X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41037
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy klas IV- VIII

PLAN PRACY
WYCHOWAWCY KLASOWEGO

NA LATA 2017 – 2022
DLA KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wychowawca klasy: Izabela Jeż

Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację zespołu klasowego, umiejętności bycia w grupie. Poszerza wiedzę na temat uzależnień i otaczającego świata.
Program uwzględnia tematy wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
Zakres tematyczny jest tylko propozycją realizacji zadań i może ulegać pewnym zmianom pod wpływem wynikających w trakcie roku problemów, spraw bieżących.

Metody i techniki pracy: wykład, dyskusja, zabawy integracyjne, zabawy edukacyjne, praca w grupach, rysunki, ankiety, krzyżówki.
Zadania i cele realizowane podczas programu.
Zadanie 1. Integracja grupy
Cele: - poznanie się, tworzenie norm grupy;
- rozwijanie umiejętności współdziałania;
- integracja zespołu klasowego;
- wzmacnianie poczucia przynależności do zespołu klasowego;
- tworzenie okazji do wzajemnego poznania się uczniów;
Zadanie 2. Rozwój osobisty, postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
Cele: - samopoznanie;
- budowanie poczucia własnej wartości, odrębności, tożsamości;
- kształtowanie umiejętności różnicowania emocji;
- uświadamianie i nazywanie emocji jakie przeżywamy na co dzień.
Zadanie 3. Komunikowanie się
Cele: - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;
- komunikowania się;
- aktywnego słuchania;
Zadanie 4. Asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją tożsamość
Cele: - wprowadzenie pojęcia „zachowanie asertywne”
- rozpoznawanie obszarów własnej asertywności i zachowań asertywnych;
- jak radzić sobie z odtrąceniem;
- zdobywanie umiejętności asertywnego odmawiania;
- asertywne reagowanie na krytykę.
Zadanie 5. Rozwiązywanie konfliktów
Cele: - zapoznanie z pojęciem konflikt;
- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Zadanie 6. Promocja zdrowego stylu życia
Cele: - uzmysłowienie dzieciom ich zainteresowań;
- przekazanie elementów edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do sposobów spędzania wolnego czasu, odżywiania się – produkty zdrowe i niezdrowe – ich wpływ na organizm;
- propagowanie zdrowego stylu życia.
Zadanie 7. Uzależnienia – zagrożenia dla zdrowia
Cele: - dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu, papierosów, narkotyków i zawartych w nich szkodliwych dla zdrowia substancjach;
- uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień.
Zadanie 8. Edukacja czytelnicza i medialna
Cele: - przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów przy wykorzystaniu dostępnych środków;
- przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, Internetu, prasy itp.);
- kształcenie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
- umiejętność krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji;
(spotkania z panią bibliotekarką)
Zadanie 9. Ja i moje najbliższe otoczenie
Cele: - poszerzanie znajomości środowiska lokalnego;
- pogłębianie tradycji własnego regionu i jej związków z kulturą narodu;
- zapoznanie z folklorem regionu;
(wycieczki po okolicy )
Zadanie 10. Środowisko naturalne i ekologia
Cele: - kształtowanie właściwego stosunku do przyrody;
- kształtowanie postaw i zainteresowań ochroną środowiska i ekologią;
- obchody Światowego Dnia Ziemi;
Zadanie 11. Edukacja europejska – ja jako obywatel Europy
Cele: - upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej;
- zapoznanie uczniów z kulturą krajów Unii;
- poznanie instytucji Unii Europejskiej;
- poznanie flagi, hymnu oraz państw Unii.
Zadanie 12. Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii i wakacji
Cele: - przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
- bezpieczne ferie i wakacje – jak zachowujemy się w górach i nad wodą.

