X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40977
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJ
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczacych awansu zawodowego(ustawy, rozporzadzenia)

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu
opracowanie planu rozwoju zawodowego
dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwój zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
dokumentacja

sprawozdanie z realizacji planu

3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Hospitacja zajęć przez dyrektora
ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć

Harmonogram spotkań
scenariusze zajęć

4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,pogłębia-nie swojej wiedzy, umiejętności zawodowych
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego(rady szkoleniowe, konferencje metodyczne,warsztaty, kursy)
udział i prowadzenie szkleniowych rad pedagogicznych
systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej , korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali

Zaświadczenia

referaty

wykaz interesujących
książek i stron internetowych

materiały, pomoce, zdjęcia

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
Doknywanie wpisów do dzennika zajęć
założenie i prowadzenie teczk obserwacji dziecka
pisanie miesięcznych planów pracy
pisanie protokołów
okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
pisanie IPETÓW, programów zajęć rewalidacyjnych

Dzienniki zajęć
teczka obserwacji dzieci

plany miesięczne
protokoły
semestralne sprawozdania

IPETY, program zajęć rewalidacyjnych

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np.ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne, metody badawcze
zaangażownie się w projektowanie i urządznie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci- wystawy rac dzieci
uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach, festynach. Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich. Kierowanie przygotowaniem dzieci do uczestniczenia w konkursach

Scenariusze zajęć

prace , plastyczne dzieci, zdjęcia

zaświadczenia

7.
Wykonywanie czynności dodatkowych
Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych

Scenariusze uroczstości, zdjęcia

8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
Opracowanie planu wspólpracy z rodzicami
prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
konsultacje indywidualne z rodzicami
zajęcia otwarte dla rodziców
organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków- przygotowanie programów artystycznych, dekoracji
włączanie rodziców do pomocy przy organizacji imprez przedszkolnych, występów
czytanie bajek przez rodziców w ramach programu ,,Cała Polska czyta dzieciom''

Plan współpracy
lista obecności
notatki ze spotkań
lista obecności
scenariusze uroczystości, zdjęcia

podziękowania dla rodziców, zdjęcia
wpisy w dzienniku

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, poczta, park, piekarnia
zapraszanie do przedszkola różnych przedstawicieli zawodów
współpraca z logopedą, pedagogiem szkolnym
występy na gminnych festynach
sportowe zabawy w pobliskim gimnazjum organizowane przy współpracy z nauczycielami wych. -fiz.

Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna

adnotacje w dzienniku, kronika rzedszkolna
zaświadczenia

zdjęcia
zdjęcia, wpisy w dzienniku

§8.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
-wykonanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
-opracowywanie dokumentacji na komputerze
-przygotowywanie dyplomów, zaproszeń przy pomocy komputera
-korzystanie w pracy z encyklopedii multimedialnych, internetu, wysyłanie maili
-praca z tablicą multimedialną

Okres stażu
-pomoce dydaktyczne, zdjęcia

-dokumentacja
-wzory dyplomów, zaproszeń

-zdjęcia, poświadczenia

2.
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
Pomoc przy aktualizowaniu strony przedszkola
Okres stażu
Strona internetowa

3.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy
-wzbogacanie zestawu płyt CD, DVD w pracy z dziećmi, używanie laptopa, wieży, tablicy multimedialnej
-rejestrowanie wydarzeń z życia przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego

Okres stażu
-płyty CD, DVD
-potwierdzenia dyrektora, zdjęcia

§8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażtstów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

Publikacja w internecie, zaświadczenie

2.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
-Opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć i uroczystości
-udostępnienie koleżankom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Okres stażu

okres stażu
-Zaświadczenie, publikacje w internecie
-potwierdzenie dyrektora przedszkola

3.
Potwierdzenie szkoleń w ramach WDN
Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radach Pedagogicznych
Okres stażu
-referaty
-potwierdzenia dyrektora przedszkola

4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami

-przeprowadzenie zajęć dla innych nauczycieli
Okres stażu

okres stażu
-potwierdzenia dyrektora przedszkola
-potwierdzenia dyrektora przedszkola

5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
-wspólne rozwązywanie problemów, opracowywanie dokumentów
-udostepnianie swoich pomocy i dokumentów
-udostepnianie swoich materiałów ze szkoleniowen
-wymiana doświadczeń
Okres stażu

okres stażu
okres stażu

okres stażu
-potwierdzenie współpracy przez dyrektora i innych nauczycieli przedszkola

