X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i dyrektorem Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Lista obecności
• Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Realizacja zadań dydaktycznych
• Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej, programu nauczania
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku
3. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych
• Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.).
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom
• Opieka nad uczniami w czasie lekcji i podczas wyjść pozaszkolnych.
Sprawowanie dyżurów podczas przerw między lekcjami.
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Cały okres stażu
VIII-IX 2015
27.05.2019.
• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Wniosek, plan rozwoju zawodowego
• Wniosek
2. Współpraca
z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
• Ustalenie harmonogramu spotkań
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
IX 2015
IX 2015
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Kontrakt
• Harmonogram spotkań
• Scenariusze, wnioski
• Wnioski
3. Analiza swojej działalności
• Ocena skuteczności własnych działań
• Dokonywanie w razie potrzeby modyfikacji, korekt planów i metod pracy
• Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w planie rozwoju celów
• Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
V 2019
V 2019
• Wnioski
• Korekty w programach
• Sprawozdanie ze stażu
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• Przygotowywanie materiałów, pomocy wzbogacających klasę
• Gromadzenie prac uczniów
Cały okres stażu
• Pomoce dydaktyczne
• Potwierdzenia
• Prace wykonane przez uczniów
5. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
• Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Cały okres stażu
• Zaświadczenia
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Stworzenie planu pracy wychowawczej klasy spójnego z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy (wpisy w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen itp.)
IX corocznie
Cały okres stażu
• Tematyka w dzienniku lekcyjnym
• Plan wychowawczy klasy
• Dziennik lekcyjny, arkusze ocen
7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań
• Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i klasowych
• Opieka nad salą lekcyjną
Cały okres stażu
• Scenariusze
• Wystawy prac uczniów
• Adnotacje w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Kontakty z rodzicami
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniem
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy • Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń uczniów w dalszej pracy
• Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych – indywidualizacja procesu dydaktycznego
• Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego (wycieczki tematyczne, wyjścia do kina, teatru, biblioteki itp.)
• Organizowanie uroczystości klasowych: Pasowanie, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, bal karnawałowy, Dzień Pluszowego Misia itp.
Cały okres stażu
• Plan działań profilaktyczno – wychowawczych
• Karty wycieczek
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym
• Sprawozdania
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Realizowanie zadań zgodnie z planem profilaktyczno – wychowawczym
• Udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjść do kina, teatru itp.
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Karty wycieczek
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Wycieczki do wybranych instytucji, lekcje prowadzone przez specjalistów
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej
Cały okres stażu
• Dokumentacja dorobku zawodowego
• Materiały dydaktyczne przygotowywane przy pomocy komputera
2. Korzystanie z Internetu
• Korzystanie z Internetu m.in. jako źródło wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
• Korzystanie z portali edukacyjnych
Cały okres stażu
• Potwierdzenia
• Adresy stron www

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami, z różnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie ze szkolnym programem profilaktyczno - wychowawczym
• Diagnozowanie na bieżąco potrzeb edukacyjnych uczniów
• Pomoc uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych – indywidualizacja procesu dydaktycznego
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy i udziału w konkursach
Cały okres stażu
• Potwierdzenia
2. Doskonalenie form współpracy z rodzicami
• Kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych
• Pedagogizacja rodziców
Cały okres stażu
(na bieżąco)
• Listy z zebrań i spotkań
3. Wykorzystywanie i praktyczne zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu problemów szkolnych
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych
• Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji
• Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami
Cały okres stażu
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Analiza najważniejszych dokumentów prawnych, m.in. Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MEN, aktów i dokumentów nowelizujących prawo oświatowe
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów
Cały okres stażu
• Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej
• Dokładna analiza dokumentów szkoły, m.in. Statutu Szkoły, WSO, programów i obowiązujących regulaminów
Cały okres stażu
• Wykaz dokumentów
• Notatki
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych Cały okres stażu
• Zapisy w protokołach

Opracowała: mgr Mirosława K.

........................................
Podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.