Stosowane metody nauczania:
opowiadanie, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, rozmowa nauczająca, wycieczka
Cele i zadania będą realizowane w ramach:
• godzin z wychowawcą, zajęć edukacyjnych,
• zajęć pozalekcyjnych,
• konkursów,
• wycieczek pieszych i autokarowych,
• imprez klasowych,
• imprez organizowanych na terenie szkoły,
• wyjazdu do kina, teatru,
• wyjść na wystawy.
Przewidywane osiągnięcia ucznia
Uczeń:
• wie, że należy zachować rozwagę i ostrożność w niebezpiecznych sytuacjach i miejscach,
• umie określić swoje miejsce w rodzinie,
• wie, że dzieci i rodzice mają swoje prawa i obowiązki,
• potrafi dostrzec swoje zalety i walory,
• wykazuje starania o swoją higienę i zdrowie,
• umie akceptować i szanować siebie i kolegów,
• potrafi określić położenie miejscowości i regionu na mapie Polski,
• zna historię swojej miejscowości, legendy i podania,
• zna tradycje bliższej i dalszej rodziny, uczestniczy w świętach i uroczystościach rodzinnych i klasowych
• umie poprawnie zachować się na terenie obszarów chronionych,
• wie, w jaki sposób można wykorzystać informacje z encyklopedii, słowników, wydawnictw i dokumentów pozaksiążkowych,
• potrafi rozróżnić fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych,
• potrafi posługiwać się podstawowymi urządzeniami medialnymi,
• wie, jak wpływa odżywianie na rozwój dziecka i zdrowie każdego człowieka,
• rozumie potrzebę troski o bezpieczeństwo własne i innych,
• potrafi podać przykłady złego i dobrego zachowania,
• umie obserwować przyrodę i stara się dbać,
• wie, że należy okazywać życzliwość innym, pomagać słabszym, młodszym i opiekować się ludźmi potrzebującymi pomocy,
• zna hymn narodowy oraz symbole narodowe i państwowe,
• umie poprawnie zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych,
• umie podejmować decyzje dotyczące grupy.
• wykazuje starania o własną higienę o zdrowie psychiczne i fizyczne,
• potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo,
• rozumie wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych powodujących trudności w nauce,
• wie, że należy okazywać życzliwość i pomoc słabszym, młodszym, chorym, niepełnosprawnym,
• potrafi poprawnie zachować się w różnych sytuacjach, w domu, w szkole, na ulicy, podczas gier i zabaw,
• zna wartość pozytywnego myślenia,
• zna przyczyny i skutki nałogów, wie jak niszczą zdrowie,
• umie selekcjonować wiadomości,
• zna źródła przekazów medialnych,
• rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka,
• zna historię swojej rodziny,
• zna prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły,
• potrafi uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
• rozumie potrzebę przestrzegania zasad dobrego wychowania,
• potrafi uczestniczyć w przygotowaniu zabawy klasowej i kulturalnie bawić się,
• wie w jaki sposób oddać szacunek, hołd Wielkim Polakom
• wie, że należy świadomie wybierać programy telewizyjne, gry komputerowe, uzgadniając tytuły z rodzicami,
• pomaga ludziom niepełnosprawnym,
• potrafi wybrać interesujące go informacje z książek i czasopism,
• potrafi obserwować przyrodę w swoim regionie,
• rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania się , odczuwa potrzebę estetyki spożywania posiłków.
• zna i przestrzega prawa i obowiązki ucznia,
• potrafi dobrze się zachować podczas uroczystości państwowych, regionalnych, okolicznościowych na terenie szkoły i miejscach publicznych,
• potrafi okazać szacunek zmarłym, troszczącym się o groby, cmentarze pomniki,
• dostrzega wartości kultury narodowej w historii cmentarzy,
• dostrzega rolę i znaczenie świat narodowych i państwowych w kulturze i tradycjach Polaków,
• dba o przyrodę,
• samodzielnie włącza się do akcji ekologicznych,
• potrafi kulturalnie zachować się w określonych miejscach,
• dba o czystość nie tylko swojego ubioru ale i ciała,
• potrafi stawiać sobie wymagania,
• rozumie, że więcej osiągnie planując dzień,
• dostrzega w nauczycielu wychowawcę, rodzica, partnera,
• umie żyć w zespole,
• docenia wartość przyjaźni, koleżeństwa,
• potrafi i chce pomagać słabszym,
• dostrzega szerokie wartości książki,
• rozumie zgubne dla zdrowia skutki nałogów,
• rozumie potrzebę własnego rozwoju intelektualnego,
• potrafi selekcjonować wiadomości,
• potrafi określić swoją rolę w rodzinie,
• potrafi uczestniczyć w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzinnych.

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV
1) Wybory samorządu klasowego.
2) Poznajmy się lepiej.
3) Jakie mamy prawa i obowiązki.
4) Dzień chłopca- uroczystość klasowa.
5) Czy wiesz, co jesz?
6) Kształtowanie etycznej postawy wobec wszystkich żywych organizmów.
7) Symbole narodowe- czy na pewno je znamy?
8) Higiena osobista warunkiem zdrowia.
9) Jak się zdrowo odżywiać?
10) Moje wady i zalety, mój talent.
11) Doświadczamy różnych uczuć.
12) Co wydarzyło się 11 listopada?
13) Klasowe mikołajki.
14) Moja rola w przedświątecznych przygotowaniach.
15) Nasza klasa przy wigilijnym stole.
16) Wspólnie wystawiamy oceny z zachowania
17) Zbliżają się ferie - jak bezpiecznie je spędzić?
18) Rola przyjaźni w życiu człowieka
19) Przygotowujemy zdrowy posiłek. Jakich składników użyjemy?
20) Asertywność - co to znaczy?
21) Walentynkowa poczta zakochanych (zaprzyjaźnionych).
22) Co o mnie sądzą rodzice i rodzeństwo?
23) Zapobieganie trudnościom w nauce.
24) Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy.
25) Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.
26) Zwierzęta są wśród nas.
27) Odpoczywaj z rozumem.
28) Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
29) Wypoczynek, który orzeźwia duszę, sposoby spędzania wolnego czasu.
30) Rozmawiamy o Konstytucji 3 Maja.
31) Moje miejsce w rodzinie. Prawa i obowiązki domowników.
32) Dzień Matki.
33) Jak się zdrowo odżywiać?
34) Palenie papierosów - wróg czy przyjaciel?
35) Wystawiamy oceny z zachowania.
36) Jak przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas wolny - zbliżają się wakacje.
37) Samoocena- oceny z zachowania

