X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awans zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PAŃSTWOWE LICEUM PLASTYCZNE IM. ERICA MENDELSOHNA
W OLSZTYNIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

mgr KRYSTYNA MAGREL

NAUCZYCIEL MIANOWANY

UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

.

Zadania Formy realizacji Termin
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 1

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2016

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Kursy, szkolenia , konferencje metodyczne
Cały okres stażu

3. Doskonalenie warsztatu pracy
• Ewaluacja stworzonych w poprzednich latach pracy prezentacji PowerPoint towarzyszących zajęciom z historii sztuki
• Stworzenie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć z przedmiotu Sztuka na Warmii i Mazurach
• Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach historii sztuki i dodatkowych zajęciach
• Studiowanie literatury fachowej
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura fachowa, albumy, plansze, materiały dydaktyczne itp.)
• Opieka nad pracownią historii sztuki (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)

Cały okres stażu

4. Integracja społeczności szkolnej/klasowej

• Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i innych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem Dnia Patrona Szkoły

Cały okres stażu

5. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

• Stosowanie metod aktywizujących na lekcji
• Organizowanie lub współorganizowanie konkursów z historii sztuki
• Przygotowanie uczniów do konkursów, Olimpiady Artystycznej
• Pozyskanie nagród dla uczniów

Cały okres stażu

6. Diagnozowanie umiejętności uczniów
• Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testy diagnostyczne na koniec każdej klasy, próbne testy maturalne, sprawdziany oraz ich analiza
• Systematyczne weryfikowanie osiągnięć uczniów z podziałem na poszczególne rodzaje zadań i umiejętności
• Opracowanie wyników matur próbnych, przedstawienie ich Dyrekcji
• Określenie mocnych i słabych stron uczniów, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy

Na bieżąco

7. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych

• Praca w komisji maturalnej z historii sztuki,
• Praca w komisji egzaminu dyplomowego i wstępnego
• Praca w komisji na egzaminie poprawkowym, klasyfikacyjnym

Na bieżąco

Zadania Formy realizacji Termin
II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 2

1. Wyjście na wystawę multimedialną

• Zorganizowanie wyjścia na wystawę z wykorzystaniem nowych mediów

W czasie trwania stażu

2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy z uczniami na lekcji

• Przeprowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputerów z dostępem do Internetu

2016-2019

3. Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji, materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera

• Wykorzystanie Internetu, programów edukacyjnych, urządzeń multimedialnych do opracowywania materiałów dydaktycznych

• Przygotowywanie testów, sprawdzianów, potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, itd. przy użyciu komputera

• Prowadzenie dziennika elektronicznego
Na bieżąco
4.Tworzenie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i wyświetlanie ich podczas zajęć za pomocą rzutnika multimedialnego
Na bieżąco

Zadania Formy realizacji Termin
III. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3

1.Udział w zebraniach zespołu przedmiotowego

• Organizacja próbnej matury, egzaminu wstępnego, dyplomowego

• Konsultacje z nauczycielami, wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem
W czasie trwania stażu

2. Publikacje w portalu internetowym
• Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

W czasie trwania stażu

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

• Przygotowanie, przeprowadzenie zajęć, ewaluacja

W czasie trwania stażu

4. Działania w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli • Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli liceum plastycznego W czasie trwania stażu

Zadania Formy realizacji Termin
IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a

1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym

• Aktywna praca z uczniem uzdolnionym
W czasie trwania stażu

2. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem słabym i obarczonym deficytami
• Ustalenie form i metod pracy oraz aktywna praca z uczniem przejawiającym trudności w nauce

W czasie trwania stażu

3. Ewaluacja autorskiego programu nauczania przedmiotu „Sztuka na Warmii i Mazurach”
• Kontrola postępów i osiągnięć uczniów
• Aktywna praca nad modyfikowaniem, udoskonalaniem programu nauczania przedmiotu „Sztuka na Warmii i Mazurach”

W czasie trwania stażu

Zadania Formy realizacji Termin
IV. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4b

1.Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

• Ocenianie egzaminu maturalnego z historii sztuki
W czasie trwania stażu

Zadania Formy realizacji Termin
IV. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c

1. Przeprowadzanie konkursów szkolnych, miejskich; działanie na rzecz oświaty w regionie
• Opracowanie i/lub przeprowadzenie konkursu poświęconemu patronowi szkoły Ericowi Mendelshonowi
• Przygotowanie uczniów
• Pozyskanie nagród dla uczniów

W czasie trwania stażu

2. Współpraca międzyszkolna
• Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
• Opracowanie wspólnego projektu do wykonania np. poświęconego sztuce i kulturze Warmii lub postaci Erica Mendelsohna

W czasie trwania stażu

Zadania Formy realizacji Termin
IV. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4 e

1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji zajmującymi się osobami uzależnionymi; we współpracy z pedagogiem szkolnym

• Organizowanie zajęć na temat uzależnień, itp.

