X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41951
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, wychowanie fizyczne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Kinga Królik
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Dymek

Opiekun stażu: mgr Robert Ogrodniczek
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

Formy realizacji

Termin
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian. 1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego.
• Odbycie szkolenia na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.
• Uczestniczyć w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty)
• Brać udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy sprawnościowe, tabele wyników.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

4. Poznanie zasad organizacji oraz funkcjonowania szkoły.
• Zapoznanie się z dokumentacja obowiązującą w szkole.
• Udział w zebraniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne i dzienniki pozalekcyjne. Wrzesień 2016

Wrzesień 2016

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego

Przez cały okres stażu

Systematycznie

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
• Prowadzenie na lekcji pogadanek o tematyce prozdrowotnej
2. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
• Sprawowanie opieki podczas wyjść klasowych, wycieczek szkolnych.
• Angażowanie się w akcje oraz wydarzenia szkolne: konkursy, zbiórki charytatywne.
4. Organizacja szkolnych rozgrywek sportowych oraz innych wyjść w celu uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego.

Wg potrzeb

W ciągu każdego roku szkolnego
3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach.
• Poszukiwanie interesujących materiałów w Internecie do wykorzystania na lekcjach.
• Opracowywanie testów, scenariuszy, harmonogramów zawodów sportowych.
• Uzyskiwanie wiedzy z zakresu awansu zawodowego, prawa oświatowego.

Cały okres stażu

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej, oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
2. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
Cały okres stażu

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał stażu.
Znajomość zasad regulujących funkcjonowanie szkoły i organizacji jej zadań.
1. Zapoznanie się z dokumentami szkoły: Statut, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, przepisy BHP
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
3. Znajomość aktów prawnych.
Cały okres stażu

Zatwierdzenie Dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.