X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41204
Przesłano:

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Scenariusz zajęć dla klasy I

Scenariusz zajęć dla klasy I
Temat: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

Cele ogólne:
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
• rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
• kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele operacyjne:
• wypowiada się na temat legendy „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”,
• pisze i uzupełnia plan wydarzeń,
• słownie opisuje godło Polski, wyszukuje różnice w wizerunku Orła Białego na przestrzeni wieków,
• potrafi pokolorować godło Polski,
• wie, w jakich miejscach można zobaczyć godło Polski,
• twórczo współpracuje w grupach rozwiązując różne problemy,
• wyjaśnia swoimi słowami definicje: stolica, gród, wieś, miasto, osada,
• wskazuje i zaznacza na mapie stolice Polski,
• wie, jakie były dawne i obecna stolica Polski.

Metody:
• metody aktywne (twórczego rozwiązywania problemów),
• praca z tekstem,
• praktycznego działania.

Formy pracy:
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
• zagadka, zdjęcia grodów, miast, stolic, osad, mapa fizyczna Polski, 3 czerwone kółeczka, definicje pojęć terenów administracyjnych, 2 koniki pluszowe, kontury godła Polski.
Przebieg zajęć:
1) Zagadka.
• N. czyta U. zagadkę o orle białym: „W państwowym godle umieszczony, głowa stworzona do korony”.
2) Słuchanie legendy.
• N. czyta U. „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie” Justyny Bednarek. Ilustruje ją zdjęciami wyświetlanymi na tablicy interaktywnej i przedstawia gród Gniezno, który stał się pierwszą stolicą Polan.
3) Kojarzenie obrazka z fragmentem legendy.
• U. przyglądają się ilustracji. Opowiadają te fragmenty legendy, które wydarzyły się wcześniej i później od wydarzenia przedstawionego w podręczniku na s. 5. Przewidują, która z pokazanych postaci jest Lechem, która – Rusem, a która – Czechem. Uzasadniają swoje wybory.
4) Uzupełnianie planu legendy.
• U. uzupełniają plan wydarzeń. Czytają plan i starają się opowiedzieć całą legendę w kolejności chronologicznej. Wykorzystują podane fragmenty zdań (Dawno temu..., Pewnego dnia..., Nagle Lech..., Tak powstało...).
5) Wyjaśnianie pochodzenia nazwy Gniezna.
• U. zastanawiają się nad pochodzeniem nazwy grodu. Odpowiadają na pytania N.: Kto nazwał gród Gnieznem?, W Jakich okolicznościach powstała nazwa grodu?, Co stało się symbolem państwa Polan?
6) Szukanie różnic w wizerunku Orła Białego.
• U. oglądają godło Polski i zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w wizerunku orła. Opisują kolejne etapy zmian, zwracając uwagę na samą sylwetkę ptaka.
7) Kolorowanie godła Polski.
• U. otrzymują kontury godła Polski. Kolorują je zgodnie z pokazanym wzorem.
8) Zabawa ruchowa z pluszowymi konikami.
• N. pokazuje U. pluszowe koniki, które wydają dźwięki naśladujące konie. U. próbują naśladować te dźwięki.
9) Szukanie godła Polski.
• U. szukają w klasie godła Polski. Zastanawiają się w jakich miejscach można je jeszcze zobaczyć.
10) Wyjaśnianie pojęć.
• U. zostają podzieleni na 5 grup. Każda z grup otrzymuje definicje pojęć (osada, wieś, miasto, gród, stolica). Każda grupa czyta definicję i próbuje ją wyjaśnić.
11) Uzupełnianie zdań.
• U. uzupełniają zdania nazwami miast – stolic Polski (I-Gniezno, II-Kraków, III- Warszawa).
12) Wskazywanie stolic na mapie.
• N. rozwiesza mapę fizyczną Polski. U. szukają na niej stolic Polski (dawnych i obecnej). N. oznacza miasta czerwonymi kółeczkami. U. określają na podstawie mapy położenie miast ( w jakim regionie leżą, nad jakimi rzekami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.