W czasie trwania stażu

2. Nawiązanie kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

• Diagnozowanie potrzeb i problemów środowiska lokalnego uczniów i ich rodzin – pomoc w rozwiązywaniu trudności za pomocą odpowiednich środków zaradczych, organizowanie doraźnej pomocy uczniom mającym problemy w nauce
W czasie trwania stażu

3. Integracja środowiska uczniowskiego i lokalnego

• Organizacja imprez szkolnych, udział w imprezach lokalnych
• Współtworzenie imprezy lokalnej
W czasie trwania stażu

4. Współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym

• Informowanie rodziców o postępach ich dzieci
• Diagnozowanie zachowań ucznia

W czasie trwania stażu

Zadania Formy realizacji Termin
V. Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 5

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych

• Opracowanie i przeprowadzenie egzaminów wstępnych diagnozujących poziom wiedzy przyszłych uczniów klas pierwszych
• Skonstruowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z historii sztuki w klasie IV oraz testów sprawdzających wiedzę posiadaną przez uczniów pod koniec każdej z klas
• Określenie słabych i mocnych stron uczniów po przeanalizowaniu wyników próbnego egzaminu maturalnego i testów końcowo rocznych oraz zintensyfikowanie pracy w obszarach sprawiających problem i diagnozowanie trudności w nauce
• Ustalenie form pomocy uczniowi przejawiającemu trudności w nauce
• Opis i analiza przypadku dotyczącego rozpoznawania problemów edukacyjnych
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

VI 2016-2019

X 2017-2019
I 2018-2019

W czasie trwania stażu

2. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

• Przeprowadzenie ankiety oraz warsztatów badających stosunki interpersonalne w klasie, ujawniających konflikty i problemy związane z przebywaniem w określonym zespole klasowym
• Zbadanie postaw i zachowań młodzieży wobec używek (papierosy, alkohol, narkotyki) i przeprowadzenie zajęć z asertywności
• Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
• Opis i analiza przypadku dotyczącego rozpoznawania problemów wychowawczych
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
i rodzicami

W czasie trwania stażu

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych
• Studiowanie literatury fachowej
• Udział w warsztatach
W czasie trwania stażu

........................................ ........................................

Podpis nauczyciela Podpis Dyrektora Szkoły

Opis i analiza przypadku
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego
Dysleksja to ostatnio termin bardzo popularny, choć trudności w uczeniu się czytania i pisania istnieją prawdopodobnie odkąd ludzie zaczęli zapisywać mowę. Przez niektórych określana jest również mianem "ślepoty słownej" czy nawet "ukrytego kalectwa". Niewiele jest jednak osób, które rozumieją go w sposób prawidłowy.
Dysleksja to termin określający nie chorobę, ale jednostkę nozologiczną, czyli syndrom zaburzeń i jako taka posiada nawet swój numer statystyczny w "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wydanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Termin "dysleksja" powstał jako dokładne określenie całego syndromu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W ramach tego syndromu wyróżniono trzy terminy: dysleksja, dysgrafia i dysortografia.

