X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 – 31.05.2019 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Barcikowska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Barbara Barcikowska
Organizacja stażu
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
· Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
· Rozporządzenie MENiS 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień 2016 rok.
Podczas stażu.
Wrzesień 2016 rok.
· Notatki własne
· Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
· Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Wrzesień 2016 rok.
Podczas stażu
· Wniosek o rozpoczęcie stażu.
· Kontrakt.
· Plan rozwoju zawodowego.
· Harmonogram współpracy.
·Własne notatki (wnioski z obserwacji).
· Scenariusze zajęć, karty pracy.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii, itp.).
Podczas stażu
· Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
· Sprawozdanie.
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Maj 2019 rok
Czerwiec 2019 rok
· Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Okres stażu
· Zaświadczenia o ukończeniu kursów
· Notatki własne
· Spis literatury
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
Na bieżąco
·Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień
3. Prowadzenie dokumentacji
1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3. Miesięczne plany pracy.
Na bieżąco
· Dziennik zajęć
· Plany pracy
· Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet.
Okres stażu
· Notatki.
· Podsumowania półroczne.
· Protokoły spotkań.
· Listy obecności.
- Ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę, itp.
Na bieżąco
· Notatki
· Adnotacje w dzienniku zajęć.
· Scenariusze uroczystości
· Zdjęcia
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych
1. Kubusiowi przyjaciele natury.
2. Czytające przedszkola, związany z akcją Cała Polska czyta dzieciom.
W ciągu stażu
· Zaświadczenia
· Notatki
· Zdjęcia
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
1. Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.
2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policją.
Okres stażu
· Adnotacje w dzienniku zajęć
· Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
· Zdjęcia
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi.
Wg harmonogramu
· Scenariusze.
· Adnotacje w dzienniku zajęć.
· Zdjęcia
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Surfowanie w internecie.
Okres stażu
· Spis literatury
· Zaświadczenia
· Notatki
7. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.
Na bieżąco
· Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
· Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie:
- Scenariuszy i konspektów zajęć.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty
W ciągu stażu
· Plany pracy
· Karty obserwacji
· Scenariusze
· Wykaz stron internetowych pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awanszawodowy. org, portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2016 rok
W ciągu stażu
· Spis wykorzystanych stron internetowych.
· Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.
3. Publikacje w Internecie.
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
Listopad 2016
W ciągu stażu
· Plan rozwoju zawodowego
· Scenariusze zajęć
§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
W ciągu stażu
· Zaświadczenia
· Wykaz książek i czasopism
· Spis stron internetowych
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
W ciągu stażu
· Wpisy w dzienniku
· Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami.
W ciągu stażu
· Wykaz tematyki spotkań
· Potwierdzenie dyrektora
§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres stażu
· Wykaz aktów prawnych
2. Studiowanie przedszkolnej
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów.
Okres stażu
· Notatki
· Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązującyc przepisów.
Okres stażu
· Adnotacje w dziennikach zajęć
· Programy wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
· Wykaz literatury

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.
Plan sporządziła:
Plan zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.