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V
1) Wybory samorządu klasowego.
2) Bezpieczna droga do i ze szkoły.
3) Jakie mamy prawa i obowiązki.
4) Poczucie współodpowiedzialności za klasę.
5) Ustalenie zasad współżycia w klasie. Konieczność przestrzegania określonych norm.
6) Mój wychowawca - Dzień Nauczyciela.
7) Podobieństwa i różnice między rodziną i klasą. Cechy dobrej rodziny i dobrej klasy.
8) Jak się uczę?
9) Jakie zawody nas interesują?
10) Andrzejkowe spotkanie z wróżbą.
11) Poznajemy siebie. Cechy warunkujące dobry kontakt z innymi.
12) Mikołaj w naszej klasie.
13) Gdy zabłysną świeczki na choince...
14) Opłatek klasowy
15) Ekologia w naszym domu.
16) Ten zawód mnie interesuje.
17) Pierwszy semestr w naszej klasie- próba samooceny i oceny kolegów
18) Śródrocze- ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodzeń.
19) Czego słuchamy i co oglądamy najchętniej?
20) Walentynkowa poczta zakochanych.
21) Znajdź wśród drzew swego przyjaciela.
22) Odmienność płci - urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.
23) Kim chcę zostać?
24) Sport to zdrowie - znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka.
25) Dzień Kobiet w naszej klasie.
26) Potrzeba akceptacji, poszanowanie prywatności.
27) Czy rodzice powinni karać swoje dzieci?
28) Do serca przytul psa.
29) Kultura nie tylko od święta.
30) Miłośnik przyrody - budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
31) Papieros i alkohol - wróg czy przyjaciel?
32) Moja matka - kim dla mnie jest?
33) Dzieciństwo - kraina spokoju.
34) Szacunek do symboli państwowych.
35) Próba samooceny - moje wady i zalety.
36) Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji.

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VI

1) Wybory samorządu klasowego.
2) Moje prawa, moje obowiązki.
3) Kochaj bliźniego jak siebie samego.
4) Postać, która mnie zaintrygowała, zainteresowała, zdumiała, którą podziwiam.
5) Jak być dobrym zespołem.
6) Koleżeństwo, przyjaźń, miłość - relacje między chłopcami i dziewczynkami.
7) Za co cenimy naszych nauczycieli.
8) W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
9) Dlaczego Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym?
10) Jak pokonać trudności w nauce szkolnej.
11) Mikołajki w naszej klasie.
12) Narkotyki - skutki uzależnienia organizmu.
13) Muszę czy chcę się uczyć?
14) Święta Bożego Narodzenia w moim domu.
15) Spotkanie przy wspólnym opłatku klasowym
16) Organizacja pomocy dla zwierząt w okresie zimy.
17) Kieszonkowe kominy - czyli rzecz o paleniu papierosów.
18) Jak miło i ciekawie spędzić czas wolny - giełda pomysłów.
19) Klasa na medal. Omówienie wyników nauczania i zachowania w naszej klasie
20) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom posiadającym trudności w nauce
21) Zdrowie, jako fundament naszej egzystencji.
22) Walentynkowa poczta zakochanych
23) Umiejętność komunikowania się.
24) Jakim jestem uczniem..
25) Słynne polskie kobiety.
26) Jak powinna wyglądać szczęśliwa rodzina?
27) Dom rodzinny i jego rola w podtrzymywaniu tradycji...
28) Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie się w różnych okolicznościach.
29) Rozwijanie swoich zainteresowań przez wykorzystanie różnych środków przekazu.
30) Przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy i tradycje z tym związane.
31) Praca zawodowa naszych rodziców
32) Zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień.
33) Czy znasz swoją miejscowość, region, w którym mieszkasz?
34) Chwila refleksji na temat matki
35) Higiena mojego ciała
36) Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za II semestr
37) Zachowanie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VII

