X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40946
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Wzbogacenie pracy przez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce
• Kursy tematyczne,
• warsztaty,
• szkolenia,
• szkoleniowe rady pedagogiczne,
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
2. Organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów
• zajęcia klubu czytelniczego dla gimnazjalistów (realizowane dla dzieci z przedszkola w ramach programu CEO „PoczytajMy”)
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.
5. Ewaluacja metod pracy.
• Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
• Ewaluacja IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.
• Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

Dz. U. Nr 260 § 8.2.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów zajęć, itd.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, filmów dydaktycznych i profilaktycznych.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputeroweji informacyjnej.
• Udział w kursach i szkoleniach.
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych na rady szkoleniowe

4. Korzystanie z Internetu w celach dydaktyczno-wychowawczych i innych wynikających z działalności szkoły
• szukanie informacji w Internecie
• zamieszczanie wiadomości w dzienniku elektronicznym
• publikowanie dokumentacji
5. Wykorzystanie w pracy narzędzi cyfrowych
• aparatu fotograficznego
• rzutnika
• tablicy interaktywnej

Dz. U. Nr 260 § 8.2.3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

1. Prowadzenie lekcji otwartych
• przygotowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rewalidacja, lekcje z udziałem nauczyciela wspomagającego).
2. Aktywna praca w zespole opiekuńczo-wychowawczym
• współpraca z nauczycielami zespołu
• przygotowanie i wygłoszenie referatów na spotkaniach zespołów
3. Praca w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• nadzorowanie prac zespołu opracowującego IPET
• udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne, wychowawcom
4. Przeprowadzenie Rad Szkoleniowych

• Przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z potrzebami wynikającymi z planu WDN
5. Udostępnienie swoich materiałów dydaktycznych pracownikom szkoły
• Udostępnienie scenariuszy lekcji, programów rewalidacji
• udostępnienie kart pracy, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych
• udostępnienie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
6. Opublikowanie wybranych materiałów w Internecie
• zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu dla nauczycieli
• zamieszczenie innych dokumentów związanych z pracą nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela rewalidacji

Dz. U. Nr 260 § 8.2.4 a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć edukacyjnych „ Ja i mój świat”
• Opracowanie i wdrożenie programu wspierającego uczniów niepełnosprawnych

2.Opracowanie i wdrożenie programów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Opracowanie i wdrożenie programów rewalidacji indywidualnej
3. Opracowanie i wdrożenie programu Klubu Czytelniczego
• Opracowanie i wdrożenie programu pracy Klubu Czytelniczego „PoczytajMy”

Dz. U. Nr 260 § 8.2.4 c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Realizacja zewnętrznych projektów przy współpracy z instytucjami takimi jak: PSSE, CEO, Centrum Kultury w Opalenicy itp.

2. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym.
• Współorganizowanie i udział w akcjach promujących placówkę.
• Włączanie uczniów do udziału w wydarzeniach kulturalnych
w środowisku lokalnym.

3. Organizacja konkursów
• Konkursy
• Pomoc w przeprowadzaniu konkursów w świetlicy szkolnej („Stroik Świąteczny, „Pisanka Wielkanocna”, „Dzień Drzewa)).
4. Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
• Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych;
• Opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości.
• Wykonywanie scenografii do przedstawień.
• Współorganizowanie m.in. „Dnia Rodziny”

Dz. U. Nr 260 § 8.2.4 e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z CEO
• Organizowanie zajęć czytelniczych w ramach programu „PoczytajMy”
2. Współpraca z UNICEF
• Pełnienie roli szkolnego koordynatora UNICEF- udział w akcjach
3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez PPP
• Współpraca w sporządzaniu i ewaluacji IPET
• konsultacje ze specjalistami
• opracowanie programów zajęć rewalidacji

Dz. U. Nr 260 § 8.2.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Realizowanie zadań zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.

2. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
3. Analiza wybranych problemów
• rozpoznanie i rozwiązanie wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
• analiza i opis problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.