X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4157
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela doradcy zawodowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Przesyłam Państwu plan rozwoju nauczyciela - doradcy zawodowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku.

§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
a) założenie teczki „Awans zawodowy”.
2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
3. Prowadzenie lekcji z zakresu poradnictwa zawodowego w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Sanoka i na terenie objętych działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
4. Odbywanie indywidualnych spotkań z młodzieżą, a także rodzicami z zakresu poradnictwa zawodowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
5. Współorganizowanie uroczystości w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku np.:
40 – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

(Wrzesień 2008;Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej);
(Teczka stażysty. Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady. Dziennik doradcy zawodowego).


§ 7.1.2.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych form kształcenia ustawicznego.

1. Udział w konferencjach i szkoleniach.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez:
a) aktywny udział w wewnątrzporadnianym systemie doskonalenia nauczycieli (WDN).
b) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
a) Budowanie bazy materiałów dydaktycznych:
> książek;
> testów;
> czasopism.
4. Aktywny udział w spotkaniach zespołu pedagogicznego funkcjonującego w Poradni.
5. Udział w spotkaniach z pedagogami szkolnymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku.

(Cały okres stażu. W okresie trwania stażu).
(Potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy. Spis zebranych pozycji, testy, czasopisma. Notatki. Sprawozdania).


§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji, między innymi:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
b) Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późniejszymi zmianami).
3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet).
4. Poznanie zasad funkcjonowania placówki:
a) Analiza dokumentacji placówki (Statutu, regulaminów wewnętrznych).

(IX – X 2008; Okres stażu).
(Podręczna biblioteka z dokumentami, baza linków www.
Wypisy z aktów prawnych).


§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
a) Zawarcie kontraktu.
b) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrekcji – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
e) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a) Opracowanie autorskiego programu z zakresu doradztwa zawodowego.
b) Opracowanie i przygotowanie narzędzi oraz pomocy do prowadzonych zajęć.
c) Opracowanie i przedstawienie semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy doradcy zawodowego.
3. Prowadzenie dokumentacji doradcy zawodowego – dziennik pracy doradcy zawodowego.

(Wrzesień 2008.Sierpień – wrzesień 2008; Cały okres stażu).
(Kontrakt. Karty obserwacji zajęć. Scenariusze. Konspekty).

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z dyrektorami, gronem pedagogicznym, a także pedagogami szkolnymi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Sanoka na terenie objętych działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Przygotowywanie gazetek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o charakterze informacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne, najpopularniejsze kierunki studiów, lokalny rynek pracy).

(Cały okres stażu).
(Potwierdzenie współpracy. Zdjęcia).


§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie materiałów przy pomocy komputera.
2. Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.
3. Wykorzystywanie zasobów internetowych we własnej pracy.
4. Publikowanie własnych prac.
a) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.publikacje.edux.pl
b) Publikacja scenariuszy niektórych lekcji.
5. Wykorzystywanie technologii multimedialnej w prowadzeniu zajęć (rzutnik multimedialny, laptop).

(Cały okres stażu. 2009)
(Teczka stażysty. Zaświadczenie www.publikacje.edux.pl).


§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela.

1. Ciągłe poszerzanie wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii, profilaktyki społecznej, resocjalizacji i pokrewnych kierunków.
2. Korzystanie z zasobów internetowych, publikacji oraz biblioteki pedagogicznej.
3. Stała współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z Sanoka oraz na terenie objętych działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także z instytucjami takimi jak:
a) Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie.
b) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.
4. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty.
5. Przygotowanie do wykorzystania przez wychowawców wzorcowych pogadanek na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i kierunków studiów.

(Cały okres stażu).
(Notatki. Potwierdzenia. Dziennik doradcy zawodowego).


§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Tworzenie i realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Analiza statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
3. Bieżąca analiza prawa oświatowego.

(Cały okres stażu).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.