1. Identyfikacja problemu
Objęty analizą chłopiec – szesnastoletni Dawid - uczeń klasy pierwszej liceum - przejawiał duże trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w nauce języka polskiego oraz języków obcych. Było tak w zasadzie od początku pobytu ucznia w liceum, w którym uczę. Najbardziej widocznymi znakami wskazującymi na istnienie problemu były trudności w czytaniu i pisaniu.
Tempo czytania było u chłopca zbyt wolne jak na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, miał też trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu. Efektem tych zaburzeń była niechęć chłopca do czytania tekstów .
Uczeń miał też problemy z pisaniem. Pomimo znajomości zasad pisowni dominowały błędy ortograficzne i gramatyczne. Ponadto uczeń miał problemy z organizacją tekstu . Jego odręczne pismo było zaś trudne do odczytania. Chłopiec nie zachowywał prawidłowego kształtu liter, miał trudności w mieszczeniu się w liniaturze, pisaniu na kolejnych stronach w zeszycie. Pisząc, pomijał na ogół znaki diakrytyczne, opuszczał litery bądź cząstki wyrazów, mylił litery o podobnych kształtach.
Z moich obserwacji wynikało, że dziecko ma potencjał intelektualny, którego nie potrafi wykorzystać w nauce szkolnej. Uczeń zwykle odrabiał prace domowe i był generalnie przygotowany do lekcji, ale często popełniał wyżej wymienione błędy. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie, wkładany wysiłek i solidność, był to problem, który nie powinien był go dotyczyć.
Podejrzewałam, że uczeń ma mikrodeficyty, które do tej pory pozostały niezauważone i nierozpoznane. Sytuacja Dawida w przypadku potwierdzenia podejrzeń stanowiła problem, któremu należało niezwłocznie przeciwdziałać. Brak reakcji ze strony nauczyciela może doprowadzić do porażki szkolnej, co w przypadku Dawida wiązałoby się z niemożnością dostania się na wybrane studia i podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Zajęłam się tym problemem w sposób szczególny, gdyż zależało mi, aby dotrzeć do ucznia i uchronić go od poważnych niepowodzeń szkolnych. Było to bardzo ważne, by w porę zareagować i zacząć pomagać uczniowi już od pierwszych tygodni jego kariery w liceum.

2. Geneza i dynamika zjawiska
Już w pierwszych tygodniach nauki napływały do mnie informacje od nauczycieli o kłopotach ucznia. Ja zresztą też je zauważyłam. Analiza dziennika i ocen zdobywanych przez ucznia wyraźnie wskazywała, że Dawid ma słabe wyniki w nauce. Z kilku przedmiotów zagrożony był też oceną niedostateczną na semestr. Chłopiec miał problemy z czytaniem. Przekręcał wyrazy, znaczną ich część odczytywał, sporą jednak odgadywał. Opuszczał też wyrazy w tekście, gubił ich końcówki, przekręcał słowa, zmieniając kolejność sylab. Miał problemy z właściwą intonacją oraz uwzględnianiem znaków przestankowych. Większą uwagę skupiał na technicznej stronie czytania, co powodowało kłopoty ze zrozumieniem przeczytanych treści. Towarzyszyło temu dość duże napięcie emocjonalne.
Nie lepiej wyglądała sprawa pisania. Tempo pracy chłopca było raczej powolne, popełniał też liczne błędy. Pisał niestarannie, nie zachowując prawidłowego kształtu liter. Miał trudności w mieszczeniu się w liniaturze, pisaniu na kolejnych stronach w zeszycie. Opuszczał litery bądź cząstki wyrazów, mylił litery o podobnych kształtach, np. : d-p, n-u.
Brałam kilkakrotnie udział w szkoleniach poświęconych pracy z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym i podstawowa wiedza o tym pozwoliła mi przypuszczać, że Dawid jest chłopcem, u którego występują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Obserwacja ucznia, przeprowadzony z nim wywiad oraz fachowa lektura utwierdziły mnie w tym przekonaniu.

3. Znaczenie problemu
Nastolatek, u którego występują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, może mieć nie tylko problemy z niektórymi zakresami uczenia się, ale również ze sferą emocjonalną, ponieważ pomimo wkładanych w naukę wysiłków, nie osiąga on zamierzonych celów, a niejednokrotnie występują u niego kłopoty z nauką. Poważny problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy dysleksja i dyskalkulia występują razem. Wtedy może to doprowadzić do poważnych niepowodzeń szkolnych. Uczeń dyslektyczny – i to zarówno w szkole, jak i w domu - często zyskuje miano dziecka zdolnego, ale leniwego. Rośnie wtedy wokół niego atmosfera niechęci, towarzyszy jej często brak zrozumienia i błędy wychowawcze. Często wymagania w stosunku do dziecka dyslektycznego są nieadekwatne do jego możliwości, nadmiernie obciążające jego system nerwowy, powodują liczne objawy nerwowości i różnorodne trudności wychowawcze. Dezaprobata środowiska w połączeniu z brakiem sukcesów w nauce przyczyniają się do powstania u dziecka różnych form zaburzeń osobowości.
Osoby z mikrodeficytami cechuje znacznie obniżone poczucie własnej wartości, brak zaufania do samego siebie oraz niewiara we własne możliwości. Istniało więc prawdopodobieństwo odrzucenia Szymona przez kolegów z jego klasy.

