i uroczystości szkolnych Wzory dyplomów. cały okres stażu
Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Prezentacja multimedialna. Prezentacja multimedialna. cały okres stażu
Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniem. - Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer, tablet, rzutnik w celu utrwalania i poszerzania zagadnień omawianych na lekcjach),
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych dydaktyce, awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisom oświatowym. - Prezentacje multimedialne,
- spis stron internetowych. cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 7 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie kryteriów omawiania hospitowanych zajęć.
Notatki własne. cały okres stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Autorefleksja i samoocena własnych umiejętności. Notatki własne na bieżąco
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. - Plany wynikowe,
- sprawdziany,
- scenariusze,
- sprawozdania. na bieżąco
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli. Obecność podczas zajęć. Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu. - Karty obserwacji,
- notatki. cały okres stażu
Prowadzenie zajęć. Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie z obserwatorem zajęć. Scenariusz zajęć. 1 godz. w miesiącu

§ 6 ust. 2 pkt 8 Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. - Notatki własne,
- wyniki analizy przeprowadzanych badań diagnostycznych. cały okres stażu
Poznanie sytuacji wychowawczej w domu. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zapoznanie się z kartami informacyjnymi o uczniach.
Zapis konsultacji w dzienniku. - Dokumentacja wewnętrzna grupy,
- notatki. cały okres stażu

Motywacja uczniów do nauki i rozwoju. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw. Karty ewaluacji po zajęciach.
cały okres stażu

........................................
Podpis nauczyciela stażysty

Zatwierdzono do realizacji:

........................................
podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.