X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41150
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Monika Jaroszyńska
nauczyciel mianowany

Przedszkole nr 1 w Piasecznie ul. Kauna 4

Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu

Piaseczno, 1 września 2017 r.

Zadania organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego
okres stażu
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz Planu rozwoju zawodowego
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie materiałów i dokumentów
• przygotowanie sprawozdania
wrzesień 2011
okres stażu
plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Lp Zadania
Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Uczestnictwo w pracach organów przedszkola
• Badanie oceny i skuteczności podejmowanych działań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służące doskonaleniu tych działań – ewaluacja wewnętrzna
• Opracowanie narzędzi badawczych oraz ich analiza i podsumowanie
okres stażu
okres stażu
dokumentacja ewaluacji wewnętrznej
narzędzia, analiza i podsumowanie

2.
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej,
wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy
• Aktywny udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym (szkolenia, warsztaty, kursy)
• Spotkania WDN i Rady Szkoleniowe zgodne z potrzebami przedszkola, wspólne rozwiązywanie problemów
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych,
czasopism, nowości wydawniczych
• Prowadzenie pracy w zespołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego
materiały szkoleniowe,
protokoły
dziennik lektur
dokumentacja zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej

3.
Wzbogacenie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców
• Opracowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców
• Organizowanie spotkań ze specjalistami – psychologiem, logopedą
• Prowadzenie kącika dla rodziców, dni otwartych, zebrań grupowych
okres stażu
okres stażu
okres stażu
treści referatów
protokoły spotkań
scenariusze zajęć, ogłoszenia, protokoły zebrań

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych
• Wpisy do dziennika zajęć
• Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
• Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej,
• Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
Początek każdego roku szkolnego
Cały okres stażu
Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań
Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy
Plany miesięczne

5 Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy
• Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych w prowadzonej grupie przedszkolnej
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i zorganizowanie konkursu między przedszkolami, udział w występach, festiwalach, spektaklach.
• Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu Scenariusze, wpisy do dziennika
Zdjęcia, prace dzieci
Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L p. Zadania
Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy wychowawczo - dydaktycznej
• Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej z wykorzystaniem komputera: miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej, plany współpracy z rodzicami
• Komputerowe opracowanie materiałów do prezentacji w „Kąciku dla Rodziców” (ogłoszenia, zaproszenia na uroczystości grupowe i przedszkolne, teksty wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci)
• Komputerowe opracowanie środków dydaktycznych: scenariusze zajęć i uroczystości, napisy do czytania globalnego, napisy do obrazków,
• Wyszukiwanie na stronach internetowych materiałów do pracy z dziećmi (scenariusze zajęć,
• Wykorzystanie symboli obrazkowych w niewerbalnej komunikacji z dziećmi (obrazkowy Kontrakt Grupy)
• Komputerowe przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego
• Gromadzenie niezbędnych
• Przepisów oświatowych z Internetu
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli
okres stażu oraz w razie potrzeb
okres stażu
okres stażu
okres stażu
wrzesień 2017
okres stażu
na bieżąco
komputerowo opracowana dokumentacja
ogłoszenia, podziękowania, zaproszenia, teksty piosenek i wierszy
scenariusze zajęć
zgromadzone materiały
obrazkowy Kontrakt Grupy wg własnego pomysłu
dokumentacja do awansu zawodowego
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu Płyty DVD, VCD, CD
Prezentacje
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć szkoły

Lp. Zadania
Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Opracowanie i przygotowanie referatów i różnorodnych materiałów na posiedzenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN
• Prowadzenie szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej
okres stażu
referaty
notatki własne
protokoły

2.
Opracowanie i udostępnienie własnych scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych, pomocy dydaktycznych nauczycielkom przedszkola
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych, scenariuszy
okres stażu
potwierdzenia nauczycielek i dyrektora

3.
Współpraca z innymi nauczycielami
• Tworzenie regulaminów
• Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych
• Tworzenie scenariuszy imprez o charakterze rodzinnym
• Zajęcia koleżeńskie
okres stażu
scenariusze
notatki własne

4 Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie www.bliżejprzedszkola.pl, www.chomikuj.pl,

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego
• Realizacja programu własnego
• Ewaluacja programu
okres stażu
akceptacja dyrektora i Rady Pedagogicznej
opinia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Zapoznanie dzieci z bliższym i dalszym środowiskiem

• Organizowanie wycieczek i spacerów dla dzieci z całego przedszkola
okres stażu
karty wycieczek

2.
Podejmowanie zadań mających na celu promocję przedszkola
• Organizowanie i udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim
okres stażu
podziękowania,
dyplomy,
zdjęcia prac dzieci

3.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
• Współudział w obchodach „Święto Ziemi”
• Zbiórka puszek, baterii, segregacja śmieci
okres stażu
ogłoszenia, plakaty
zdjęcia

4.
Organizowanie spotkań i zajęć z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”
• Organizowanie spotkań tematycznych
okres stażu
notatki w zeszycie współpracy z rodzicami,
zdjęcia,
potwierdzenia prelekcji

5.
Organizowanie uroczystości z udziałem gości na terenie przedszkola i poza nim
• Przygotowanie i prowadzenie uroczystości z udziałem gości
okres stażu
scenariusze uroczystości, zdjęcia

8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania
Sposoby i formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Praca w zespole WDN
• Realizowanie zadań ujętych w rocznych planach pracy wychowawczo – dydaktycznej
okres stażu
notatki z pracy WDN, protokoły

2.
Nawiązanie współpracy z instytucjami na terenie gminy

• Organizowanie spotkań, imprez integrujących
okres stażu
karty wycieczek
zdjęcia,
podziękowania

3.
Nawiązanie współpracy z przedszkolami i szkołami działającymi na terenie gminy Piaseczno
• Organizowanie spotkań, imprez integrujących, konkursów
• Udział w imprezach organizowanych przez inne placówki
okres stażu
scenariusze spotkań dyplomy,
zdjęcia,
podziękowania

4.
Współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem, pielęgniarką, policjantem
• Organizowanie spotkań dla rodziców i dzieci
okres stażu
potwierdzenie prelekcji,
referaty

5.
Przyłączenie się do akcji charytatywnych
• Udział w akacjach: „Nakręć wózek”, „Radosna wigilia”, „Pomóż Dorosnąć”
okres stażu
podziękowania,
zaświadczenia,
dyplomy

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji
Termin Dowody realizacji

1.
Opis i analiza dwóch przypadków z problemem edukacyjnym
• Dokonanie analizy oraz przedstawienie rozwiązania dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych
okres stażu
opis i analiza

2.
Współpraca z logopedą, psychologiem zatrudnionymi w przedszkolu, oraz z rodzicami i nauczycielami przedszkola
• Wymiana spostrzeżeń i obserwacji
okres stażu
potwierdzenie współpracy,
notatki w zeszycie współpracy

3.
Poznanie środowiska dzieci, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w grupie
• Rozmowy z rodzicami, wywiad rodzinny
okres stażu
zeszyt współpracy z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.