X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41067
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Elżbieta Siwińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

w Węgrowie

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

okres stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele stażu:

-podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

-realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

-poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego , zasady gromadzenia dokumentacji do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

-gromadzenie materiałów i dokumentów

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-autorefleksja, analiza, opis realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

-udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

-zaświadczenie o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

5.Przygotowywanie uczniów i udział w różnych konkursach.

-rozmowy z dziećmi, próby, ćwiczenia

-sprawozdania, ewentualnie dyplomy

6. Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji.

-przeprowadzenie pogadanek na określone tematy podczas spotkań z rodzicami

-przykładowe referaty

7.Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.

-udział w konkursach międzyszkolnych

-sprawozdania, ewentualnie dyplomy

8.Integracja ze środowiskiem rodzinnym.

-organizowanie imprez okolicznościowych w klasie

-zdjęcia, scenariusze z imprez

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej.

-nabywanie umiejętności obsługi komputera przez dzieci, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy, dyplomów,dokumentów do teczki awansu zawodowego

-wypracowane materiały

2. Wykorzystanie Internetu.

-opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

-potwierdzenie

3. Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

-umieszczanie sprawozdań z wycieczek, zdjęć z imprez okolicznościowych

-sprawozdania, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przygotowanie prezentacji edukacyjnej dla rady pedagogicznej.

-dostarczenie prezentacji radzie pedagogicznej drogą elektroniczną

-potwierdzenie dyrektora

2. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.

-opublikowanie w portalu referatów na spotkania z rodzicami i własnego planu rozwoju zawodowego

-publikacje zamieszczone w internecie

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów, imprez.

-organizacja konkursów, imprez z nauczycielami uczącymi w naszej klasie

-sprawozdania, dyplomy

§8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla swojej klasy.

-opracowanie programu, wdrożenie do realizacji

-sprawozdanie z realizacji

§8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Korzystanie z form pozalekcyjnych i pozaszkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

-organizowanie wyjść do kina i teatru, klasowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, uroczystości klasowych

-sprawozdania

2.Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.

-wprowadzenie zeszytów lektur w klasie 3, rozmowy na temat korzyści płynących z czytania książek

-karty biblioteczne dzieci

3. Praca z dziećmi mającymi trudności w nauce .

-prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

-wpisy do dziennika

4. Praca z dziećmi zdolnymi.

-przygotowywanie dzieci do konkursów

-zaświadczenia

5. Udział w akcjach charytatywnych

-udział w akcjach charytatywnych np. zbiórka karmy dla schroniska, pomoc dzieciom z Domu Małego Dziecka

-zaświadczenia

§8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-współpraca z PPP w zakresie rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności w nauce, pedagogizacji rodziców

-zaświadczenie

2. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.

-organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc

-zaświadczenia, sprawozdania, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

-opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

-opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.