X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40869
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Sylwia Malinowska

nauczyciel języka niemieckiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu

Okres stażu: 1.09.2016 - 31.05.2019

& 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesieniu jakości pracy szkoły
Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
uwagi
1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz kursach, warsztatach i zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
- studiowanie fachowej literatury oraz czasopism,
- dbałość o sprzęt i pomoce dydaktyczne ułatwiające przyswajanie nowego materiału,
- analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzanie badania wyników nauczania,
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
- konstruowanie testów, sprawdzianów, ankiet,
Cały okres stażu
Świadectwa i
certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń.

Opis i analiza wyników egzaminów oraz wnioski.

2.
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
- przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach, olimpiadach,
Cały okres stażu
Opracowane materiały i opis ich
wykorzystania.

Zgłoszenia do konkursów.
3.
Doskonalenie umiejętności
wychowawczych i realizacja zadań opiekuńczych nauczyciela -wychowawcy
- organizowanie imprez klasowych, wycieczek,
- integracja zespołu klasowego,
- współpraca z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- zachęcanie uczniów do efektywnej nauki i samorozwoju,
- dyskusje i pogadanki kształtujące osobowość, światopogląd i poszerzające horyzonty uczniów (prowadzone w ramach godzin wychowawczych),
- przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy,

Cały okres stażu
Dokumentacja organizowanych wycieczek, imprez, dyskusji, pogadanek.

Program zajęć.
Opis i analiza.
4.

Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- udział w pracach zespołu języków obcych, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz innych zespołach wynikających z potrzeb szkoły
- współpraca z Samorządem uczniowskim,
Cały okres stażu
Poświadczenie w dzienniku zajęć lekcyjnym.
Sprawozdania.
5.
Udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
- tworzenie i przeprowadzanie testów diagnostycznych dla klas II gimnazjum,
- przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych,
- sprawdzanie, opracowanie wyników i analiza powyższych egzaminów,
Cały okres stażu
Prezentacja wyników i
analiza.

6.
Popularyzacja języka niemieckiego wśród młodzieży
- organizowanie lub współorganizowanie szkolnych konkursów, olimpiad j. niemieckiego,
- współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych,
- organizacja koncertu niemieckich kolęd,
Cały okres stażu
Scenariusze imprez szkolnych.
7.
Promocja szkoły
- udział w promocji szkoły,
- współorganizowanie uroczystości szkolnych
Cały okres stażu
Sprawozdania.
Scenariusze imprez szkolnych.
§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

8.
Wykorzystanie komputera
w codziennej pracy dydaktycznej
- korzystanie z zasobów internetowych, np. słowników, encyklopedii, portali internetowych, filmów, programów edukacyjnych,
- organizowanie konkursów z wykorzystaniem technik komputerowych,
Cały okres stażu
Opracowane materiały.

Scenariusze, testy,
konkursy.

9.
Wykorzystanie technologii informacyjnej do wzbogacania warsztatu pracy
- wykorzystanie urządzeń multimedialnych,
- gromadzenie i upowszechnianie informacji, wiadomości
i przygotowywanie materiałów potrzebnych do zajęć lekcyjnych,
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Zebrane materiały.

10.
Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
- organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: pisanie sprawozdań, planów pracy,
- opracowywanie kartkówek, sprawdzianów, testów dla uczniów,
- wykorzystanie technologii informacyjnej w awansie zawodowym: czytanie stron związanych z oświatą; forum dla nauczycieli; przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu i realizacji planu, rozwoju,
- wykorzystanie edytora tekstu do przygotowania materiałów do pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- opracowanie wyników: wykorzystanie programu Excel do statystyk i sprawozdań,
Cały okres stażu
Scenariusze, testy,
konkursy, frekwencja
uczniów, zestawienia
semestralne i końcowo
roczne.
Opis i analiza zdobytej
wiedzy i wykorzystania
wiadomości; dokumentacja
przebiegu stażu i realizacji
planu rozwoju
Lista adresów internetowych.

11.
Stosowanie Internetu i technologii komunikacyjnej w życiu prywatnym
i w pracy zawodowej
- elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami; nowoczesne formy komunikowania się; przygotowanie materiałów do gazetki,

Cały okres stażu
Opis i analiza postępów
uczniów w nauce oraz
efektów współpracy z
rodzicami i nauczycielami.