§8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
-opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zajęć badawczych,,Mali odkrywcy''
-opracowanie wspólnie z koleżanką programu autorskiego,,Cała Polska czyta dzieciom''
-dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów

Programy oraz dokumentacja z nimi związana

§8ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczącychzadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
-stosowanie aktywizujących metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
-obserwacja dzieci
-rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
-prowadzenie zajęć o tematyce interesującej dzieci

Okres stażu
-scenariusze zajęć

-karty obserwacji

scenariusze zajęć-

2.
Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, dla dzieci z trudnściami
Okres stażu
Wpisy do dzienników, program rewalidacji ,IPET

3.
Praca z dzieckiem zdolnym
-Przygotowywanie dzieci do konkursów,
-dawanie dodatkowych trudniejszych kart pracy
Okres stażu
Dyplomy,
karty pracy

4.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami
-organizowanie wycieczk do instytucji użyteczności publicznej np. biblioteki, szkoły, poczty,
-współpraca z ośrodkiem zdrowia
-współpraca z GOPSem

-zapraszanie na wystepy zespołów z pobliskich szkół

Okres stażu
-wpisy w dzienniku, zdjęcia

-wpisy w dzienniku

-wpisy w dzienniku, wykaz dzieci zwolnionych z opłat za wyżywienie
-wpisy w dzienniku, zdjęcia
5.
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
-organizowanie spacerów w ciekawe miejsca w Przytyku
-organizowanie wycieczek autokarowych do teatru, do innych miast

Okres stażu
-wpisy w dzienniku, zdjęcia

-wpisy w dzienniku, zdjęcia

6.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
-Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej o życiu przedszkola
-organizowanie kiermaszów, festynów
-organizowanie imprez z rodzicami, dziadkami

Okres stażu
- wycinki z prasy

-zdjęcia, kronika
-zdjęcia, wpisy w kronice i dzienniach

§8ust.2 pkt.4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we wspołpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną
-kierowanie dzieci na konsultacje, realizacja wytycznych
-zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia warsztatów i pogadanek dla rodziców
-uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez poradnie
-zasięganie porad w sprawach wychowawczych i edukacyjnych
Okres stażu

okres stażu
-Opinie, orzeczenia dzieci

-potwierdzenia od dyrektora placówki
-zaświadczenia

2.
Współpraca z logopedą
-Prowadzenie konsultacji z logopedą

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

3.
Współpraca ze szkołą podstawowa

-uczestniczenie razem w konkursach
Okres stażu
Potwierdzenia

4.
Współpraca z Oddziałem Policji
Zapraszanie na pogadanki pracowników komisariatu
Okres stażu
Wpisy w dzienniku

5.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Kierowanie dzieci z uboższych rodzin na bezpłatne żywienie
Okres stażu
Wkaz dzieci zwolnionych z opłat za wyżywienie

6.
Współpraca z kołem parafialnym Caritas
- pomoc materialna i doradcza dla rodzin uboższych i niewydolnych wychowawczo
Okres stażu
potwierdzenia

7.
Udział w różnych akcjach i zbiorkach
-udział w akcji,,Cała Polska czyta dzieciom''
-organizowanie zbiórek dla schroniska dla zwierząt
-organizowanie zbiórek słodyczy i drobnych upominków przed świętami
Okres stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

§8ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
- pomoc rodziców przy organizacji uroczystości przedszkolnych
-pomoc w opiece podczas wycieczek
-angażowanie się w dobór strojów na występy
-dbanie o sprzęt i zabawki przedszkolne
Okres stazu
Potwierdzenia dyrektora przedszkola, zdjęcia

2.
Udział rodziców w imprezach przedszkolnych
-pomoc w organizacji imprez
- stworzenie miłej atmosfery
Okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenia, wpisy w dzienniku

3.
Angażowanie się w prace związane z wustrojem przedszkola
-dbałość o estetyczny wygląd przedszkola
-wykonywanie dekoracji do sal
-wykonywanie dekoracji na uroczystości przedszkolne
Okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenia przez dyrektora

4.
Uzyskanie dodatkowych osiągmięć w pracy zawodowej
- otrzymywanie dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora
-nagrody uzyskiwane przez dzieci w konkursach
Okres stazu
zaświadczenia

§8ust.2 pkt.5
Umiejetność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony

1.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Identyfikacja problemu
geneza i dynamika zjawiska
znaczenie problemu
prognoza
propozycje rozwiązania
wdrażanie oddziaływan
efekty oddziaływań
Okres stażu
Opis przypadków

Program będzie podlegał ewaluacji stałej, gdyż trudno jest zaplanowa działania na tak długi okres.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.