X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40955
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z aneksem

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z aneksem

W związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświaty plan rozwoju zawodowego ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu w Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Wałbrzychu i związane z tym nowe zadania - zatrudnienie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dodane zadania i forma ich realizacji w niniejszym planie zostały zapisane wytłuszczona czcionką.
Cele :
• doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej,
• doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej ,
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
• doskonalenie jakości własnego warsztatu pracy,
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne:

Zadanie do realizacji: Poznanie procedury awansu zawodowego.
Forma realizacji zadań i termin: Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczącego awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); wrzesień 2016 / w okresie stażu
Spodziewane efekty/ dokumentacja: Znajomość procedur awansu zawodowego; złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu; opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego.
Zadanie do realizacji: wstępna analiza własnych umiejętności oraz zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły; przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły.
Forma realizacji zadań i termin: Analiza dokumentacji szkoły: statutu szkoły, szkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktycznego; prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela odbywającego staż; wrzesień / w okresie stażu
Spodziewane efekty/ dokumentacja: Plan rozwoju zawodowego; dokumentacja szkolna.
Zadanie do realizacji: Znajomość obowiązującego prawa.
Forma realizacji zadań i termin: Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym ;w okresie stażu
Zadanie do realizacji: Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji zadań i termin: Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie przy ocenie pracy; w okresie stażu
Spodziewane efekty/ dokumentacja: Gromadzenie dokumentów: dyplomy, zaświadczenia, inne.
Zadanie do realizacji: Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji zadań i termin: Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; dwa razy w roku;
Spodziewane efekty/ dokumentacja: Sprawozdanie
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Zadania do realizacji:
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Forma realizacji zadań i termin
1. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, wynikającego z potrzeb własnych i szkoły. 2.Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. 3. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji. 4. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzeń Ministra Edukacji
Narodowej. 4. Systematyczne przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji oraz aktualizowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych podczas lekcji języka polskiego oraz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. 5. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. 6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów (zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, koło dziennikarskie, zajęcia wspierające rozwój ucznia). 7. Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych zespołu klasowego pedagogizacja rodziców, indywidualne konsultacje). 8. Pełnienie funkcji lidera zespołu humanistów. 9. Pełnienie funkcji lidera zespołu „Otoczenie” – współpraca ze środowiskiem szkoły. 10. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego. 11. Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian). 11.Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika.
W okresie stażu
Efekty: Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy. Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii. Opracowane materiały, pomoce. Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, podwyższanie jakości pracy szkoły. Wzrost wyników z przedmiotu język polski. Pozytywne wyniki diagnozy w klasie 1 szkoły podstawowej – systematyczny przyrost wiedzy i umiejętności dzieci.

Zadania do realizacji:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Forma realizacji zadań i termin
1. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint.
2. Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych. 3. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. 4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu, e-podręczników.
5. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej. 6. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień. 7.Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, dyktanda, karty pracy, inne) . 8. Umieszczenie planu rozwoju
zawodowego na stronie internetowej. 9. Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno- informacyjnych poprzez umieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji o realizowanych projektach edukacyjnych. 10.Publikacja tekstów uczniów uczestniczących w zajęciach koła dziennikarskiego. Tworzenie tekstów za pomocą IT. 11. Wykorzystanie Internetu we współpracy z lokalnymi mediami - zaproszenia, teksty do publikacji, zdjęcia.
W trakcie stażu

Efekty: Gromadzenie dokumentów, zaświadczenia. Aktualizacja strony internetowej szkoły. Uatrakcyjnienie lekcji i zajęć.

Zadania do realizacji:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Forma realizacji zadań i termin: 1. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, scenariuszy imprez szkolnych. 2. Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli. 3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego oraz innych zespołów wynikających z przydziału dodatkowych czynności – zespołu współpraca ze środowiskiem szkoły, akty prawne oraz zespół statutowy. 4. Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń, zdobytych doświadczeń. 6. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 7. Współpraca z samorządem uczniowskim. 8. Komputerowe projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, itp. 9.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. 10. Sprawowanie opieki nad nauczycielami odbywającymi praktykę zawodową.
W okresie stażu
Efekty: publikacje, dokumentacja
Zadania do realizacji:
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Forma realizacji zadań i termin: 1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku poprzez aktywny udział w pracach zespołu do spraw promocji szkoły (współudział w organizacji festynów i Dni Otwartych; współpraca z lokalnymi mediami).
2. Podejmowanie działań związanych z działalnością stowarzyszenia „Nasza Jedynka” – realizacja projektów, zadań, działań. 3.Prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój ucznia – koło zainteresowań, zajęcia wspierające i zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. 4. Współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami przy organizowaniu uroczystości i imprez o charakterze środowiskowym. 5. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza szkołą. 6. Aktywny udział w realizacji projektów zewnętrznych. 7. Organizacja i współorganizacja konkursów szkolnych. 8.Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych nauczyciela- wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom (realizacja w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy elementów programu profilaktycznego Unplugged oraz realizacja podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej). 9.Aktywna współpraca z biblioteką szkolną w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów klasy 1 szkoły podstawowej.

Efekty: Rozładowanie napięć emocjonalnych, zmniejszenie przejawów agresji u uczniów.
Integracja młodzieży i dzieci. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się swoją wiedzą
i umiejętnościami. Promocja szkoły w środowisku. Pozyskiwanie sponsorów i środków na realizację zadań.

Zadania do realizacji:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.

Forma realizacji zadań i termin: . Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu. 2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W okresie stażu
Efekty: Zaświadczenia, notatki . Rozładowanie napięć emocjonalnych, zmniejszenie przejawów agresji u uczniów. Integracja młodzieży i dzieci.

Zadania do realizacji:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.

Forma realizacji zadań i termin: 1. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym. 2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym. 3. Przeprowadzenie ankiety
określającej sytuację rodzinną ucznia w klasie objętej wychowawstwem. 4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
W okresie stażu
Efekty: Przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania. Zmniejszenie przejawów
agresji w szkole. Znajomość środowiska rodzinnego ucznia. Systematyczne rozwiązywanie
problemów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.