4. Prognoza negatywna
W przypadku braku pomocy uczeń nie zgłosi się do poradni pedagogiczno – psychologicznej, nie zostanie w niej przebadany, nie skorzysta z zajęć terapeutyczno – edukacyjnych prowadzonych w liceum, nie ukończy szkoły.

5. Prognoza pozytywna
Uczeń podda się badaniom diagnostycznym, podejmie terapię grupową lub indywidualną (ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne), poprawi wyniki w nauce i ukończy szkołę.

5. Propozycje rozwiązań
• skierować ucznia na badania diagnostyczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej (za zgodą rodziców Dawida);
• nawiązać bliższy i bardziej przyjazny niż dotychczas kontakt z uczniem, poznać dokładnie jego sytuację;
• nawiązać kontakt z pedagogiem szkolnym i zaplanować współpracę;
• przeprowadzić wywiad z nauczycielami, zaplanować formy współpracy, obserwację ucznia, ale i indywidualną pomoc w nauce oraz dłuższe terminy poszczególnych zaliczeń;
• nawiązać kontakt z rodzicami i ustalić formy i zakres współpracy dotyczącej pomocy Szymonowi, udzielić wskazówek, jak pomóc dziecku z dysfunkcjami, zapoznać z placówkami, gdzie można uzyskać fachową pomoc,
• uświadomić uczniowi i rodzicom konsekwencje wynikające z niepodjęcia przez ucznia ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych;
• przeprowadzić wśród uczniów ankietę wg "Kwestionariusza objawów dysleksji u młodzieży i dorosłych" (wg M. Vinegrada);
6. Wdrażanie oddziaływań
Badanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej potwierdziło przedstawione w analizie przypadku zaburzenia. Stwierdzono zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, skrzyżowaną lateralizację. Punktem wyjścia do rozwiązania problemu stały się systematyczne kontakty i współpraca z rodzicami. Regularnie kontaktowałam się z matką ucznia.
Na bieżąco informowałam o postępach i problemach. Przekazywałam opracowane przez siebie, w oparciu o fachową literaturę, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje. Wyjaśniłam też uczniowi, czym jest dysleksja. Chłopiec przyjął informację z ulgą, ponieważ wcześniej miał o sobie mylne wyobrażenie. Przez wiele lat edukacji myślał o sobie jako o uczniu mało zdolnym.
Podjęłam też z chłopcem indywidualną pracę. Dostosowałam metody i formy pracy do potrzeb i możliwości tego ucznia. Oceniałam dziecko na podstawie włożonego wysiłku i pracy, a nie uzyskanych efektów. Częściej oceniałam odpowiedzi ustne niż pisemne. Zawsze dostrzegałam najdrobniejsze postępy w pracy ucznia. Chwaliłam i doceniałam każdy jego wysiłek.
W odpowiednie materiały zaopatrywałam również matkę chłopca, która włączyła się do współpracy.

6. Efekty działań
Po dłuższym czasie systematycznej pracy zaobserwowałam jej pozytywne efekty.
Chłopiec uwierzył w swoje możliwości. Znacznie poprawiła się technika czytania. Rozumie czytany tekst. To pozwoli mu obecnie i w następnych latach edukacji zdobywać wiedzę i umiejętności, w których umiejętność czytania ze zrozumieniem jest podstawą.
Po pewnym czasie zauważyłam u ucznia poprawę w pisaniu. Utrzymywał się w liniaturze i nie pisał już na przypadkowo otwartych stronach, od strony prawej do lewej.
Przestał mylić podobne litery, opuszczać drobne elementy pisma. Błędy jeszcze się pojawiają, ale chłopiec nauczył się samokontroli pisanego przez siebie tekstu.
Chłopiec stara się przezwyciężać wszelkie problemy, potrafi dość dobrze organizować sobie pracę szkolną. Stał się też bardziej aktywny na lekcjach.
Zwiększyła się również jego samoocena. Było to widoczne zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i z dorosłymi.

Opracowała
Dorota Prokop
nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.