X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4231
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .........
Opiekun stażu: .........
Miejsce pracy: Przedszkole .......
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Data zakończenia stażu:31.05.2009

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki;
- samokształcenie;

Plan działania:
(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

ZADANIA WSTĘPNE.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Czytanie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.
Wrzesień
Napisanie planu rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu.
Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 grudnia 2004 r.
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
Bibliografia literatury pedagogicznej.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień
Okres stażu
Współpraca.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

§6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja.
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Organizacja zajęć własnych.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.
Plany miesięczne.

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w grupie (dziennik, dokumentacja wychowawcy).
Wrzesień
Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Analiza dokumentów:
Statutu Przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczego, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej, specjalistów przedszkolnych (logopeda, pedagog).
Wrzesień – Październik
Zapoznanie się.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.
Udział w szkoleniu BHP.
Wrzesień
Zależny od harmonogramu szkoleń BHP.
Potwierdzenie odbycia szkolenia.
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Okres stażu.
Teczka stażysty.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrekcji przedszkola.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Do końca czerwca
Sprawozdanie z realizacji stażu.


§6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.
Raz w miesiącu.
Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora szkoły.
Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja.
Raz w miesiącu.
Harmonogram przeprowadzanych zajęć, wnioski, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.
Systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i codziennych scenariuszy zajęć. Tworzenie miesięcznych planów. Tworzenie codziennych scenariuszy. Okres stażu. Plan pracy, scenariusze zajęć

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Według potrzeb.
Skonstruowane scenariusze, konspekty z wykorzystaniem literatury i Internetu.
Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Okres stażu
Zaświadczenie.
Lista obecności.
Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych.
Czytanie, różnych pozycji książkowych, artykułów specjalistycznych stron internetowych.
Okres stażu.
Dziennik lektur, spis artykułów i stron internetowych.

Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki własne.


§6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Okres stażu.
Notatki własne.
Rejestr pozycji.
Diagnoza
Prowadzenie kart obserwacji.
Okres stażu.
Karty obserwacji dziecka.

Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.
Okres stażu.
Notatki własne.

Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
Październik – listopad
Notatki własne.

Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Okres stażu.
Sprawozdanie.
Dokumentacja fotograficzna.

Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach oraz wycieczkach Włączenie się do organizacji imprez, np.:
- Pasowanie 3-latków na przedszkolaków – (październik),
- Wróżby, wosku lanie Andrzejkowe świętowanie –(listopad)
• - ,,Mikołajki’’ - wspólne zabawy, prezenty – (grudzień)
• - Spotkania przy choince -Ratusz – (grudzień),
- Wigilijne spotkania z pastorałką, kolędą – (grudzień),
- Wigilia dla przedszkolaków – (grudzień),
- Choinka – zabawa karnawałowa (styczeń),
- „Dzień Babci i Dziadka – życzenia i upominki wnucząt – (styczeń),
- Walentynki (luty),
- Pierwszy dzień Wiosny – (marzec)
- Obchody „Święta Ziemi” – wszystkie grupy – (kwiecień),
- Święto Konstytucji 3 Maja – (maj),
- „Dzień mamy i taty” – spotkania z rodzicami, życzenia – (maj),
- „Z Dziećmi i dla Dzieci” – Światowy Dzień Dziecka - czerwiec
- „Żegnamy starszaków” – czerwiec
- Zakończenie roku szkolnego,
- Udział w wycieczkach przedszkolnych,
- współredagowanie kroniki przedszkolnej i gazetki przedszkolnej.
Okres stażu. Posiadam zdjęcia, kronikę, gazetkę. Potwierdzenie nauczyciela współpracującego i pomocy.


§6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Notatki.
Arkusze obserwacji.
Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI.

Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
Prowadzenie kroniki przedszkola.
Dekoracje przedszkola.
Okres stażu.
Kronika przedszkola.
Ksero kilku stron kroniki.
Dokumentacja fotograficzna.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
Okres stażu.
Pomoce wykorzystywane w zajęciach.
Dokumentacja fotograficzna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.