X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41909
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko

mgr Anna Murat
- nauczyciel mianowany

Kwalifikacje

magister w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczej,
studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej

Stanowisko

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa

Przedszkole nr 6 w Świdniku
Ul. Środkowa 2

Okres stażu

2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r do 31.05.2019r

Cel główny

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

• Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego IX 2016

Okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Opracowanie materiałów okazujących realizację zadań

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dokumentacja

Sprawozdanie z realizacji planu Okres stażu

V 2019
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
• Hospitacje zajęć przez dyrektora
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć Okres stażu

Okres stażu
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych : literka.pl, bliżej przedszkola.pl, przedszkola.edu.pl, rokwprzedszkolu.pl.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Zaświadczenia

Wykaz interesujących

książek,

Stron internetowych

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
• Pisanie protokołów Dziennik zajęć

Plany współpracy

Teczka obserwacji dzieci

Plany pracy

Semestralne sprawozdania

Protokoły Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
2016/2017

2016/2017

6. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
• Udział w imprezach ogólno przedszkolnych
• Organizowanie zebrań z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami
• Włączanie rodziców w organizację uroczystości (akcja pieczenia pierników)
• Organizowanie zajęć otwartych
• Organizowanie wycieczek
Zdjęcia
protokoły

Scenariusze zajęć otwartych

Okres stażu
7. Wykonywanie czynności dodatkowych
• Prowadzenie gazetki dla rodziców „Moje Przedszkole”
• Prowadzenie koła zainteresowań:
-„Łamigłówki Mądrej główki”
- „Sprawne rączki”
Gazetki
2016/2017
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń
• Zajęcia otwarte dla rodziców
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w kiermaszach i uroczystościach przedszkolnych
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Rozmowa. Poznanie ciekawych zawodów Plan współpracy

Lista obecności
Sprawozdania

Lista kontaktów indywidualnych

Scenariusze zajęć

Zdjęcia

Zdjęcia
Podziękowania
potwierdzenia Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. :Biblioteka, poczta, MOK itp.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
• Współpraca z logopedą
• Współpraca z MOK
Plan współpracy

Zaświadczenia
Zdjęcia

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p Zadania
Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych przy użyciu komputera
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań za pomocą komputera
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z wykorzystaniem Internetu
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja

Sprawozdania,
scenariusze, plany

Wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu
2.

Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola Strona przedszkola zamieszczona
w Internecie

Okres stażu
3.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Płyty CD, DVD

Zdjęcia
Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p Zadania
Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Opublikowanie na stronie internetowej „Planu rozwoju zawodowego”
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Zaświadczenie
Publikacja w internecie I semestr roku szkolnego 2016/2017
2. Własna publikacja w internecie
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania materiałów edukacyjnych na portalu internetowym Wydruk publikacji, zaświadczenie Okres stażu
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami Scenariusze

Lista obecności nauczycieli Okres stażu

Okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach
• Udostępnienie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p Zadania
Forma realizacji Sposób dokumentowania termin
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu treści edukacji regionalnej
„Świdnik – moja mała ojczyzna”
• Opracowanie programu
• Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej
• Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną
• Realizacja programu według ustalonego planu pracy – roczny harmonogram proponowanych tematów do realizacji, ankieta ewaluacyjna
Rok szkolny 2017/18

Okres stażu

Program i inna dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

l.p Zadania
Forma realizacji Sposób dokumentowania
Termin

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci • Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

• Obserwacja dzieci na tle grupy.

• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Scenariusze zajęć.

Obserwacje.

Scenariusze zajęć Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu
2. Praca z dziećmi z trudnościami. • Prowadzenie zajęć wyrównawczych Wpisy do dziennika.

Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym. Okres stażu

wg potrzeb
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów Dyplomy, podziękowania. Okres stażu wg potrzeb
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.

• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Poczta, itp.

• Współpraca z MOK

• Współpraca z Biblioteką Publiczną Adnotacje w dzienniku,

Kronika przedszkolna.

Zaświadczenia.

Zdjęcia.
Okres stażu.

Okres stażu
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Cykliczna organizacja ogólno przedszkolnych konkursów dla dzieci

 „Moje miasto – Świdnik”(wykonanie makiety, konkurs przeznaczony dla dzieci starszych)

 „Lotnisko w moich oczach”

• Przygotowanie dzieci do konkursów poza przedszkolnych organizowanych przez inne placówki
• Współudział w organizowaniu i prowadzeniu „Dni otwartych przedszkola” Podziękowania, dyplomy

Podziękowania, dyplomy

Scenariusze, zdjęcia
Okres stażu

Okres stażu
6. Wspieranie zdrowia psychicznego • Opracowanie programu adaptacyjnego „Adaptacja bez łez”
 Zorganizowanie zebrania z rodzicami
 Wypełnienie przez rodziców ankiety: informacje o dziecku w celu poznania potrzeb i upodobań przyszłych przedszkolaków
 Współorganizowanie i prowadzenie zajęć adaptacyjnych
 Opracowanie ulotki dla rodziców Potwierdzenie Dyrektora
Ankieta

Scenariusze zajęć

Ulotka dla rodziców

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

l.p Zadania
Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku
• Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.

• Współorganizowanie badań przesiewowych (wad postawy).

• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.

• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.

• Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez przychodnię Opinie.

Potwierdzenia.

Zdjęcia.

Zaświadczenia. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb

Okres stażu
2. Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.

• Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi Potwierdzenie współpracy.

Zdjęcia. Okres stażu.

Okres stażu.
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Świdniku • Zwiedzanie szkoły podstawowej

• Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.

• Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji. Potwierdzenia.

Zdjęcia.

Podziękowania

Dyplomy. Okres stażu.

Zgodnie z potrzebami.
4. Współpraca z Komendą Policji w Świdniku
• Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.

• Pogadanki na temat bezpieczeństwa. Zaświadczenia.

Podziękowania.

Potwierdzenia Okres stażu
5. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świdniku
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.

• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.

• Zainteresowanie zawodem strażaka.

• Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru.

• Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Potwierdzenie współpracy.

Zdjęcia. Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.
6. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
• Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
• ,,Góra grosza”,
• „Pomóżmy czworonogom”,
• Udział w zbiórkach: baterii, makulatury Potwierdzenia.

Podziękowania.

Zdjęcia. Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

l.p Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania Termin

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Identyfikacja problemu.

• Geneza i dynamika zjawiska.

• Znaczenie problemu.

• Prognoza.

• Propozycje rozwiązania.

• Wdrażanie oddziaływań.

• Efekty oddziaływań.

Opis przypadków

Okres stażu

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu
jak 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.