X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41100
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zespół Szkół nr 1

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: : mgr J. Cuper

Posiadane kwalifikacje: UAM studia magisterskie - kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z j. angielskim

Miejsce odbywania stażu:

Dyrektor:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zgodnie z § 7.2. pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
-sporządzenie planu rozwoju zawodowego
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

-rozmowa, ustalenie zasad współpracy, sporządzenie kontraktu
-ustalenie terminów spotkań
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

-dokonywanie na bieżąco wpisów w dziennikach

4Pogłębianie wiedzy i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy

-udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
-uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, kursy, konferencje itp.)
-studiowanie literatury fachowej, rozbudowanie własnej biblioteki przedmiotowej
-stosowanie aktywnych metod nauczania
-poszerzanie bazy pomocy dydaktycznych
( w tym przygotowanych samodzielnie)

5.Publikowanie własnych prac

-publikacja wybranych scenariuszy zajęć
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

-gromadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu
-sformułowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z § 7.2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów

-indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami
-obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
-konsultacje z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
-analiza orzeczeń i opinii PPP

2.Indywidualizacja pracy na zajęciach, uwzględnianie zainteresowań i potrzeb uczniów, ,problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

-dostosowywanie kart pracy, testów do indywidualnych możliwości uczniów
-przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z j. angielskiego
-praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniami zdolnymi
-rozmowy z rodzicami, współpraca w rozwiązywaniu problemów uczniów
-uwzględnianie na zajęciach problematyki społecznej i cywilizacyjnej(odmienność kulturowa itp. )

3.Działania na rzecz szkoły i środowiska

-aktywne włączanie się w realizację imprez i innych zadań promujących szkołę
-udział uczniów w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne placówki, instytucje

Zgodnie z § 7.2. pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela

-opracowywanie dokumentacji nauczycielskiej m.in. scenariuszy zajęć, planów nauczania, sprawozdań
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych (np. kart pracy, kart obrazkowych -flashcards, kart wyrazowych, dyplomów)
-aktywne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach internetowych
-publikowanie materiałów i korzystanie z zasobów portali edukacyjnych w celu zdobycia informacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy
-wykorzystanie poczty e-mail w celu kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
-korzystanie z komputera na zajęciach j. angielskiego (ćwiczenia online, filmy, historyjki dźwiękowo-obrazkowe)
-wskazywanie uczniom stron internetowych przydatnych w uczeniu się języka obcego

2.Wykorzystanie techniki komputerowej i zasobów Internetu w celu poznania procedury przebiegu stażu i jego dokumentowania

-wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
-korzystanie z zasobów Internetu w celu śledzenia zmian w przepisach prawa oświatowego i uzyskiwania informacji dotyczących awansu zawodowego

Zgodnie z § 7.2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

-samodzielne studiowanie publikacji z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki
-aktualizowanie wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia

2.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej

-współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom wskazówek i porad
-wdrażanie propozycji, pomysłów, rozwiązań zaczerpniętych z literatury fachowej
-dbanie o właściwe zachowanie uczniów podczas lekcji, wskazywanie pożądanych zachowań i postaw

Zgodnie z § 7.2. pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

-analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty
-aktualizacja wiedzy poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi

2.Analiza dokumentacji szkolnej

-analiza i zapoznawanie się na bieżąco z ewentualnymi zmianami w dokumentacji regulującej pracę w placówce (Statut szkoły i przedszkola, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program profilaktyki, Regulaminy

3.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

-udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-współpraca z Radą Rodziców

Plan rozwoju zawodowego napisany został na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393) 
Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Opracowała Joanna Cuper

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.