X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4154
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Owsianik
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Głowackiego 111, 82- 200 Malbork
Opiekun stażu: Pani XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 30.09.2008 r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: 30.05.2009 r.
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. SFERA ORGANIZACYJNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2008 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Współpraca z opiekunem stażu rozmowy, obserwacje na bieżąco Spotkania z opiekunem stażu , konsultacje
Zapoznanie się z zasadami funkcjo-nowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-Statutem Szkoły
-Program Wychowawczy Szkoły
-Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania wrzesień 2008 oraz
na bieżąco Zapisy w dziennikach, konspekty
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami. Na bieżąco Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i klasy Planowanie, organizacja, udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły i klasy, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Na bieżąco Wspomniane dokumenty
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu rozwoju Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

II. SFERA DYDAKTYCZNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Opracowanie indywidualnego planu edukacji dla uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce. Opracowanie z uwzględnieniem zaleceń z Orzeczeń z PPP Wrzesień 2008 Ujęcie celów edukacyjnych i form oddziaływania na danego ucznia
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji treści nauczania zintegrowanego. Odpowiedni dobór i kolejność tematów. Pomoc w prowadzeniu lekcji. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, wystrój gabinetu. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami nauczania zintegrowanego. Na bieżąco Wystrój gabinetu.
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach -studiowanie literatury metodycznej
-obserwacje Na bieżąco konspekty, arkusze obserwacji lekcji
Przystosowanie sali do nauki, stworzenie pomocy naukowych, wyeksponowanie pracy uczniów i późniejsze ich wykorzystanie metoda projektowa, metody aktywizujące Na bieżąco Wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Jeden raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji
Obserwacje i hospitacje zajęć Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie Jeden raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej i obserwującej na temat pracy dydaktycznej
Autorefleksja z przeprowadzonych zajęć rozmowy pohospitacyjne, po obserwacji, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania Na bieżąco oraz w przeszłości Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

III. SFERA OSOBISTA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom , biblioteka Na bieżąco portale internetowe,
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
Analiza i samoocena swoich zachowań notatki i rozmowy pohospitacyjne i po obserwacji Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,
przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji,
publikacje w internecie

IV. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA
Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły Analiza Programu Wychowawczego
Szkoły październik 2008
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia. Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów,
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki.
Sporządzenie kontraktu z uczniami Na bieżąco Konspekty
Kontrakt
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Na bieżąco

Wyniki we współpracy z uczniem

Dzienniki obserwacji
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat dobrego wychowania, wycieczki, wyjazdy szkolne lub klasowe, imprezy szkolne i klasowe. Na bieżąco Konspekty ,świadomość kulturalnego zachowania się uczniów.

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.