X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41019
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego
opracowany na podstawie

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Nauczyciel: Aneta P

Opiekun stażu:

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.

Przewidywany termin zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Cel główny:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele operacyjne:
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
zgłębienie przepisów systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły

Wymagania
Zadanie
Forma realizacji
Oczekiwane efekty
Termin realizacji

§7ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i ustalenie ścieżki współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Wniosek
Plan rozwoju zawodowego
Warsztat: „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego”
Notatki

Poznanie przepisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zdobycie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy

Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych

Współpraca z innymi nauczycielami w celu rozwijania kompetencji zawodowych i dzielenia się wiedzą

VII/IX

Okres stażu

5. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
Analiza programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową
Opracowanie indywidualnych programów nauczania zgodnych z podstawią programową i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach uczniów
Korzystanie z serwisów edukacyjnych dostosowanych merytorycznie do możliwości uczniów
Stosowanie w swojej pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania
Przeprowadzenie ewaluacji przebiegu nauczania z nauczanych przedmiotów

Wpis w dziennikach zajęć

Plany pracy

IPET

IX

Okres stażu

6. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami:
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
Opublikowanie referatu na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym na stronach www
Prowadzenie lekcji otwartej z zajęć kształtujących kreatywność

Zaświadczenia

2016/2017r.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcji, dzienników nauczania indywidualnego, protokołów rady klasyfikacyjnej

Wpis w dziennikach zajęć
Protokoły

Okres stażu
§7 ust.2. pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych:
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wychowanków
Bieżące kontakty z rodzicami i uczniami
Udział w szkoleniach na temat współpracy z rodzicami uczniów
Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Udzielanie pomocy rodzicom w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PFRON
Organizacja spotkań z rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków mających kłopoty z nauką, zachowaniem

Podpis w dokumentacji szkolnej

Poznanie środowiska uczniów oraz specyfiki pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie

Podnoszenie poziomu integracji uczniów szkoły ze społecznością lokalną

Integracja uczniów z nauczania indywidualnego z klasą oraz całą społecznością szkolną i lokalną;
Uwrażliwienie społeczności lokalnej na sytuację osób niepełnosprawnych

Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką przyrodniczą

Poszerzenie poziomu
wiedzy uczniów

Początek roku szkolnego

Okres stażu

2. Poszerzanie wiedzy, zainteresowań i umiejętności uczniów:
Współorganizowanie i udział w imprezach szkolnych i środowiskowych, wycieczkach edukacyjnych m.in.: ślubowanie klas 1, dekoracja na Jasełka, zakończenie roku szkolnego
Przygotowanie wspólnie z uczniami ściennych gazetek na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych

Potwierdzenie koordynatorów

Gazetka ścienna

Wg kalendarza

Okres stażu
§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie materiałów oraz pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych

Pomoce dydaktyczne

Podniesienie jakości prowadzonych zajęć lekcyjnych

Podniesienie jakości pracy własnej oraz rozwijanie kompetencji nauczycielskich

Podnoszenie poziomu cyfryzacji szkoły i nauczania

Systematycznie

2. Wykorzystanie w pracy z uczniami:
Tablicy interaktywnej
Prezentacji multimedialnych (Power Point)
Notebook

Prezentacja multimedialna na CD-ROM

Zgodnie z planem pracy

3. Opracowanie w wersji elektronicznej notatek z przeprowadzonych konkursów, uroczystości szkolnych i umieszczenie ich na stronie www szkoły

Zaświadczenie administratora strony www

Wg kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

4. Komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez portale internetowe, pocztę elektroniczną

Wpisy na stronach www

Okres stażu
§7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Zgłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez:
Uczestnictwo w warsztatach, konferencjach szkoleniowych
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Zaświadczenie

Rozwijanie kompetencji nauczycielskich

Znajomość nowości związanych z wykonywanym zawodem

Okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym:
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną
Zapoznanie z IPET
Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki poprzez rozmowy na temat zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, zdrowego trybu życia, poprawy komunikacji interpersonalnej

Potwierdzenie

Wpis w dzienniku
Warsztat: „Dopalacze – jak radzić sobie z problemem na terenie szkoły”

Poznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów

Możliwość reagowania na bieżące potrzeby uczniów

IX 2016

Okres stażu
§7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zapoznanie się z dokumentacją wewnątrzszkolną:
Statut Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych
Plan Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Notatki

Znajomość przepisów wewnątrzszkolnego prawa oświatowego

IX 2016

2. Praca w komisjach i zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań w pracy z uczniem oraz promocją szkoły w środowisku:
Nadanie imienia szkole
Jubileusz 50-lecia szkoły

Ankiety
Notatki
Sprawozdania

Znajomość potrzeb uczniów i możliwość pracy z wykorzystaniem metod dobranych indywidualnie do potrzeb podopiecznych

Okres stażu

3. Aktualizacja wiedzy poprzez:
Indywidualne studium prawa oświatowego na stronach MEN, Kuratorium Oświaty, PFRON
Przeglądanie informacji zawartych na stronach poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych
Analizę Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN, przepisów BHP

Notatki

Bieżąca i aktualna znajomość przepisów prawa oświatowego

Wg potrzeb

4. Udział w radach pedagogicznych podejmujących w/w tematykę

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Aktywny udział w życiu i działalności szkoły

Wg kalendarza

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
................................ ............... .................................... Aneta P Data podpis Dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.