X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40868
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Ćwiklińska
Nazwa placówki:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN
Wrzesień 2016,
cały okres stażu
– Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
– Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2016
– Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu
– Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
– Kontrakt i harmonogram współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram i arkusze hospitacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
– Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;- Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej.
Cały okres stażu
– Notatki z form doskonalenia zawodowego;
- Konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
– Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia, notatki
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
– Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu
– Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;
- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Wykaz przeczytanych lektur
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
– Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, karty konsultacji z rodzicami.
Cały okres stażu
– Dziennik;
- Arkusze obserwacji
- Zeszyt współpracy z rodzicami
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Czerwiec 2019
– Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
– Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych, konkursów i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
– Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, konkursów oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
– Dokumentacja fotograficzna;
- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
– Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu
– Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- Koordynator koła teatralnego; - Zespół ewaluacyjny
Cały okres stażu
- Sprawozdania,
Scenariusze przedstawień,
Dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
7. Współpraca ze specjalistami
– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy w przedszkolu oraz specjalistów spoza placówki do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
– Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
– Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, Poradnią psychologiczno - pedagogiczną itp.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
– Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera
– Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
– Wydruki;
- Zaświadczenia o publikacjach
5. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych
– Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, Luna Pic, Bomomo, Zoo Burst, Tagxedo, Flash Page Flip)
- Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych;
Cały okres stażu
– Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
6. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint).
Czerwiec 2019
– Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
– prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji dzieci;
- Wpisy w dzienniku,
- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
– Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
– Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia wiedzy pedagogicznej rodziców
– Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;
- Opracowanie ankiety dla rodziców.
Cały okres stażu
– Listy obecności ze spotkań z rodzicami;
- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
– Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
– Własne notatki;
- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
– Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.
Cały okres stażu
– Wykaz lektur, notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
– Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola i w gazetce przedszkolnej.
3 artykuły w okresie stażu
– Wydruk zamieszczonych publikacji

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
– Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie.
Cały okres stażu
– Wykaz dokumentów;
- Notatki
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
– Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.