12.
Współtworzenie strony internetowej szkoły

- przygotowanie zdjęć, komentarzy i innych materiałów z życia szkoły,
- umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o imprezach językowych, konkursach

Cały okres stażu
Strona internetowa.

& 8 ust .2 .pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

13.
Współpraca z nauczycielami języka niemieckiego i innymi wychowawcami
- wymiana doświadczeń,
- udoskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- opracowywanie scenariuszy lekcji i szkolnych uroczystości,
Cały okres stażu
Plany, scenariusze.
14.
Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- przedstawianie sprawozdań i wniosków na posiedzeniach Rady,
Cały okres stażu
Protokoły posiedzeń.

Sprawozdania.
15.
Dzielenie się doświadczeniem, swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami

- prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego: lekcje koleżeńskie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- aktywna praca w zespole przedmiotowym języków obcych: przekazywanie informacji z kursów, szkoleń; udostępnianie samodzielnie opracowanych testów, scenariuszy lekcji, planów pracy,
- publikowanie na stronie internetowej własnych scenariuszy lekcji i imprez szkolnych,
- opieka nad nauczycielem kontraktowym,

Cały okres stażu
Wybrane materiały.

Sprawozdania.

Scenariusze. Testy.

Strona internetowa.

Opis i analiza wykorzystania
zdobytej i przekazanej
wiedzy i umiejętności.

8 ust.2 .pkt.4b

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

16.

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
z zakresu egzaminu z języka niemieckiego w liceum

- pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji na maturach ustnych z języka niemieckiego,
- udział w szkoleniach dla egzaminatorów maturalnych z języka niemieckiego,
Cały okres stażu
Dokumenty potwierdzające udział w egzaminie.
Certyfikaty i świadectwa ukończenia szkoleń.

8 ust .2 .pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

17.
Prowadzenie zajęć fakultatywnych
z języka niemieckiego

- prowadzenie zajęć dodatkowych w celu:
a) doskonalenia sprawności językowych uczniów,
b) przygotowywania do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
Cały okres stażu
Sprawozdanie z realizacji
programu i osiągniętych
efektów.

18.

Współorganizowanie uroczystości promujących szkołę, konkursów, imprez językowych
- współorganizowanie konkursów wiedzy przedmiotowej, Dni Języków, Dni Otwartych, akademii,
- napisanie programu autorskiego oraz przedstawienie go na Radzie Pedagogicznej,
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości;
sprawozdanie z przebiegu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
19.
Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych
- zorganizowanie wigilii klasowych, imprez klasowych, rocznic w celu przybliżenia tradycji i kultury narodowej,

Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości.

8 ust .2 .pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

20.
Współpraca z osobami i instytucjami
pozarządowymi

- zorganizowanie wykładów i warsztatów dla uczniów na temat odpowiedzialności karnej i zagrożeń środowiska lokalnego,
- przeprowadzenie pogadanek tematycznych
Cały okres stażu
Opis i analiza
przeprowadzonych akcji
i osiągniętych efektów.

21.
Współpraca z koordynatorami akcji charytatywnych na terenie szkoły
- pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych: WOŚP, Góra grosza, zbiórka żywności itp.
Cały okres stażu
Opis i analiza
przeprowadzonych akcji.

22.
Współpraca z instytucjami promującymi język niemiecki i kulturę krajów niemieckojęzycznych
- nawiązanie współpracy z Instytutem Goethego
Cały okres stażu
Opis i analiza
przeprowadzonych akcji.

& 8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

23.
Obserwacja oraz analiza wyników w nauce i zachowania wychowanków
- stała współpraca z uczniami i ich rodzicami w zakresie pomocy w przypadku problemów dydaktycznych i/ lub wychowawczych,
- pedagogizacja rodziców
Cały okres stażu
Wpisy w dziennikach lekcyjnych.

24.
Współpraca ze szkolnym pedagogiem, innymi nauczycielami
- rozwiązywanie problemów uczniów z pomocą pedagoga,
- stały kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie wychowawczej w celu monitorowania występujących problemów,
Cały okres stażu
Notatki.
25.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych
- opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych,
- działania integrujące klasę i rodziców ze szkołą,
- przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji,
słabej frekwencji, niskiej motywacji do nauki ,
- motywowanie uczniów, wspieranie ich samooceny,
- zapobieganie negatywnym relacjom interpersonalnym w klasie.

Cały okres stażu
Opis i analiza dwóch
przypadków.

Notatki.

Scenariusze zajęć wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.