1) Wybór samorządu klasowego.
2) Prawa i obowiązki ucznia.
3) Estetyka ubioru, higiena osobista.
4) Kultura słowa. Zasady dyskusji.
5) Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli.
6) Zasady kulturalnego zachowywania się w domu , szkole i miejscach publicznych.
7) Zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania zasad higieny osobistej.
8) Prawidłowe odżywianie się. Zasady zdrowego stylu życia.
9) Dostrzegamy wokół siebie uczniów potrzebujących pomocy.
10) Dbam o cudzą i swoją własność.
11) Tradycje rodzinne, religijne i narodowe.
12) Przyjaciel-lekarstwo na całe zło. Cechy przyjaciela.
13) Miejmy odwagę stawać w obronie słabszych. Sylwetki ludzi odważnych i ich działania.
14) Symbole narodowe i religijne.
15) Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za I semestr.
16) Historia i funkcje sztandaru szkolnego.
17) Jak należy zachować się w stanach zagrożenia?
18) Człowiek nie może żyć bez miłości.
19) Czego oczekuję od moich przyjaciół? Czego moi przyjaciele oczekują ode mnie?
20) Co znaczy dobrze gospodarować swoim czasem wolnym? Rola rozrywki w życiu człowieka.
21) Jak mnie widzą inni? Jak postrzegam samego siebie?
22) Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole.
23) Wpływ mediów i mody na postawy i poglądy nastolatków.
24) Miejsca pamięci narodowej w naszym regionie.
25) Systematyczność najlepsza drogą w pokonywaniu trudności w nauce
26) Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży.
27) Jak wyrazić miłość, przywiązanie i szacunek dla rodziców?
28) Wartości ważne w moim życiu.
29) Co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym? Rozważania na temat szczęścia
30) Wybór zawodu w aspekcie możliwości, potrzeb i zainteresowań.
31) Wolontariat- służba na rzecz innych.
32) Fakty o alkoholu, narkotykach i innych używkach.
33) Wypoczynek, który orzeźwia duszę, sposoby spędzania wolnego czasu.
34) Różne sposoby komunikacji w środowisku rówieśników i wśród dorosłych.
35) „Dziękuję-nie”- w obliczu trudnych decyzji.
36) Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za II semestr. Bezpieczne wakacje.

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VIII

1) Organizacja zespołu klasowego.
2) Potrzeby, prawa i obowiązki ucznia.
3) Porozumiewamy się z ludźmi- ale jak?
4) Dlaczego ciągle dopada nas stres? Jak mu przeciwdziałać, jak go kontrolować?
5) „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
6) Rozwiązywanie konfliktu to wielka sztuka.
7) Czy jestem patriotą? Polska –moja ojczyzna.
8) Agresja w szkole, domu, grupie rówieśniczej.
9) Jak media wpływają na nasze postawy
10) Tradycje Bożonarodzeniowe, wigilia klasowa.
11) Być autorytetem, mieć autorytet- co to właściwie znaczy?
12) Uzależnienie- czy mnie dotyczy? Bądźmy asertywni!
13) Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia nauce za I semestr.
14) Kochać-jak to łatwo powiedzieć.
15) Bezpieczne ferie.
16) Postawy wobec osób z niepełnosprawnością. Przykłady znanych ludzi z niepełnosprawnością, sposoby przełamywania barier.
17) Dziewczęta o swoich kolegach, chłopcy o swoich koleżankach, czyli dlaczego nasza klasa jest koedukacyjna.
18) Pracuję nad swoim charakterem. Mój temperament, moja osobowość.
19) Tradycje wielkanocne.
20) Godność kobiety we współczesnym świecie.
21) Być wolnym znaczy nieustannie czuwać.
22) Dlaczego ważna jest tolerancja religijna i społeczna? Czy istnieją granice tolerancji? Odmienność światopoglądów, gustów, zachowań.
23) Wolontariat- sposób na aktywne życie wśród innych i dla innych.
24) Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem.
25) Znaczenie przekazu wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie i spędzanie czasu wolnego.
26) Rola rodziny we współczesnym świecie.
27) Kultura języka , stroju, zachowania się w różnych sytuacjach (szkoła, kino, teatr, środki komunikacji, przy stole), mój ubiór i język świadczy o mnie.
28) Poznajemy postacie, których nazwiska zostały upamiętnione w nazwach ulic naszego regionu.
29) Asertywne mówienie- „NIE”.
30) Ciekawe i potrzebne zawody, moja przyszłość zależy ode mnie.
31) Jestem odpowiedzialny za swoją przyszłość.
32) Aktywność ruchowa- alternatywa dla nałogów.
33) Zagrożenia współczesnego świata: terroryzm, AIDS, korupcja, globalizacja
34) Co to znaczy być prawdziwym przyjacielem?
35) Być odpowiedzialnym- co to znaczy? Konsekwencje zachowań, samoocena.
36) Moje plany na wakacje, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.